*Ernst* Georg Carlsson Herslow och *Emmy* Hilda Octavia Kockum
Make *Ernst* Georg Carlsson Herslow 1

    Född: 24 Nov 1884 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 2
    Döpt: 
     Död: 9 Aug 1967 - Svedala fsg, Malmöhus län 3
   Begravd: 


     Far: *Carl* Christian Petter Herslow (1836-1933) 4
     Mor: Hulda Wilhelmina Tranchell (1846-1933) 5


  Äktenskap: 17 Jun 1910 - Källstorp, Malmöhus L 2

Händelser

Adress: Arlöf, Skåne. Han arbetade som vd i Skandinavisk Kreditab.
Maka *Emmy* Hilda Octavia Kockum 6

    Född: 1 Aug 1889 - Källstorp, Malmöhus L 7
    Döpt: 
     Död: 1 Nov 1942 - Stockholm (Oscar Fredrik) 3
   Begravd: 


     Far: Johan (*Jan*) Daniel Kockum (1857-1945) 8
     Mor: Olga Rye-Lassen (1865-1944) 9
Barn
1 M Avliden

    Född: 14 Apr 1911 - , Lund, Malmöhus län 10
    Döpt: 
     Död: 25 Feb 1976 - Svedala fsg, Malmöhus län 11
   Begravd: 
    Maka: Levande


2 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 3 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - *Ernst* Georg Carlsson Herslow

SSK13: Ingenjör vid Svenska Sockerfabriksab., f.d. underlöjtnant i Kronprinsens Husarreg:tes reserv.


Allmänna notiser för barn - Avliden

SSK36: Fänrik i Skånska kavallerireg:tets reserv, förvaltare.


*Nils* Henrik Scholander och Anna Georgina Amalia (*Amalie*) Herslow
Make *Nils* Henrik Scholander 12

    Född: 4 Feb 1833 - Höög fsg, Malmöhus län 13
    Döpt: 
     Död: 14 Okt 1917 - Norrvidinge, Malmöhus län 14
   Begravd: 


     Far: Carl Gustaf Scholander (1805-1880) 15
     Mor: Maria Christina Neüman (1806-1889) 16


  Äktenskap: 9 Jun 1869 - Bösarp fsg, Malmöhus län 17

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i Lindberg.
Maka Anna Georgina Amalia (*Amalie*) Herslow 18

    Född: 18 Apr 1840 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 19
    Döpt: 
     Död: 10 Nov 1921 - , Lund, Malmöhus län 20
   Begravd: 


     Far: Niclas Göran Herslow (1800-1866) 21
     Mor: Anna Christina Liljeborg (1807-1866) 3
Barn


Niclas Göran Herslow och Anna Christina Liljeborg
Make Niclas Göran Herslow 21

    Född: 1800 22
    Döpt: 
     Död: 1866 22
   Begravd: 
  Äktenskap: 1831 23

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde.
Maka Anna Christina Liljeborg 3

    Född: 1807 24
    Döpt: 
     Död: 1866 24
   Begravd: 


Barn
1 M *Carl* Christian Petter Herslow 4

    Född: 3 Apr 1836 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 3
    Döpt: 
     Död: 18 Sep 1933 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Hulda Wilhelmina Tranchell (1846-1933) 5
   Äktensk: 30 Jul 1867 - Göteborg, Kristine förs.


2 M *Ernst* Johan Adalbert Herslow 25

    Född: 21 Jul 1838 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 3
    Döpt: 
     Död: 9 Feb 1926 - Stockholm( Johannes fsg ) 3
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Josephine Grøn (1846-1923) 26
   Äktensk: 16 Jun 1872 - Fredrikshald, Norge


3 K Anna Georgina Amalia (*Amalie*) Herslow 18

    Född: 18 Apr 1840 - , Karlskrona, Blekinge län, Sweden 19
    Döpt: 
     Död: 10 Nov 1921 - , Lund, Malmöhus län 20
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: *Nils* Henrik Scholander (1833-1917) 27
   Äktensk: 9 Jun 1869 - Bösarp fsg, Malmöhus län 17


4 K Hilda Augusta Nicolina Herslow 13

    Född: 9 Dec 1847 28
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Jöns Victor Constantin Brorström (1823-      ) 29
   Äktensk: 31 Okt 1877 30
Herman Hertell och Eva Kiellman
Make Herman Hertell

    Född: 1679 - Riga 31
    Döpt: 
     Död: 1739 - Söderköping 31
   Begravd: 


     Far: Melchior Hertell (      -      )
     Mor: Hedvig Foch (      -      )


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Assessor.
Maka Eva Kiellman

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Lars Kiellman (      -      )
     Mor: Anna Osenhielm (      -      )
Barn
1 K Hedvig Catharina Hertell

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Jacob Fahlstedt (      -      )
Nils Persson Sahlgren och Sara Herwegh
Make Nils Persson Sahlgren 32

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han titulerades Eo Titel.
Maka Sara Herwegh 33

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Jacob Sahlgren 34

    Född: Okänt
    Döpt: 
     Död: 1736 35
   Begravd: 
    Maka: Brigitta Ekmarck (1694-1771) 36


2 M Niklas Sahlgren 37

    Född: 18 Mar 1701 - Göteborg , Sweden 38
    Döpt: 
     Död: 1776 - Göteborg , Sweden 39
   Begravd: 
    Maka: Anna Margareta Wittmarck (      -      ) 33
   Äktensk: 1745 33Allmänna notiser för barn - Niklas Sahlgren

Svenskt biografiskt handlexikon, Hofberg. Projekt Runeberg.

Sahigren, Nicolaus, köpman, donator. Född Göteborg d. 18 mars 1701. Föräldrar: rådmannen därstädes
Nils Persson Sahlgren och Sara Hervegh. Efter faderns tidiga frånfälle erhöll sonen genom
moderns försorg en särdeles vårdad uppfostran, förnämligast beräknad för köpmansyrket. Vid
sexton ars alder begaf han sig till Holland, där han sammanträffade med sin landsman, den seder-
mera så ryktbare Jonas Alströmer, med hvilken han, då båda voro hänförda af samma storslagna
planer för Sveriges höjande i ekonomiskt och industriellt hänseende, snart knöt ett vänskaps-
förbund, som först upplöstes genom döden. Efter sex års vistelse i Holland företog S., under åren
1723-28, dels ensam, dels i sällskap med Alströmer, en mängd resor i England, Frankrike,
Tyskland och Sverige för att med egna ögon se och lära känna allt, som kunde vara gagneligt
för landet och bidraga till dess inre lifskraftiga utveckling. Sålunda rustad, nedsatte han sig
1729 såsom grosshandlare i Göteborg, där han snart förvärfvade icke blott en betydlig förmö-
genhet utan jämväl stort anseende för sina personliga egenskaper> sin redbarhet, ordnings-
kärlek och arbetsamhet. Efter att en kort tid ha varit direktör för ett västindiskt kompani,
som han själf stiftade efter en plan af Jonas Alströmer, invaldes han 1733 till direktör
ostindiska kompaniet, en befattning, som han sedan bibehöll till 1768. En del af de rike-
domar, han. samlade, använde han till allmännyttiga ändamål. Sålunda donerade han säteriet
Östad, på fjorton hela hemman, i grannskapet af Alingsås, jämte ett större kapital till ett barn-
hus, vidare en större penningsumma jämte flera hemman till ett sjukhus för Göteborgs stad (Sahl-
grenska sjukhuset) samt till Vetenskapsakademien i Stockholm 150,000 daler kopparmynt,
hvaraf räntan skulle användas till uppmuntran åt dem, som sökte bland svenskarna utbreda en
förut saknad kännedom i naturlära och landthushållning. Utom dessa stora legater anvisade
han mindre summor till Patriotiska sällskapet, Göteborgs arbetshus, fattighus, frimurarbarnhus
m. m. Så stora förtjänster saknade icke erkännande. Så invalde Vet. Akad. honom till sin
ledamot och lät 1773 öfverhonom prägla en minnespenning. Men hvad S. högst skattade och som
äfven tillföll honom i ovanlig grad, var medborgares aktning och förtroende. Allmänt älskad och vördad, afled han i Göteborg den 10 mars 1776. -— 1 svenska handelns och näringarnas historia intager han jämte Jonas Alströmer ett af de allra förnämsta rummen. Den gemensamma kärleken till fäderneslandet knöt också mellan dessa båda utmärkta män en tillgifvenhet, som ärfdes af barnen. S. var tvenne gånger gift, 1: 1745 med Anna Margareta Wittmarck och 2: 1747 med Katarina Kristina Grubb.
Hans båda döttrar, en i hvartdera giftet, ingingo äktenskap med söner af Alströmer, och de
båda sålunda förenade släkterna följde i fosterlandskärlek och hedrande verksamhet exemplet
af stamfädrens dygder.


Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 K Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Gustaf Alfred Hesselgren och Maria Margareta Wærn
Make Gustaf Alfred Hesselgren 40

    Född: 6 Jun 1832 - Gryts Bruk, Svennevads Sn, Örebro Län 41
    Döpt: 
     Död: 2 Jul 1897 - , Stockholm, Stockholms län 41
   Begravd: 
  Äktenskap: 8 Jan 1871 - Vesterberg, Gestrikland 41Maka Maria Margareta Wærn 42

    Född: 26 Feb 1848 - Lottefors Bruk 41
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Leonard Magnus Wærn (1812-1902) 43
     Mor: Margareta Gahn (1816-1878) 44
Barn


Nils Christian Heurin och Sophia Carolina Westrup
Make Nils Christian Heurin

    Född: Omkr 1822 45
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 18 Sep 1852 - Allerum fsg, Malmöhus län 46

Händelser

Han arbetade som Handlande, Herr år 1852.
Maka Sophia Carolina Westrup 47

    Född: 6 Okt 1822 - Allerum fsg, Malmöhus län 48
    Döpt: 15 Okt 1822 - Allerum fsg, Malmöhus län 48
     Död: 7 Dec 1867 - Helsingborg, Malmöhus län 49
  Dödsorsak: tuberculosis pulmonum
   Begravd: 


     Far: Johan Westrup (1789-1860) 50
     Mor: Emelie Alexandrina Leidesdorff (1798-1861) 51 Annan make: ? Lundbergsson (      -      ) 52

Händelser

Hon bodde Dufvebolet mellan 20 Jan 0005 och Nov 1846 i Allerum fsg, Malmöhus län. Hon bodde före 20 Jan 1846 i Västra Alstad fsg, Skytts härad, Malmöhus län. Hon bodde efter 5 Nov 1846 i , Lund, Malmöhus län. Hon bodde efter 1852 i , Lund, Malmöhus län.


Barn


*Fredrik* G. Heurlin och Anna *Christina* Schér
Make *Fredrik* G. Heurlin 53

    Född: 26 Okt 1826 - Lund fsg, Malmöhus län 54
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Sjötullvaktmästare mellan 1855 och 1857. Han bodde Helsingborg 109 mellan 1854 och 1857 i Helsingborg, Malmöhus län. Han bodde Helsingborg 184 efter 1857 i Helsingborg, Malmöhus län.
Maka Anna *Christina* Schér 55

    Född: 10 Apr 1823 - Engelholm fsg, Kristianstads län 54
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


Barn
1 M Johan Fr. Christian Heurlin 56

    Född: 20 Jun 1847 - Engelholm fsg, Kristianstads län 54
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Josefine Nicoline Elisabeth Heurlin 57

    Född: 12 Jul 1855 - Helsingborg, Malmöhus län 54
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Levande och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Philip *Einar* Oterdahl (1888-1953)
     Mor: Hedvig *Eva* Christina Österlund (1894-      )


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Andreas He˙dinger
Make Andreas He˙dinger 58

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Bagarmästare (Becker Meister) år 1722 i , Karlskrona, Blekinge län, Sweden.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 K Catharina Elisabeth He˙dinger 59

    Född: 2 Apr 1725 - Tyska förs, Karlskrona, Blekinge 60
    Döpt: 6 Apr 1725 - Tyska förs, Karlskrona, Blekinge 60
     Död: Ca 1760 - Tyska förs, Karlskrona, Blekinge 61
   Begravd: 
    Make: David Guthman (1715-1778) 62
   Äktensk: 16 Nov 1740 - Tyska förs, Karlskrona, Blekinge 63
Gustaf Vilhelm (*Gösta*) Heüman och Levande
Make Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Levande
     Mor: Levande


  Äktenskap: Maka Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: *Jonas* Henrik Reinhold C:Son Kjellberg (1858-1942)
     Mor: *Anna* Maria Almqvist (1875-1917)
Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
Allmänna notiser: Make - Gustaf Vilhelm (*Gösta*) Heüman

SSK36: Löjtnanten i Göta artillerireg:te, läraren vid Ethiopiens krigsakademi, Gustaf Vilhelm (*Gösta*) Heüman, f 12/9 1900.
Son: Jonas Carl *Christer*
SSK43: Majoren vid Karlsborgs luftvärnsreg:te ( Karlsborg).
SSK50: Överstelöjtnanten vid luftvärnet, RSO, ... ( Stockholm ).
SSK89: d 1978.


Allmänna notiser: Maka - *Karin* Elisabet Kjellberg

SSK13: f 17/2 1912.
SSK36: g m Gösta Heüman ( Addis-Abeba, Etiopien)


Notiser: Äktenskap

SSK36: G 6/1 1933.
SSK89: G 1933-1965.


Allmänna notiser för barn - Levande

SSK36: f 7/11 1933.


Anders Otto Lindfors och Brita Kristina Hielm
Make Anders Otto Lindfors

    Född: 25 Jan 1742 - Näsby Sn 64
    Döpt: 
     Död: 18 Aug 1807 - Nävelsjö Sn 64
   Begravd: 


     Far: Otto Magnus Lindfors (1690-1752)
     Mor: Katarina Andersdotter (1720-1810)


  Äktenskap: 23 Mar 1770 - Karlstorp Sn

Händelser

Han arbetade som Komminister.
Maka Brita Kristina Hielm

    Född: 1748 64
    Döpt: 
     Död: 1805 64
   Begravd: 


     Far: Johannes Hielm (1712-1756)
     Mor: Susanna Flachsenia (1717-1756)
Barn
1 M Anders Otto Lindfors

    Född: 28 Jul 1781 - Karstorp, Näsby Sn 64
    Döpt: 
     Död: 8 Mar 1841 - Lund, Malmöhus län, Sverige 64
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Maria Margaretha Arenberg (1797-1878) 65
   Äktensk: 29 Aug 1816 - Lund, Malmöhus län, Sverige 64Allmänna notiser för barn - Anders Otto Lindfors

Rötter, Lindfors anor: Teol. dr, kyrkoherde i Lund, Professor i historia vid Lunds univ., universitetsrektor, kyrkoherde i Bjärshög och Oxie, prost.


Jonas Lagergren och Maria Elisabet Hielm
Make Jonas Lagergren

    Född: 3 Apr 1704 - Läsaryd, Södra Ljunga Sn 64
    Döpt: 
     Död: 17 Jun 1773 - Karlstorp Sn 64
   Begravd: 
  Äktenskap: 8 Nov 1738 - Dädesjö Sn 64

Händelser

Adress: Han arbetade som Kyrkoherde.
Maka Maria Elisabet Hielm

    Född: 13 Apr 1715 64
    Döpt: 
     Död: 18 Maj 1771 64
   Begravd: 


Barn
1 K Gustava Eleonora Lagergren

    Född: 26 Okt 1753 - Karlstorp Sn 64
    Döpt: 
     Död: 25 Nov 1814 - Alseda Annagård, Alseda Sn 64
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Hans Georg Sjöbeck (1755-      )
   Äktensk: Okänt
David Matzen och Anna Maria Hierta
Make David Matzen 66

    Född: 2 Feb 1749 - Göteborg, Kristine förs. 67
    Döpt: 2 Feb 1749 - Göteborg, Kristine förs. 68
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Harder Matzen (1715-1806) 69
     Mor: Catharina Maria Nissen (1719-1749) 70


  Äktenskap: 27 Sep 1775 71

Händelser

Han arbetade som Grosshandlare.
Maka Anna Maria Hierta

    Född: 30 Jan 1746 71
    Döpt: 
     Död: 6 Feb 1840 - Sandbäcken, Mariestad 71
   Begravd: 


     Far: Lars Hierta (      -      ) 72
     Mor: Catarina Zengerlein (      -      ) 73
Barn
1 K Catherina Maria Matzen 74

    Född: 6 Sep 1778 - Göteborg, Kristine förs. 75
    Döpt: 
     Död: 26 Feb 1839 - Lilla Hinsbo, Skara 75
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Jonas Adolph Huitfeldt (1768-1807) 76
   Äktensk: 7 Jun 1803 - Rylanda 77Källor


1 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 3 Herslow, Ernst Georg Carlsson, son till H 1, f 24 nov 1884 i Malmö (S:t Petri), d.
9 aug 1967 i Svedala (Malm).
Mogenhetsex i Malmö vt 04, elev vid KTH 04-07, underlöjtn i kronprinsens husarreg:s reserv 31 dec 07, anst vid olika sockerbruk o sockerfabriker 07-09, kemist vid Lunds sockerraffinaderi 09, assistent där 10, vid Arlövs sockerfabrik 11, disp vid Staffanstorps sockerfabrik 13-18, löjtn i kronprinsens husarreg:s reserv 4 aug 16, dir:assistent vid Sockerbolaget 19-26, v verkst dir där 26- 30, verkst dir i Skandinaviska kreditab i Malmö 30-32, i dess (från 1939 Skandinaviska bankens) sthlmsavd 33-46, ordf i Sv bankfören 44-46, v ordf i Skandinaviska bankens styr 46-56. High

2 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943). .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

3 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

4 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 1 Herslow, Carl Christian Petter, f 3 april 1836 i Karlskrona, d. 18 sept 1933 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: kh Niclas Göran H o Anna Christina Liljeborg.
Inskr vid LU 15 dec 53, disp pro gradu 24 maj 59, mag 1 juni 59, förest för Gbgs lyceum 62-66, lektor i levande språk vid Malmö h a l 66-74, red för Sydsv Dagbl 70-72, för Sydsv Dagbl Snällposten 72-07, led av AK 77-86 o 88 -93 (led av tillf utsk 80-81 o 84, av särsk utsk 82, ordf i bevilln:utsk 91, talman 92- 93), led av komm för utarb av förslag ang ändrad org av bankanstalterna 81-83, ang ändrad banklagstiftn 89-90, ordf i Malmö stadsfullm 91-04, ordf i Skånes ensk bank 93-10, led i komm för utarb av betänkande ang industri- o konstutställn i Sthlm 1897 94, inspektor vid Malmö h a l 95-07, ordf i kommunalskattekomm 97-00, ordf i Skandinav kreditab 10-12.

5 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 30 juli 67 i Gbg (Kristine) m Hulda Wilhelmina Tranchell, f 19 jan 46 där (ibid), d. 2 maj 33 i Malmö (S:t Petri), dtr till grosshandl Theodor Wilhelm T o Sofia Aurora Mattson.

6 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), ... G 17 juni 10 i Källstorp (Malm) m Emmy Hilda Octavia Kockum, f 1 aug 89 där, d. 1 nov 42 i Sthlm (Osc), dtr till godsägaren Jan Daniel K o Olga Rye-Lassen.

7 Elgenstierna, SSK43 (Svensk Släktkalender 1943).

8 Elgenstierna, SSK30 ( Svensk Släktkalender 1930 ), (3) Jan Daniel Kockum, f 2/2 1857, godsägare, vice ordf. o. verkst. direktör i Börringe-Östratorps järnvägsaktb., ledamot i styrelsen för skånska Hypoteksföreningen, RNO, RWO. Äg. hälften i Lindholmen samt arr. Jordberga o. Toftehög, allt i Skåne. G. 7/9 1888 (m. Olga Rye-Lassen från Danmark, i hennes 1:a gifte, född 8/10 1865 ). .... Demografisk databas för södra Sverige, Sidnummer
Årsnummer
Läsproblem
Datum 1857-02-02
Datum avser ej angivet
Sida i Hfl
Barnets förnamn Johan Daniel
Barnets efternamn
Barnets kön pojke
Barnets ort
Äktenskaplig börd inom äktenskapet
Moderns ålder 31
Antal födda 1
Dödfödd
Paritet
Faderns förnamn Peter
Faderns efternamn Kockum
Faderns titel landtbrukare
Faderns ort
Moderns förnamn Hilda
Moderns efternamn Berg
Moderns ort
Registerbeteckning Födda i Västra Skrävlinge församling
Källa Västra Skrävlinge CI:4.

9 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Post 2128254

Rye f. Larsen, Olga

f. 1865 i Danmark

h.
Gift kvinna, mor i familjen

Jordberga gård
Källstorp (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Köpenhamn
. .... (Släktprogram i svensk tv 2003.), Visat 4 nov 2003. Ett program om Olga Rye-Lassen och Jan:
Följande data tecknade jag ned, det mesta berättat av Anna Herslow-Fex:
Olga hade en syster.
Anna Heslow-Fex var Emmys dotter.
Emmy dog 1943
Olga dog i Danmark 1944
Jan dog 1945
---
Jan hade också ett oäkta barn med pigan Elna Henriksson.
Den sonen hette Edvin. .... Ejdorf, Kjeld, 26-12-2000
Family tree - in a short and very quick edition:

1. I relate to my grandfather(Kjeld Peter Lassen)'s letter the 9. March 1945 to my father Poul Ejdorf .
2. to a letter from Kjeld Peter Lassen to his son Arne Lassen about 1920 (copy from Arne to me).
3 from another relative Kjeld Lassen, whom I spoke with only 5-8 years ago. He had many informations too. His father had collected many informations. Kjeld Lassen died 4-5 years ago.
I have a lot of information, but because of my daily work, I have not yet obtained a very good structure in my records. But I have some photocopies from different occaxions.
Many of my written comments are just from my memory.


Knud Lassen, owner of Faurbo Inn in Foellenslev, along the old highway between Copenhagen and Kalundborg. He died about 1802. His widow maried again later. To day Faurbo Inn has turned to a big farm. I have visited the farmhouse there few years ago. The present owners are not in family.
( I have some more informations of his wife - wait to later).

Knud Lassen had 3 sons: (His widow got some more children later. Her new husband was named Lorents. I suppose therefore Soeren Lassen's first son was named after his stephfather: Lorents)
IPeter Lassen, grocer in Kalundborg.
IIKnud Jens Lassen, mayor in Slagelse, public service in island Bornholm, Baltic Sea
IIISoeren Lassen, born 1801, administrator of agriculture for the Estate Svanholm in Hornsherred district. He was maried to a Jacobine Sophie Lohmann, daughter of vicar Lohmann of Kundby Church in the neighborhood. There is still a burielstone for her parents up to the wall of the church. I have seen the stone some years ago. The Estate Svanholm is today producer of oecological food. Soeren Lassen died in Copenhagen ca. 1887.

Now I only tell the story of III Soeren Lassen, who got many children, maried to Jacobine Sophie Lohmann, all children born in Estate Svanholm:
forts. kjeld ejdorf
karlstrupvej 61
2680 solrød strand/solroed strand
Denmark .... Ejdorf, Kjeld, Idaughter Nicoline, maried to the owner of estate Marienborg.
IIson Johan Lorentz Lassen, Supreme Court Lawyer. Maried to a daughter of a vicar in Cop.
IIIdaughter Jacobine, maried to a colonel Krieger.
IVdaughter Marcher, maried
Vdaughter Petra, maried to an administrator of agriculture
VIson Christian, administrator of a small estate Louisenholm near Svanholm, Juridic examen from the University. Captain in the army. He got 8 children.
VIIson Olaf Rye Lassen, administrator of agriculture for estate Brattingborg in island Samsoe and bought later the small estate Aagesholm near Copenhagen. I have some years ago seen the name Rye Lassen in a local newspaper. I haven't tried to contact any Rye Lassen. The name Olaf Rye was given to him as national support to the danish-norwegian general in the army, who died 1848-49 in the battlefield against german troops.
VIIIdaughter Anna, was not maried
IXdaughter Johanne, was not maried

Supply: Refering also to a relative Kjeld Lassen as mentioned before concerning OLAF RYE LASSEN:
He was born 23 March 1849 - dead 17 November 1911, maried to Marie Maigaraz 28 March 1892, Maria Maigaraz born in Geneve, Switzerland. She was a french teacher for somebody in the Estate Brattingborg. Lived still in 1920 in Copenhagen. She died of a heartattack.
Their daughter Ester Rye Lassen was born 14 April 1894. Esther Rye Lassen was maried to a musician Svend Jacobsen. Refering to Kjeld Lassen: There were no children.

10 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ). .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

11 Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), Herslow, Jan-Carl

Lindholmen 1
233 00 Svedala

Död 25/2 1976.

Kyrkobokförd i Svedala, Svedala kn, Malmöhus län. Mantalsskriven (1967) på samma ort.

Född 14/4 1911 i Lund (Skåne, f d Malmöhus län).

Gift man (12/3 1935).
--------------
Kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2000:
Svedala, Svedala kn, Skåne län

Födelseförsamling i källan:
LUND (Malmöhus län)

Källor:
RTB 76, MTL 71.

12 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 255. Scholander, Nils Henrik, född i Hög d. 4 febr. 1833; föräldrar: lantbrukaren Carl Gustaf Scholander och Maria Christina Neuman ; student i Lund vt 1852; ..; Kyrkoherde i Lindberg af Göteborgs stift d. 10 juni 1881 ; ...
Gift d. 9 juni 1869 med Anna Georgina Amalia Herslow, född i Karlskrona d. 18 april 1840, dotter af dåvarande stadskomministern derstädes, sedermera kyrkoherden i Bösarp, doktor Niklas Göran Herslow och Anna Christina Liljeborg. - Barn: *Anna* Maria Henrika, född d. 10 maj 1870. - Carl Georg *Esaias*, född d. 27 sept. 1871. - Nikolina Gustafva *Elisabeth*, född d. 27 juni 1873. - ( Carl Gustaf, född i Karlskrona 24 juli 1874, död därstädes d. 15 febr. 1875 ). - *Ernst* Henrik Martin, född d. 11 okt. 1876 - *Carl* Thorsten Leopold, född d. 28 sept. 1878, - *Maria* Christina Amalia, född d. 4 febr. 1880, alla i Karlskrona. .... Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Lindbergs pastorat, sid 356. Nils Henrik Scholander, 1882-1893. Född i Hög 33 4/2. Föräldrar: Carl Gustaf Scholander, lantbruk., och Maria Christina Neüman. ... Död 17 14/10.
Gift 69 9/6 med Anna Georgina Amalia (Amalie) Herslow, f. i Karlskrona 40 18/4, d. 21 10/11, dotter till Niklas Göran Herslow, kyrkoh. i Bösarp, och Anna Kristina Liljeborg.
Barn: *Anna* Maria Henrika, f. i Karlskrona 70 10/5, d. 31 1/1, gift 99 29/9 med Bengt Francke, kapten vid Gottlands infanteriregemente.
Carl Georg *Esaias*, f. ibm 71 27/9, d. 20 19/9, stationsinsp. vid Kumla.
Nikolina Gustafva *Elisabeth*,f. ibm 73 27/6, gift 02 14/8 med Per Ramhult, lärov.adj. i Karlskrona, änka 28 28/10.
Carl Gustaf, f. ibm 74 24/7, d. 75 15/2.
*Ernst* Henrik Martin, f. ibm 76 11/10, kyrkoh. i Torrlösa, Lunds stift, emeritus.
*Carl* Thorsten Leopold, f. ibm 78 28/9, stationsinsp. vid Malmö-Östervärns station, pens.
*Maria* Christina Amalia, f. ibm 80 4/2. .... Dawkins, Peter, forts... Utdrag från släktträd. *Nils* Henrik Scholander
x 1833 4/2 i Hög
+ 1917 14/10 i Norrvidinge
G. 1869 9/6 i Bösarp m. Anna Georgina Amalia (Amalie) Herslow
x 1840 18/4 i Karlskrona
+ 1921 10/11 i Lund. Wrote a letter in june 2001, giving us details about his grandmother Elina Fredrika Christina Högstedt.

13 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri).

14 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949). .... Dawkins, Peter.

15 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se son NHS. .... Dawkins, Peter, Utdrag från släktträd. Carl Gustav Scholander
x 1805 13/7 i Billeberga
+ 1880 8/3 i Eslöv
Fanjunkare vid Norra Skånska Infanteriregementet, Eslöv
G. 1832 13/3 i Hög m. Maria Christina Neuman
x 1806 5/9 i Lund
+ 1889 29/6 i Eslöv
barn:
*Nils* Henrik S.
Anna Catharina S.
*Gustava* Charlotta S.
*Gustaf* Theodor S.
Hans Jacob S.

16 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se son NHS. .... Dawkins, Peter, Se make CGS.

17 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make. .... Dawkins, Peter.

18 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make NHS. .... Dawkins, Peter, Se make NHS.

19 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make NHS.

20 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se make NHS. .... Dawkins, Peter.

21 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), ...
son:
Niclas Göran, f. 1800, fil. m:r, kyrkoherde, d. 1866.
G. 1831 m. Anna Christina Liljeborg, f. 1807, d. 1866.

22 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ).

23 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se make.

24 SSK13 ( Svensk Släktkalender 1913 ), Se make NGH.

25 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), 2 Herslow, Ernst Johan Adalbert, bror till H 1, f 21 juli 1838 i Karlskrona, d. 9 febr 1926 i Sthlm (Joh). Studentex vid LU 14 sept 55, kansliex 28 okt 57, ex till rättegångsverken 10 dec 59, auskultant i Skånska hovrätten 14 dec 59, v häradsh 16 jan 65, auditör i Wendes art:reg 18 okt 72-21 maj 74, fiskal i hovrätten 27 maj 74, tf rev:sekr 14 juli 74, assessor i hovrätten 16 okt 74, konstit rev:sekr 25 juni 75, ord rev:sekr 2 mars 77, byråchef för lagärenden i justitiedep 26 sept 84, justitieråd 19 mars 86-aug 08, ordf i styr för Sthlms högskola 95-00. - Jur hedersdr vid LU 31 maj 00.

26 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 16 juni 72 i Fredrikshald i Norge m Josephine Grøn, f 24 juli 46 där, d. 11 mars 23 i Sthlm (Job), dtr till kaptenen Hans Ogmann G o Annette Helene Dorothea Gloersen.

27 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 255. Scholander, Nils Henrik, född i Hög d. 4 febr. 1833; föräldrar: lantbrukaren Carl Gustaf Scholander och Maria Christina Neuman ; student i Lund vt 1852; ..; Kyrkoherde i Lindberg af Göteborgs stift d. 10 juni 1881 ; ...
Gift d. 9 juni 1869 med Anna Georgina Amalia Herslow, född i Karlskrona d. 18 april 1840, dotter af dåvarande stadskomministern derstädes, sedermera kyrkoherden i Bösarp, doktor Niklas Göran Herslow och Anna Christina Liljeborg. - Barn: *Anna* Maria Henrika, född d. 10 maj 1870. - Carl Georg *Esaias*, född d. 27 sept. 1871. - Nikolina Gustafva *Elisabeth*, född d. 27 juni 1873. - ( Carl Gustaf, född i Karlskrona 24 juli 1874, död därstädes d. 15 febr. 1875 ). - *Ernst* Henrik Martin, född d. 11 okt. 1876 - *Carl* Thorsten Leopold, född d. 28 sept. 1878, - *Maria* Christina Amalia, född d. 4 febr. 1880, alla i Karlskrona. .... Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Lindbergs pastorat, sid 356. Nils Henrik Scholander, 1882-1893. Född i Hög 33 4/2. Föräldrar: Carl Gustaf Scholander, lantbruk., och Maria Christina Neüman. ... Död 17 14/10.
Gift 69 9/6 med Anna Georgina Amalia (Amalie) Herslow, f. i Karlskrona 40 18/4, d. 21 10/11, dotter till Niklas Göran Herslow, kyrkoh. i Bösarp, och Anna Kristina Liljeborg.
Barn: *Anna* Maria Henrika, f. i Karlskrona 70 10/5, d. 31 1/1, gift 99 29/9 med Bengt Francke, kapten vid Gottlands infanteriregemente.
Carl Georg *Esaias*, f. ibm 71 27/9, d. 20 19/9, stationsinsp. vid Kumla.
Nikolina Gustafva *Elisabeth*,f. ibm 73 27/6, gift 02 14/8 med Per Ramhult, lärov.adj. i Karlskrona, änka 28 28/10.
Carl Gustaf, f. ibm 74 24/7, d. 75 15/2.
*Ernst* Henrik Martin, f. ibm 76 11/10, kyrkoh. i Torrlösa, Lunds stift, emeritus.
*Carl* Thorsten Leopold, f. ibm 78 28/9, stationsinsp. vid Malmö-Östervärns station, pens.
*Maria* Christina Amalia, f. ibm 80 4/2. .... Dawkins, Peter, forts... Utdrag från släktträd. *Nils* Henrik Scholander
x 1833 4/2 i Hög
+ 1917 14/10 i Norrvidinge
G. 1869 9/6 i Bösarp m. Anna Georgina Amalia (Amalie) Herslow
x 1840 18/4 i Karlskrona
+ 1921 10/11 i Lund.

28 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make JVCB.

29 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 105. Brorström, Jöns Victor Constantin, född i Borrby af Jerrestads härad och Kristianstads län d. 3 aug. 1823; föräldrar: prosten och kyrkoherden Thure Peter Brorström och Beate Christine Hultman; student i Lund h.t. 1840; ... Kyrkoherde i Sölvesborg d. 31 dec. 1873; tilltr. 1874; Inspektor vid l. allm. läroverket i Sölvesborg d. 13. maj s.å.
Gift d. 31 okt. 1877 med Hilda Augusta Nicolina Herslow, född d. 9 dec. 1847, dotter af kyrkoherden i Bösarp d:r Niklas Göran Herslow och Anna Christ. Liljeborg.

30 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make.

31 Släkten från gårdarna/ Hans Key-Åberg 1945.

32 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se sonen JS. Utdrag ur Gbgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790 .... Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (AB Stohm 1906), Nils Persson Sahlgren...

33 Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (AB Stohm 1906).

34 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 873 bd 1. Jacob (d 1736), handlande, borgmästare, kommerseråd, ägare av fastigheten Norra Hamng 14, 1729 grundare av Sahlgrenska sockerbruket på landeriet Ånäs, på nuvarande Gamlestadens Fabrikers plats, g m Brigitta Ekmarkck (1694-1771), dotter till handlanden Oluf Pehrsson Ekmarck och Kristina Stillman. En syster till Brigitta var Catharina (1701-1775), se Holst.
Barn:...
Sara Christina (1723-1766), g m direktören i Ostindiska kompaiet greve Rutger Axel Sparre af Söfdeborg (1712-1751). Son: Gustaf Adolf Sparre (1746-1794), konstsamlare. Av marginellt faktamässigt värde. Kulturhistoriskt rolig o intressant dock.

35 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se namnet.

36 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se maken.

37 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se Jakob S. , 1753. .... Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (AB Stohm 1906), Sahlgren, Nicolaus, köpman, donator. Född i Göteborg 18 mars 1701. Föräldrar: rådmannen därstades Nils Persson Sahlgren och Sara Hervegh. ...vårdad uppfostran,..sänd till Holland som sextonåring, ...lärde känna Jonas Alströmer...blev goda vänner...Grosshandlare i Gbg, stor förmögenhet, stort anseende...donerade hemman till Sahlgrenska sjukhemmet. .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 162. Sahlgren, Niclas
F i Gbg 1701, d. där 1776. Efter studieresor i Holland, England, Frankrike o Tyskland år 1729 köpman i Gbg, direktör i ostind. komp. Donator till...

38 Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (AB Stohm 1906). .... Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 162.

39 Valdemar Ljungberg & Evald E:son Uggla (Gbgs jubileumspubl. 1923.), s 162.

40 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), se frun. utg. 1901

41 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.).

42 Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 18. TAB XII.....
Barn:...
Maria Margareta, f 1848, 26.2, på Lottefors bruk. Gift 1871, 8.1, på Vesterberg i Gestrikland med Regementsläkaren vid Helsinge regte, Fältläk. i femte mil.distr., R.N.O., R.V.O. med. lic. och kir.mag.. Gustaf Alfred Hesselgren, f. 1832, 6.6, på Gryta bruk i Svennevads sn i Örebor län, dld 1897, 2.7. i Sthm.

43 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. Leonard Magnus (1812-1858), fil.dr., brukspatron, g m Margareta Gahn (1816-1878). Dödsårtalet för LMW stämmer inte alls med det angivet i SSK 13. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), 16-17. TAB. XII.
Leonard Magnus (son af Leonard Magnus, Tab VI), f. 1812 9.10. Student i Upssala 1831;...promoverad fil.dr 1836, 25.6; grodsshandl i Gefle 1859; ledamot af riksdagens FK för Gefleborgs län 1879-87;...Bruksegare 1840.
Gift 1840 11.1, i Upsala med Margareta Gahn, f. 1816 4.2, i Falun, död 1878, 6.7, iGefle, dotter af Dir. Johan Henrik Gahn och Johanna Charlotta Theél.

44 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), 877. se maken. .... Biografiska anteckningar om slägten Waern, Axel V. Pettersson (Utg. avf Ph. H. G. Hagberg.), se maken.

45 Demografisk databas för södra Sverige, se vigsel 1852; framräknat.

46 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Allerum församling. Datum Datum avser
1852-09-18 vigsel
Ospecificerad ort

Brudgum Brud
Namn Namn
Nils Christian Heurin Sophia Carolina Westrup
Titel Titel
handlande, herr mamsell
Ort Ort
Lund Dufvebolet
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
30 29
Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd

Anmärkning
Brudens Fader H-r Auditör Westrup i Dufvebolet gaf sjelf närvarande till detta äktenskap sitt samtycke, hvilket han med sin egen händiga namnteckning härunder bestyrkte. Westrup Att ofvannämnde Contrahenter i anseende till slägtskap, svågerlag, trolofning med andra, vederbörande samtycke, frihet från obotlig smittosam sjukdom, behörigt vittnesbord, laglig ålder m m äro hinderslöse att med hvarandra träda i äktenskap, varder af oss undertecknade, vid ansvar efter lag, härmed intygadt. Som ofvan Aug d. 20 1852
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
50
Arkiv Seriesignum
Allerums kyrkoarkiv E:2
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
1842 - 1857
Anmärkning.

47 Kyrkböcker, Allerum, C:3 3/7 födda. 1822, 6/10, döpt 15/10, vice Auditören Johan Westrups och Fru Emelie Leydesdorf i Bröda, dotter Sophia Carolina.
Susc. Enkefru Leydesdorf i Bröda.
Test. Handelsman Sunnerdahl, Comminister Bring och Inspektor Hallberg, Fru Arrhčn, Fru Sunnerdahl, Fru Bring och Fru Hallberg. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 2/2 Flyttlängder 1833-47. Infl. 1846 20/1
Mamsell Sophia Carol. Westrup 1822 6/10, [fr.] W. Ahlstad, Dufvebolet
Utfl. 1846 5/11
C. Westrup 1822 6/10, [fr.] Dufvebolet, [till] Lund. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1867-12-07 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Sofia Carolina Westrup ort: 1 B
titel: kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 45 år 2 mån 2 veckor 1 dagar

civilstånd: ä dödsorsak: tuberculosis pulmonum
z
Anhörigs:
namn: Lundbergsson relation: ma
titel: kyrkoherde ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: kvnr 1 B, hfl s 16,1.

48 Kyrkböcker, Allerum.

49 Skånes Demografiska Databas.

50 Kyrkböcker, Allerum, AI:3 husf 1824-1831 3/7. Brödra nr. 1
....
Expeditionsmunsterskrifvaren, vice Auditören Johan Westrup 1789 26/2 Träne, från Östra Ljungby 1818
H.Emelie Alexandrina Leidesdorff 26 1798
S. Carl Ferdinand Christoffer (1824) 9/10 Allerum
D. Fredrika Charlotta 1818 16/12 Allerum
- Sophia Carolina 1822 6/10 Allerum
- Amalia Alexandrina 1826 19/12 Allerum
S. Johan Adolf 1828 25/12 Allerum. .... Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ), 907. Westrup
Äldste kände stamfadern var rusthållaren i Venestad i Träne socken i Skåne Per Åkesson, som i sitt gifte med Hanna Persdotter hade sonen Johan, vilken antog släktnamnet Westrup.
Johan, f. 1788, mönsterskrivare, assessor, d. 1860. G. m. Emilie Alexandrina Leidesdorff, f. 1788, d. 1861. .... Kyrkböcker, Allerum, AI:6 Husf. 1845-50. Dufvebolet
... vice Auditören John Westrupp, 1789 (26/?) Tryne, Flytt. från fl. 341 1845
H. Emelie /.../
Son Magnus 1833 (10/9) Allerum, flytt. till Hborg (1849)
. Petter Alexander 1835 11/(4) Kattarp, fl. till Hborg 1849
Johan ... ... 1837 14/12 Kattarp
Dr. Amalia Alexandrina 1826 19/12 Allerum
-Sophia Carolina 18.. 6/10 Allerum från W. Ahl... 1846, till Lund 1846. .... Kyrkböcker, Allerum, AI:7 Husf. 1851-55. Dufvebolet
... vice Auditören J. Westrup /.../ flytt. från Kattarp
Emelie /.../ 17.. (11)/9 (Jäderteyi)
Son Johan A... 1837
D. Amalia .. 1826
Fredrika charlotta 1818 16/12 Allerum, flytt. från Västg., till Lund 1852.
....
Johan Adolf ... 25/1(..) Allerum, flytt. fr. ... , till Höganäs 1854. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-1847. Infl. 1839,19/4
Auditören J. Westrup 1789 26/2
Hust. Em. A. Leydesdorf 1798
S, ... Christoffer, 1824 9/10
Johan Adolf, 1828 25/12
Lars Magnus, 1833 .../3
Peter Alexander, 1835 .../9
Johan ...ndt Theodor, 1837 14/12
Dr. Fredrika Charlotta, 1818 16/12
Sophia Carolina, 1822 6/10
Amalia Alexandrina, 1826 19/12
, samtliga fr. Wälinge, till Bröda Nr. 1. .... Gravstenen, Grav vid Allerums kyrka, invid kyrkan, i form av en urna, med skrift:
Auditören J. Westrup, född den 26/2 1789, död den 11/11 1860.
Sörjd av maka 8 barn 5 barnbarn
2 Cor 5c8v. Wi hafve tröst och hafve mycket mer lust till att ute vandra ifrå leka men och hemma vara när Herranom.

51 Elgenstierna, SSK36 ( Svensk Släktkalender 1936 ). .... Kyrkböcker, Allerum, B:1 1/2 Flyttlängder 1819-32. Utfl. 1821 Sept 29
Mamsell Le˙dersdorf, [fr.] Bröda, [till] Gråmanstorp.

52 Skånes Demografiska Databas, Se maka Sophia Westrups död.

53 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se hustru Christina Schér. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. *Fredrik* G. Heurlin, se födelse dotter 1855.

54 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855.

55 Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 8/10. Sid 385. 5:e Rot. N. 109 1/.
Sjötullvaktmästaren Fredrik Heurlin, f 26 26/10, Lund, [från] [18]54, N: 106
Hust Christina Schér, f. 23 10/4, Engelholm, [från] dito, [till] [18]57, 184
S. Johan Fr. Christian, f. 47 20/6, dito [Engelholm], [från] dito
D. Josefine Nicoline Elisab., f. 55 12/7, döpt 28/7, Hborg. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Anna *Christina* Schér se födsel dotter 1855.

56 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. se modern.

57 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se modern. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1855-07-12 Datum avser: f
z
Barnets namn: Josefina Nicolina Elisabeth Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: k Dödfödd: e
z
Moderns namn: Anna Christina Schir ålder/födelseår: 32
titel: ort:
z
Faderns namn: F. G. P. Heurlin ort: Helsingborg 109
titel: sjötulsvaktmästare

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

58 Kyrkböcker, Karlskrona, Se dotters födelse 1725.

59 Kyrkböcker, Karlskrona, 1725
No: 12: Meister Andreas Heydinger sein kleines töchterl: die ist zür Weldt gebohren d. 2: April das abends ümb 9 Uhr und .................... 6 dito ............................... das nahme ist be˙(geleget) Catharina Elisabeth;
.

60 Kyrkböcker, Karlskrona.

61 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), se make Gutmans fader J L F.

62 Kyrkböcker, Karlskrona, Karlskrona tyska förs. CI:1 1690-1725 3/4. 1715
No: 14) Meister Lorentz Güdemann der Schlachter; Sein kleines Söhnelein; der ist .ür ...t gebohren ... 4 Augustij ... ... ... ... ... ... ist ... worden Davidt! ... ... sindt .... Johann Jürgen .(änss), und Meister Christopher (H)ein, ... ... Engel... Dettlä(fts), und Chatharina Bö(ns) Meister (Nicolaus) (Böns) (sein) fraü. .... Kyrkböcker, Ronneby, Se hustru Flensburgs död.

63 Kyrkböcker, Karlskrona, Karlskrona tyska förs. EI:1 1690-1797 1/3. No: 5: 1740 d: 2: November Dom: XXII: post Trinit: 1:ma ...
Sponsus ist David Guthman: bürger und meister das ... Fleisch(h)au(er) am..: sponsa: ist die ...und ... Jungfrau Catharina Elisabeth He˙dingern, sindt ... Copuliret d. 16: November das abends ümb: 6 uhr be˙ meister Andreas He˙dingern.

64 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor.

65 Bo Lindvall o. Håkan Skogsjö, Rötter, Nättidningen: Utredning om Viveka Lindfors anor, ... Maria Magdalena Arenberg ... Har kontrollerat några oklarheter; Verkar ha mycket på fötterna.
Vederhäftig.

66 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), 19. Av släkten Matsen:
David Matsen, döpt 1749 2/2 i Göteborgs Kristine förs; grosshandlare i Göteborg. - Gift 1775 27/9 med Anna Maria Hierta (adl. ätten nr 1221), f. 1746 30/1, d å Sandbäcken vid Mariestad 1840 6/2, dotter av kaptenlöjtnanten i amiralitetet Lars Hierta och Catarina Zengerlein.
Släkten Matsen uppträder i Göteobrg redan vid 1600-talets mitt med David Matsen ( f omkr 1619, d 1692), handlande och år 1657 vald till diakon vid Göteborgs tyska kyrka. Ovannämnde David Matsen var sonsonson till denne och son av handlande Harder Matsen och Catarina Maria Nissen. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda. 1749
d 2 februari
tausert D.N. H Harder Matsons sönlein David
H Åhman H Commissarie Selles fr
H Albreckt Matson H Joh. Jacobsens fr
H Joh. Hinr. Nissen J Thalena Stare.

67 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se namnet. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD).

68 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se namnet.

69 Göteborg Domkyrko Födelse och dopböcker 1762-1780. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 1/4. .... C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.). .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915).

70 C R A Fredberg, Fredberg, Det Gamla Göteborg (Facsimilupplagan, Walter Ekstrand Bokförlag, 3 bd. Ill. Tryckt i Lund 1977.), se fadern. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), C1:3 födda. fadder till Fr. Damm 4/3 1742.

71 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se maken.

72 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se svärsonen DM.

73 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), se svärsoen DM.

74 Hvitfeldt, Robert, Hej från Amerika!

I found your website while searching for my own ancestors and stumbled
across Anna Maria Hierta, married to David Matzen (sometimes Matseen, or
Matsen). They are my 4G Grandparents! and I was happy to find them on
your site, since I was 'stuck' in the 1740's. Perhaps we are distantly related?

Thank you, especially, for providing the sources for your data.

You may be interested to know that the couple had a daughter (my 3G
Grandmother), Catherina Maria, born 6 Sep 1778 in Göteborg, Kristine
förs., died 26 Feb 1839, Lilla Hinsbo, Skara.

She married Jonas Adolph Huitfeldt, my 3G Grandfather, on 7 Jun 1803 in Rylanda.

Best wishes to you and your family,

Robert Hvitfeldt
North Carolina, USA. Email: hvitfeldt@home.com .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 106. År 1778
född 6/9 döpt 11/9. Catharina Maria
Fader, Herr David Matsen. Moder, Dess Fru Anna Maria Hjerta.
Faddrar: Handelsm. o Kyrkoförest. Hr Harder Matsen, Handelsm. Herr Gustaf Berndt Santesson, Capitainen vid Salzask. R. Herr Matth. Wennerstierna, Änkefru Captainskan Ulrica Burger, f. Zengerlein, Fru Dorothea Elisabet Santesson, f Matsen, Fröken Ulrica Eleonora Zengerlein.
not: Gift 1803 7/6 i Ryda med häradahövd. Johan Adolph Huitfeldt, f 1786, död i Ryda 1807 22/7. .... Kyrkböcker, Göteborg, Kristine fsg (AD), CII:1 födda, vigda, döda. samma som Weibull + moderns ålder "32år gl.".

75 Hvitfeldt, Robert.

76 Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s e frun.

77 Hvitfeldt, Robert, Se maka. .... Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s 106. enl denne gift i Ryda.


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se