Johan Henrik Hägglund och Brita Christina Béen
Make Johan Henrik Hägglund 1

    Född: 18 Jan 1833 - , Lund, Malmöhus län 2
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 21 Jul 1884 - Helsingborg, Malmöhus län 3

 Annan maka: Ida Ulrika Dahlbom (1848-1871) 4 - 26 Sep 1866 5

 Annan maka: Anna Sofia Reuterdahl (1841-      ) 4 - 13 Dec 1871 5

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde den 2 Apr 1875 i Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden. Adress: Malmö, Malmöhus län. Han finns i folkräkningen år 1890 i Västra Karup, Kristianstads län. Han bodde år 1890 i Västra Karup, Kristianstads län.
Maka Brita Christina Béen 6

    Född: 19 Apr 1836 7
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Carl Bernhard Béen (1805-Före 1852) 8
     Mor: Helena *Fredrika* Christina Aspelin (1810-1876) 9


Händelser

Brita har motstridande födelseinformation år 1836: Alt. Birth.


Barn


Anders Peter Ståhle och Christina Maria Béen
Make Anders Peter Ståhle 10

    Född: Omkr 1775 11
    Döpt: 
     Död: 28 Apr 1832 - Fredriksdal, Helsingborgs Sfs 12
   Begravd: 
  Äktenskap: 30 Dec 1796 - Helsingborg, Malmöhus län 13

Händelser

Han arbetade som Hofrättscommissarie Stadscasseur mellan 1796 och 1797. Han arbetade som Rådman år 1802 i Helsingborg, Malmöhus län. Han arbetade som Borgmästare år 1808 i Helsingborg, Malmöhus län. Han arbetade som Lagman år 1832.
Maka Christina Maria Béen 14

    Född: Omkr Apr 1774 15
    Döpt: 
     Död: 10 Jan 1855 - Helsingborg, Malmöhus län 12
   Begravd: 


Barn
1 M Nils Theodor Ståhle 16

    Född: 4 Jun 1797 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M Isaac Anders Ståhle 17

    Född: 29 Maj 1799 18
    Döpt: 
     Död: 23 Sep 1801 - Helsingborg, Malmöhus län 18
  Dödsorsak: kikhosta
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Johanna Botilla Ståhle 19

    Född: 1 Okt 1802 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 17 Aug 1871 - Helsingborg, Malmöhus län 20
  Dödsorsak: cholera nostras et tumor abdomina
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Isaac Anders Ståhle 21

    Född: 28 Jan 1805 - Helsingborg, Malmöhus län 22
    Döpt: 
     Död: 1 Dec 1884 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: organiskt hjertfel
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Elizabeth Agneta Sjögren (1811-1877) 23
   Äktensk: 12 Okt 1837 - Karup 24


5 M Peter Fredric Ståhle 25

    Född: 25 Apr 1808 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 22 Apr 1859 - Helsingborg, Malmöhus län 26
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Johan *Peter* Möller och Elisabet Maria Béen
Make Johan *Peter* Möller 27

    Född: Före 23 Dec 1771 - Helsingborg, Malmöhus län 28
    Döpt: 23 Dec 1771 - Hälsingborg, Malmöhus län 29
     Död: 20 Jul 1831 - Skottorps Slott, Skummeslövs Sn, Halland 30
   Begravd: 


     Far: Jöns Möller (1744-1809) 31
     Mor: Botilla Månsdotter (1747-1825)


  Äktenskap: 12 Okt 1799 - Helsingborg, Malmöhus län 32

Händelser

Han arbetade som Handelsman år 1799.
Maka Elisabet Maria Béen 33

    Född: 15 Apr 1778 - Hälsingborg, Malmöhus län 34
    Döpt: 
     Död: 18 Sep 1848 - Skottorps Slott, Skummeslövs Sn, Sv Halland 34
   Begravd: 


     Far: Isaac Béen (1737-1800) 35
     Mor: Johanna Beatha Lundström (Omkr 1750-1825) 36
Barn
1 M Peter von Möller 37

    Född: 20 Maj 1809 - Helsingborg, Malmöhus län 28
    Döpt: 
     Död: 28 Nov 1883 - , Stockholm, Stockholms län 38
   Begravd: 
   Status: Adopterad av bägge föräldrarna
    Maka: Charlotta Birgitta Rooth (1819-1842) 39
   Äktensk: 1 Apr 1838 - Helsingborg, Malmöhus län
    Maka: Sofia Elisabet Silfverschiöld (1827-1870) 40
   Äktensk: 31 Maj 1847 - Alingsås 38
    Maka: Ingeborg *Berta* Laurentia Berg (1847-1920)
   Äktensk: 29 Aug 1867 41Allmänna notiser: Make - Johan *Peter* Möller

Christian M:s äldre bror Johan Peter M (1771-1831) blev Helsingborgs mest framgångsrike köpman i början av 1800-talet, framför allt genom smuggeltrafik under Napoleons blockad av Englands handel med den europeiska kontinenten. Peter M var en betydande skeppsredare och hade även tobaksfabrik. Då sedermera konung Karl XIV Johan 1810 kom till Sverige, bodde han i dennes hus under sin vistelse i Helsingborg. M:s förmögenhet var så stor att han 1812 ensam betalade en fjärdedel av stadens kronobevillning. Han fick s å kommerseråds n h o v och köpte 1813 säteriet Skottorp i Skummeslöv och 1815 säteriet Dömestorp i Hasslöv, båda Hall. Hans hustru var dotter till handlanden Isaac Béen (1737-1800), som var riksdagsman 1786 och blev rådman i Helsingborg 1788. Fosterson till dem var hennes brorson sedermera ryttmästaren och riksdagsmannen Peter M, som 1860 adlades enl 37 § RF med namnet v M (se nedan). SBL


Allmänna notiser för barn - Peter von Möller

M adopterades tidigt av sin faster Elisabet Maria Béen och handlanden, sedermera
kommerserådet, Peter Möller, som var barnlösa. Adoptivfadern var framgångsrik affärsman
i Helsingborg. Han lade grunden till en avsevärd förmögenhet och inköpte de halländska godsen Skottorp 1813 och Dömestorp 1815. M:s ungdomsår präglades av utbildningen på den stränga herrnhutarskolan i Christiansfeld och kadettskolan på Karlberg där han kom i kontakt med bl a C F Ridderstad och C A Adlersparre (sign Albano, bd 1). Här grundlades hans intresse för kulturhistoria och politik. Efter fosterfaderns död 1831 kallades M av sin adoptivmor att sköta de stora godsen och 1833 fick han dem på arrende. 1835-36 företog M omfattande studieresor till bl a Tyskland, England och Skottland och från England förde han 1836 in nötboskap av bättre ras, som sedermera spreds till andra län. M argumenterade för att kreaturen skulle födas väl och "icke på vanligt svenskt sätt endast lifnäras eller svältas".
En uppmärksammad och epokgörande insats var M:s tidiga import av guano till Sverige för konstgödsling. Guano hade omkring 1840 börjat användas ute i Europa och redan efter något år kom den genom M till Halland. Gödslingsmetoden spreds snabbt till andra delar av landet. Den gamle bruksägaren och riksdagsmannakollegan C G Indebetou (bd 19) menade att M också "bordt haft Guano-öarna i sin vapensköld". Genom olika tidskrifter och broschyrer försökte M föra ut sina idéer och som ett led i dessa strävanden grundade han Hallands läns hushållningssällskaps tidning, som dock fick läggas ned redan efter ett par år.
Som lantbrukare var M en föregångsman även på andra sätt. Han anordnade tidigt
lantbruksmöten och särskilt berömt är mötet på Dömestorp 1845 då jordreformatorn Edvard
Nonnen höll föredrag. Det anordnades utställningar av hästar, nötboskap och åker-bruksredskap
och även plöjningstävlingar. M framhöll mot slutet av sin levnad att visserligen hade de tekniska landvinningarna haft stor betydelse för jordbrukets dynamiska utveckling under 1800-talet, men själva förutsättningen för dessa framsteg var det lagstiftningsarbete som ägde rum i början av seklet, som "återförenade de spridda tegarna, sprängde de sammanträngda byarna och tvingade till betesmarkers och allmänningars uppodlande, samt då rättighet att besitta svensk jord tillerkändes hvarje medborgare
utan hänseende till stånd".
M verkade för att genom upplysning och bildning förbättra de underlydande böndernas situation. Han inrättade under sitt första arrendeår, 24 år gammal, en folkskola i Skummeslöv. Han lät uppföra ett skolhus, bekostade skolans utrustning och deltog sedan inte bara i planeringen av utan också direkt i undervisningen. Han inspekterade skolan regelbundet. Eleverna kom från hela södra Sverige och M sörjde för att de fick tillfredsställande inkvartering. M intresserade sig särskilt för Hallands historia och språk. Under sina resor samlade han på sig uppteckningar från olika personer i länet och gjorde även omsorgsfulla språkliga iakttagelser. Ett resultat av detta intresse var den uppmärksammade Ordbok öfver halländska landskapsmålet som utkom 1858 och året därpå belönades med SA:s stora
guldmedalj. M:s etnologiska och kulturhistoriska samlingar publicerades delvis i praktverket Hallands herregårdar 1869-71 och Bidrag till Hallands historia 1874. Det sistnämnda vilar på omsorgsfulla arkivforskningar och har haft stor betydelse för modern medeltidsforskning, framför allt genom sin skildring av Axelssönernas roll i nordisk 1400-talshistoria. I strödda utkast rörande sv jordbrukets historia gav M en intelligent och välskriven översikt över modernäringens utveckling, länge utan motsvarighet.
För sina förtjänster adlades M i samband med Karl XV:s kröning 1860 och han tog introduktion på riddarhuset 1862. M började sin långa riksdagsmannabana vid mogen ålder. I voteringen 1865, angående det k förslaget om ståndsriksdagens upplösning, röstade han för detta dock utan att yttra sig i plena. I FK kvarblev han som representant för Hallands län ända till sin död. M tog genom åren
främst del i de debatter som handlade om jordbrukets utveckling och beskattning. Hans mångåriga ledamotskap av lagutskottet medförde att han gärna yttrade sig i lagfrågor. M agiterade kraftfullt mot exploatörers möjligheter att inkräkta på jordägarnas rätt till sin egendom. M:s intresse för den nya riksdagsordningen och särskilt för FK, eller överhuset som han kallade den, kom honom att samla in uppgifter från ledamöterna av dess första årgång. Han gav 1875 ut sina anteckningar om 1867 års FK. M kan som riksdagsman karaktäriseras som plikttrogen, ärlig och betrodd; dock var hans insatser sällan av mera avgörande slag.
M var mycket musikalisk och stödde ofta unga musikstuderande ekonomiskt. Samtida har beskrivit honom som glad och gästfri, vänfast och pålitlig, andra har framhävt hans drag av "konservativ lantjunker med ett lynne som samtidigt var fromt och sentimentalt och ystert skämtfullt".
SBL


Erik Svitzer och Elisabeth Maria Béen
Make Erik Svitzer 42

    Född: Omkr 1792 43
    Döpt: 
     Död: Före 1890 44
   Begravd: 
  Äktenskap: 25 Nov 1854 - Helsingborg, Malmöhus län 45

Händelser

Han arbetade som Professor, Regementschirurg år 1854. Han bodde år 1854 i , København, Danmark.
Maka Elisabeth Maria Béen 46

    Född: 14 Okt 1809 - Helsingborg, Malmöhus län 47
    Döpt: 
     Död: 5 Mar 1897 - Helsingborg, Malmöhus län
  Dödsorsak: Marasmud senilis
   Begravd: 


     Far: Isaac Béen (1782-1868) 48
     Mor: Gustawa Meisner (1782-1842) 49


Händelser

Hon bodde före 1857 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon finns i folkräkningen år 1890 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde 15 Ruth år 1890-1897 i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn


Anders August Stenström och Gerda Sofia Nikolina Béen
Make Anders August Stenström 50

    Född: 2 Maj 1856 51
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: Före 1890 52

Händelser

Han arbetade som Handlande år 1895. Han bodde 3 Högvakten år 1895 i Helsingborg, Malmöhus län.
Maka Gerda Sofia Nikolina Béen 50

    Född: 12 Okt 1866 - Allerum fsg, Malmöhus län 53
    Döpt: 31 Okt 1866 - Allerum fsg, Malmöhus län 54
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Lars Magnus Béen (1820-      ) 55
     Mor: Christina Elisabeth Schér (1834-      ) 56


Händelser

Hon finns i folkräkningen år 1890 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Norden 5 år 1890 i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn
1 K Gerda Ingeborg Stenström

    Född: 1890 57
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Lars Frithiof Stenström 58

    Född: 26 Jan 1895 - Helsingborg, Malmöhus län 51
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 M August Theodor Stenström 59

    Född: 26 Jan 1895 - Helsingborg, Malmöhus län 51
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

J. P. Romberg och Helena Maria Béen
Make J. P. Romberg 60

    Född: 17 Sep 1809 - Westra Wram Fsg 61
    Döpt: 
     Död: 23 Apr 1862 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: peritoneitis
   Begravd: 
  Äktenskap: 9 Maj 1839 - Helsingborg, Malmöhus län 62

Händelser

Han bodde Helsingborg 129 mellan 1858 och 1862 i Helsingborg, Malmöhus län. Han bodde Helsingborg 134 mellan 1851 och 1858 i Helsingborg, Malmöhus län. Han bodde Helsingborg 37 år 1839 i Helsingborg, Malmöhus län. Han arbetade som Skeppsklarerare mellan 1855 och 1861. Han arbetade som Handelsman mellan 1840 och 1854.
Maka Helena Maria Béen 63

    Född: 1 Apr 1814 - Helsingborg, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: Jöns Lorentz Béen (Omkr 1772-1847) 64
     Mor: Laurentia Hagelbeck (1791-1873) 65


Händelser

Hon bodde Helsingborg 124 år 1863 i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn
1 M Axel Lorens Petter Romberg 66

    Född: 10 Mar 1840 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 13 Feb 1842 - Helsingborg, Malmöhus län
  Dödsorsak: kikhosta
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M Carl Anders Romberg 67

    Född: 7 Okt 1841 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 M Ludvig Emil Romberg 68

    Född: 18 Apr 1845 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 16 Mar 1851 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: scharlakansfeber
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 K Laura Christina Romberg 69

    Född: 12 Dec 1848 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 10 Dec 1852 - Helsingborg, Malmöhus län
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 M Ludvig Theodor Romberg 70

    Född: 3 Maj 1852 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 25 Maj 1852 - Helsingborg, Malmöhus län 71
     Död: 23 Apr 1863 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: meningitis cerebralis scrophulosa
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet6 M Axel Nicolaus Romberg 72

    Född: 6 Nov 1854 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 22 Nov 1854 - Helsingborg, Malmöhus län 71
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Elof Gerhard Ericson Gerhard och Hilda (*Hildur*) Petrea Amalia Béen
Make Elof Gerhard Ericson Gerhard 73

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 21 Jun 1917 73
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde i Skurup, Lunds Stift.
Maka Hilda (*Hildur*) Petrea Amalia Béen 74

    Född: 2 Mar 1885 - Tönnersjö 75
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 


     Far: *Peter* Isaac Béen (1851-1931) 76
     Mor: Hilda Fredrika Ericson (1858-1929) 77


Händelser

Hon bodde i Göteborg, , Västra Götaland, Sweden.


Barn


Isaac Béen och Fredrika Charlotta Hellberg
Make Isaac Béen 78

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Lantbrukare. Han bodde i Petersberg, Östra Karup.
Maka Fredrika Charlotta Hellberg 78

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M *Peter* Isaac Béen 76

    Född: 8 Feb 1851 - Skummeslöv 79
    Döpt: 
     Död: 30 Jun 1931 79
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Hilda Fredrika Ericson (1858-1929) 77
   Äktensk: 31 Aug 1880 80
Isaac Béen och Johanna Beatha Lundström
Make Isaac Béen 35

    Född: 1737 81
    Döpt: 
     Död: 1800 81
   Begravd: 
  Äktenskap: 26 Dec 1769 - Helsingborg, Malmöhus län 82

Händelser

Han arbetade som Riksdagsman. Han arbetade som Skiepscapitain år 1769. Han arbetade som Hospitalsföreståndare mellan 1780 och 1782. Han arbetade som Handelsman år 1782. Han arbetade som Hospitalsinspector år 1783. Han arbetade som Rådman efter 1788 i Helsingborg, Malmöhus län.
Maka Johanna Beatha Lundström 36

    Född: Omkr 1750 83
    Döpt: 
     Död: 28 Mar 1825 - Helsingborg, Malmöhus län 84
   Begravd: 


Barn
1 M Jöns Lorentz Béen 64

    Född: Omkr Apr 1772 83
    Döpt: 
     Död: 18 Feb 1847 - Helsingborg, Malmöhus län 12
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Laurentia Hagelbeck (1791-1873) 65
    Maka: Helena Maria Zoll (1780-1812) 85
   Äktensk: 11 Mar 1803 - Helsingborg, Malmöhus län 86


2 K Elisabet Maria Béen 33

    Född: 15 Apr 1778 - Hälsingborg, Malmöhus län 34
    Döpt: 
     Död: 18 Sep 1848 - Skottorps Slott, Skummeslövs Sn, Sv Halland 34
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Johan *Peter* Möller (Före 1771-1831) 87
   Äktensk: 12 Okt 1799 - Helsingborg, Malmöhus län 32


3 M Paul Magnus Béen 88

    Född: 8 Aug 1780 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 5 Maj 1834 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: tärsot
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Cecilia Magdalena Werlin (1796-1839) 89


4 M Isaac Béen 48

    Född: 17 Jun 1782 - Helsingborg, Malmöhus län 90
    Döpt: 
     Död: 5 Feb 1868 - Helsingborg, Malmöhus län 12
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Gustawa Meisner (1782-1842) 49
   Äktensk: 27 Mar 1807 - Helsingborg, Malmöhus län 91


5 K Laurentia Béen 92

    Född: 29 Okt 1783 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Före 14 Nov 1783 - Helsingborg, Malmöhus län 20
  Dödsorsak: okänd barnsjuka
   Begravd: 14 Nov 1783 - Helsingborg, Malmöhus län
   Status: född inom äktenskapet
Allmänna notiser: Make - Isaac Béen


Peter Möllers hustru var dotter till handlanden
Isaac Béen (1737-1800), som var riksdagsman
1786 och blev rådman i Helsingborg
1788. SBL


Isaac Béen och Gustawa Meisner
Make Isaac Béen 48

    Född: 17 Jun 1782 - Helsingborg, Malmöhus län 90
    Döpt: 
     Död: 5 Feb 1868 - Helsingborg, Malmöhus län 12
   Begravd: 


     Far: Isaac Béen (1737-1800) 35
     Mor: Johanna Beatha Lundström (Omkr 1750-1825) 36


  Äktenskap: 27 Mar 1807 - Helsingborg, Malmöhus län 91

Händelser

Han arbetade som Auscultant år 1804. Han arbetade som Auditör mellan 1811 och 1855. Han arbetade som Stadsfiskal mellan 1808 och 1819 i Helsingborg, Malmöhus län. Han bodde Helsingborg 53 mellan 1831 och 1861 i Helsingborg, Malmöhus län.
Maka Gustawa Meisner 49

    Född: 20 Jan 1782 - , Landskrona, Malmöhus län 94
    Döpt: 
     Död: 14 Dec 1842 - Helsingborg, Malmöhus län 95
  Dödsorsak: hektik
   Begravd: 


     Far: Isack Meisner (1742-1800) 96
     Mor: Anna Catharina Tönning (Ca 1750-1828) 97
Barn
1 M Isaac Elias Béen 98

    Född: 14 Sep 1804 - Helsingborg, Malmöhus län 99
    Döpt: 
     Död: 5 Nov 1804 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: okänd barnsjuka
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M Magnus Isac Béen 100

    Född: 5 Jun 1808 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Före Jun 1811 101
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Elisabeth Maria Béen 46

    Född: 14 Okt 1809 - Helsingborg, Malmöhus län 47
    Döpt: 
     Död: 5 Mar 1897 - Helsingborg, Malmöhus län
  Dödsorsak: Marasmud senilis
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Erik Svitzer (Omkr 1792-Före 1890) 42
   Äktensk: 25 Nov 1854 - Helsingborg, Malmöhus län 45


4 M Magnus Isak Béen 102

    Född: 21 Jun 1811 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 29 Jul 1836 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: hektik
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet5 K Anna Beata Béen 103

    Född: 31 Jan 1815 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet6 M Gustaf Otto Béen 104

    Född: 8 Nov 1816 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 2 Jun 1864 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: hektik
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet7 K Brita Caisa Béen 105

    Född: 21 Sep 1819 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Per Magnus Hultman och Julia Laurentia Béen
Make Per Magnus Hultman

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 5 Jan 1835 - Helsingborg, Malmöhus län 107

Händelser

Han bodde år 1835 i Hardeberga fsg, Malmöhus län. Han arbetade som Qvartermästare år 1835.
Maka Julia Laurentia Béen 12

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon bodde Helsingborg 31 år 1835 i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn


Jöns Lorentz Béen och Laurentia Hagelbeck
Make Jöns Lorentz Béen 64

    Född: Omkr Apr 1772 83
    Döpt: 
     Död: 18 Feb 1847 - Helsingborg, Malmöhus län 12
   Begravd: 


     Far: Isaac Béen (1737-1800) 35
     Mor: Johanna Beatha Lundström (Omkr 1750-1825) 36


  Äktenskap: 

 Annan maka: Helena Maria Zoll (1780-1812) 85 - 11 Mar 1803 - Helsingborg, Malmöhus län 86

Händelser

Han arbetade som Handelsman efter 1803.
Maka Laurentia Hagelbeck 65

    Född: 8 Jan 1791 - Hörby Fsg 108
    Döpt: 
     Död: 14 Feb 1873 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: marasmus senilis
   Begravd: 

Händelser

Laurentia har motstridande födelseinformation den 8 Jan 1791 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Helsingborg 138 mellan 1855 och 1856 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Helsingborg 184 före 1855 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Helsingborg 95 mellan 1856 och 1858 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Helsingborg 13/14 mellan 1858 och 1859 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Helsingborg 129 mellan 1859 och 1861 i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn
1 K Helena Maria Béen 63

    Född: 1 Apr 1814 - Helsingborg, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: J. P. Romberg (1809-1862) 60
   Äktensk: 9 Maj 1839 - Helsingborg, Malmöhus län 62


2 M Carl Anders Béen 109

    Född: 26 Sep 1815 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Anna Christina Béen 110

    Född: 28 Okt 1817 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Lars Magnus Béen 55

    Född: 5 Dec 1820 - Helsingborg, Malmöhus län 111
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Christina Elisabeth Schér (1834-      ) 56
   Äktensk: 22 Okt 1855 - Helsingborg, Malmöhus län 112


5 M Christjan Theodor Béen 113

    Född: 16 Nov 1822 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet6 M Walfrid Béen 114

    Född: 10 Okt 1824 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet7 K Sigrid Ingeborg Béen 115

    Född: 17 Jan 1826 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: P. Herman Lang (Omkr 1818-1890) 116
   Äktensk: (Separation)


8 M Frithiof Béen 117

    Född: 19 Jun 1829 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 15 Maj 1831 - Helsingborg, Malmöhus län 20
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Jöns Lorentz Béen och Helena Maria Zoll
Make Jöns Lorentz Béen 64

    Född: Omkr Apr 1772 83
    Döpt: 
     Död: 18 Feb 1847 - Helsingborg, Malmöhus län 12
   Begravd: 


     Far: Isaac Béen (1737-1800) 35
     Mor: Johanna Beatha Lundström (Omkr 1750-1825) 36


  Äktenskap: 11 Mar 1803 - Helsingborg, Malmöhus län 86

 Annan maka: Laurentia Hagelbeck (1791-1873) 65

Händelser

Han arbetade som Handelsman efter 1803.
Maka Helena Maria Zoll 85

    Född: 4 Jun 1780 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: 2 Feb 1812 - Helsingborg, Malmöhus län 12
  Dödsorsak: hektik
   Begravd: 


     Far: *Kilian* Michael Zoll (1742-1809) 118
     Mor: Christina Maria Möller (Omkr 1748-1806) 119
Barn
1 M Isaac Kiljan Béen 120

    Född: 16 Okt 1803 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 M Carl Bernhard Béen 8

    Född: 17 Jun 1805 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Före 1852 121
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Helena *Fredrika* Christina Aspelin (1810-1876) 9
   Äktensk: 24 Nov 1830 - Helsingborg, Malmöhus län 122


3 K Beata Maria Beén 123

    Född: 7 Mar 1807 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 M Peter von Möller 37

    Född: 20 Maj 1809 - Helsingborg, Malmöhus län 28
    Döpt: 
     Död: 28 Nov 1883 - , Stockholm, Stockholms län 38
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Charlotta Birgitta Rooth (1819-1842) 39
   Äktensk: 1 Apr 1838 - Helsingborg, Malmöhus län
    Maka: Sofia Elisabet Silfverschiöld (1827-1870) 40
   Äktensk: 31 Maj 1847 - Alingsås 38
    Maka: Ingeborg *Berta* Laurentia Berg (1847-1920)
   Äktensk: 29 Aug 1867 41


5 K Helena Maria Béen 124

    Född: 16 Jan 1812 - Helsingborg, Malmöhus län 12
    Döpt: 
     Död: Före Apr 1814 125
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
Allmänna notiser för barn - Peter von Möller

M adopterades tidigt av sin faster Elisabet Maria Béen och handlanden, sedermera
kommerserådet, Peter Möller, som var barnlösa. Adoptivfadern var framgångsrik affärsman
i Helsingborg. Han lade grunden till en avsevärd förmögenhet och inköpte de halländska godsen Skottorp 1813 och Dömestorp 1815. M:s ungdomsår präglades av utbildningen på den stränga herrnhutarskolan i Christiansfeld och kadettskolan på Karlberg där han kom i kontakt med bl a C F Ridderstad och C A Adlersparre (sign Albano, bd 1). Här grundlades hans intresse för kulturhistoria och politik. Efter fosterfaderns död 1831 kallades M av sin adoptivmor att sköta de stora godsen och 1833 fick han dem på arrende. 1835-36 företog M omfattande studieresor till bl a Tyskland, England och Skottland och från England förde han 1836 in nötboskap av bättre ras, som sedermera spreds till andra län. M argumenterade för att kreaturen skulle födas väl och "icke på vanligt svenskt sätt endast lifnäras eller svältas".
En uppmärksammad och epokgörande insats var M:s tidiga import av guano till Sverige för konstgödsling. Guano hade omkring 1840 börjat användas ute i Europa och redan efter något år kom den genom M till Halland. Gödslingsmetoden spreds snabbt till andra delar av landet. Den gamle bruksägaren och riksdagsmannakollegan C G Indebetou (bd 19) menade att M också "bordt haft Guano-öarna i sin vapensköld". Genom olika tidskrifter och broschyrer försökte M föra ut sina idéer och som ett led i dessa strävanden grundade han Hallands läns hushållningssällskaps tidning, som dock fick läggas ned redan efter ett par år.
Som lantbrukare var M en föregångsman även på andra sätt. Han anordnade tidigt
lantbruksmöten och särskilt berömt är mötet på Dömestorp 1845 då jordreformatorn Edvard
Nonnen höll föredrag. Det anordnades utställningar av hästar, nötboskap och åker-bruksredskap
och även plöjningstävlingar. M framhöll mot slutet av sin levnad att visserligen hade de tekniska landvinningarna haft stor betydelse för jordbrukets dynamiska utveckling under 1800-talet, men själva förutsättningen för dessa framsteg var det lagstiftningsarbete som ägde rum i början av seklet, som "återförenade de spridda tegarna, sprängde de sammanträngda byarna och tvingade till betesmarkers och allmänningars uppodlande, samt då rättighet att besitta svensk jord tillerkändes hvarje medborgare
utan hänseende till stånd".
M verkade för att genom upplysning och bildning förbättra de underlydande böndernas situation. Han inrättade under sitt första arrendeår, 24 år gammal, en folkskola i Skummeslöv. Han lät uppföra ett skolhus, bekostade skolans utrustning och deltog sedan inte bara i planeringen av utan också direkt i undervisningen. Han inspekterade skolan regelbundet. Eleverna kom från hela södra Sverige och M sörjde för att de fick tillfredsställande inkvartering. M intresserade sig särskilt för Hallands historia och språk. Under sina resor samlade han på sig uppteckningar från olika personer i länet och gjorde även omsorgsfulla språkliga iakttagelser. Ett resultat av detta intresse var den uppmärksammade Ordbok öfver halländska landskapsmålet som utkom 1858 och året därpå belönades med SA:s stora
guldmedalj. M:s etnologiska och kulturhistoriska samlingar publicerades delvis i praktverket Hallands herregårdar 1869-71 och Bidrag till Hallands historia 1874. Det sistnämnda vilar på omsorgsfulla arkivforskningar och har haft stor betydelse för modern medeltidsforskning, framför allt genom sin skildring av Axelssönernas roll i nordisk 1400-talshistoria. I strödda utkast rörande sv jordbrukets historia gav M en intelligent och välskriven översikt över modernäringens utveckling, länge utan motsvarighet.
För sina förtjänster adlades M i samband med Karl XV:s kröning 1860 och han tog introduktion på riddarhuset 1862. M började sin långa riksdagsmannabana vid mogen ålder. I voteringen 1865, angående det k förslaget om ståndsriksdagens upplösning, röstade han för detta dock utan att yttra sig i plena. I FK kvarblev han som representant för Hallands län ända till sin död. M tog genom åren
främst del i de debatter som handlade om jordbrukets utveckling och beskattning. Hans mångåriga ledamotskap av lagutskottet medförde att han gärna yttrade sig i lagfrågor. M agiterade kraftfullt mot exploatörers möjligheter att inkräkta på jordägarnas rätt till sin egendom. M:s intresse för den nya riksdagsordningen och särskilt för FK, eller överhuset som han kallade den, kom honom att samla in uppgifter från ledamöterna av dess första årgång. Han gav 1875 ut sina anteckningar om 1867 års FK. M kan som riksdagsman karaktäriseras som plikttrogen, ärlig och betrodd; dock var hans insatser sällan av mera avgörande slag.
M var mycket musikalisk och stödde ofta unga musikstuderande ekonomiskt. Samtida har beskrivit honom som glad och gästfri, vänfast och pålitlig, andra har framhävt hans drag av "konservativ lantjunker med ett lynne som samtidigt var fromt och sentimentalt och ystert skämtfullt".
SBL


Lars Magnus Béen och Christina Elisabeth Schér
Make Lars Magnus Béen 55

    Född: 5 Dec 1820 - Helsingborg, Malmöhus län 111
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Jöns Lorentz Béen (Omkr 1772-1847) 64
     Mor: Laurentia Hagelbeck (1791-1873) 65


  Äktenskap: 22 Okt 1855 - Helsingborg, Malmöhus län 112

Händelser

Han arbetade som Cantor i Allerum och Fleninge år 1855. Han arbetade som Director Musices år 1859. Han bodde No. 3 Allerum Kyrkoby år 1859-1872 i Allerum fsg, Malmöhus län. Han arbetade som Klockare år 1861-1890. Han arbetade som direktör år 1869-1875 i Allerum fsg, Malmöhus län. Han finns i folkräkningen år 1890 i Allerum fsg, Malmöhus län. Han bodde Allerum nr 13 år 1890 i Allerum fsg, Malmöhus län.
Maka Christina Elisabeth Schér 56

    Född: 16 Jan 1834 - Helsingborg, Malmöhus län 128
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Nils Fredrich Schjer (1802-1864) 129
     Mor: Gunilda Elisabeth Bergström (Omkr 1800-1887) 130
Barn
1 K Laura Elisabeth Béen 131

    Född: 3 Sep 1856 - Allerum fsg, Malmöhus län 132
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Axel Holm (1848-      )


2 K Maria Beata Béen 133

    Född: 4 Aug 1859 - Allerum fsg, Malmöhus län 134
    Döpt: 14 Aug 1859 - Allerum fsg, Malmöhus län 134
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Johanna Fredrika Theodora Béen 135

    Född: 29 Sep 1861 - Allerum fsg, Malmöhus län 134
    Döpt: 25 Okt 1861 - Allerum fsg, Malmöhus län 134
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet4 K Gerda Sofia Nikolina Béen 50

    Född: 12 Okt 1866 - Allerum fsg, Malmöhus län 53
    Döpt: 31 Okt 1866 - Allerum fsg, Malmöhus län 54
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Anders August Stenström (1856-      ) 50
   Äktensk: Före 1890 52


5 M Carl Isaak Waldemar Béen

    Född: 21 Apr 1869 - Allerum fsg, Malmöhus län 136
    Döpt: 19 Maj 1869 - Allerum fsg, Malmöhus län 54
     Död: 
   Begravd: 6 M Lorentz Theodor Béen

    Född: 16 Mar 1872 - Allerum fsg, Malmöhus län 137
    Döpt: 14 Apr 1872 - Allerum fsg, Malmöhus län 138
     Död: 
   Begravd: 7 M Magnus Fredrik Béen

    Född: 16 Feb 1875 - Allerum fsg, Malmöhus län 139
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Axel Holm och Laura Elisabeth Béen
Make Axel Holm

    Född: 1848 - Kattarp fsg, Malmöhus län
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han finns i folkräkningen år 1890 i Helsingborg, Malmöhus län. Han arbetade som Målare i Helsingborg, Malmöhus län.
Maka Laura Elisabeth Béen 131

    Född: 3 Sep 1856 - Allerum fsg, Malmöhus län 132
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Lars Magnus Béen (1820-      ) 55
     Mor: Christina Elisabeth Schér (1834-      ) 56


Händelser

Hon finns i folkräkningen år 1890 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Minerva 3 år 1890 i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn

Källor


1 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), 172. Hägglund, Johan Henrik, född i Lund d. 18 jan. 1833; föräldrar: Akad.-vaktmästaren B. Hägglund och Elna Torell; ... Kyrkoherde i Malmö Caroli församling den 2 april 1875; ...
Gift 1:o d. 26 sept 1866 med Ida Ulrika Dahlbom, född d. 5 aug. 1848, dotter af e.o. professorn vid Lunds universitet A. G. Dahlbom och Wilhelmina Krey. - Barn: (*Lilly* Wilhelmina, född d. 3 dec. 1867, död 1871). - Enkling d. 17 jan. 1871. - 2:o d. 13 dec. 1871 med Anna Sofia Reuterdahl, född d. 26 jan. 1841, dotter af handlanden i Malmö Carl Fredrik Reuterdahl och Sofia Wilhelmina Wåhlin. - Barn: *Henrik* Wilhelm, född d. 26 jan. 1873. - Enkling d. 7 febr. 1883 - 3:o d. 21 juli 1884 med Brita Christina Béen, född d. 19 april 1836, dotter af handlanden i Helsingborg Carl Bernhard Béen och Fredrika Christina Aspelin.

2 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri).

3 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1884-07-21Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Johan Henrik Hägglund ort:Malmö Caroli församling
titel: kyrkoherde sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:833
z
Brudens namn:Brita Christina Béen ort:M. Stenbock 1
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:o ålder/födelseår:836
Övrigt:Mannens tredje giftemål.

4 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make JHH.

5 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make.

6 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se make JHH. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:33 1831-1837 3/7. Se fader.

7 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make JHH.

8 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se dotter BCB's make JHH. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:33 1831-1837 3/7. 2 Roten, No. 51,52
Handl Carl Ib. Been, 1805 17/6 Hborg, [Flyttat från] No: 13(7) 1830
Fru Fredrika Helena (Ryhlin), 1810 1/1, [Flyttat från] No: 138 1830
S. Bernhard Constantin, 1832 14/9 Hborg
D. Brita Christina, 1836 Hborg. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1805-06-17 Datum avser: f
z
Barnets namn: Carl Bergnt Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Helena Zoll ålder/födelseår: 0
titel: hustru ort:
z
Faderns namn: Jöns Béen ort:
titel: handelsman

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

9 Lunds stifts matrikel, utg. av Bengt Jakobsson Bergqvist (Lund maj 1886, Malmström & Comp:s boktryckeri), Se dotter BCB's make JHH. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:33 1831-1837 3/7. Se make CBB. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1876-11-28Datum avser:d
z
Den dödes namn:Fredrika Béenort:Carl XI 5
titel:enkefrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:66år10mån10veckor27dagar


civilstånd:ädödsorsak:vitium organicum cordis
z
Anhörigs namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:hfl s 197,2.

10 Skånes Demografiska Databas, Se vigsel 1796. .... Ståhle, John (mailto:john.staahle@netman.dk), mail 010731. Anders Peter Ståhle *? +?, vigd (hofrättscommissarie,
stadscass.) 1796 DEC 30 Helsingborgs stadsförsamling til
jungfru [Chri-]Stina Maija Béen *? +?

Barn 1: Isaac Anders Ståhle * 1799 MAJ 29 + f. 1805 JAN 28

Barn 2: Johanna Botilla Ståhle *1802 OKT 01
Barn 3: Isaac/Isak Anders Ståhle *1805 JAN 28 +?, vigd
(löjtnant) 1837 OKT 12 Helsingborgs stadsförsamling til
jungfru Elizabeth Agneta Sjögren
Barn 4: Peter Fredric Ståhle *1808 APR 25

Med venlig hilsen, John Ståhle. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1832-04-28 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Anders Peter Ståhle ort: Fredriksdal
titel: lagman borgmästare riddare kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 57 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: e dödsorsak: slag
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

11 Skånes Demografiska Databas, framräknat från egen död.

12 Skånes Demografiska Databas.

13 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1796-12-30Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Anders Peter Ståhle ort:
titel: hofrättscommissarie stadscass. sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Stina Maija Béen ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:Stadscasseur.

14 Skånes Demografiska Databas, Se vigsel 1796. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1855-01-10 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Christina Maria Ståhle ort: Helsingborg
titel: lagmanska, enkefru kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 80 år 9 mån 9 veckor 10 dagar

civilstånd: ä dödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Född Béen.

15 Skånes Demografiska Databas, Framräknat från son PFS's födelse
och från egen död.

16 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1797-06-04Datum avser:f
z
Barnets namn:Nils Theodor Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Stina Majia Been ålder/födelseår:0
titel:fruort:
z
Faderns namn:Anders B. Stahleort:
titel:stadscasseur hofrättscommissar
Övrigt:Hofrättscommissarie.

17 Ståhle, John (mailto:john.staahle@netman.dk), Se fadern. .... Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1801-09-23 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Isaac Anders ort:
titel: kön: m
äktensk. börd: i ålder/födelseår: 2 år 3 mån 3 veckor 0 dagar

civilstånd: o dödsorsak: kikhosta
z
Anhörigs:
namn: And. P. Ståhle relation: fa
titel: rådman ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Hans yngste son.

18 Ståhle, John (mailto:john.staahle@netman.dk).

19 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1802-10-01Datum avser:f
z
Barnets namn:Johanna Botilla Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Stina Majia Been ålder/födelseår:0
titel:fruort:
z
Faderns namn:And. P. Ståhleort:
titel:rådman
Övrigt:. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 2/10. Sida Nr. 89, 1:a Rote N: 21
(Mamsell) Johan. Bot. Ståhle, f. 1802 1/10, H.borg, [från] [18].7, N: 158. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1871-08-17 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Johanna Botilla Ståhle ort: Carl XI 3
titel: mamsell kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 68 år 10 mån 10 veckor 16 dagar

civilstånd: o dödsorsak: cholera nostras et tumor abdomina
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: hfl s 241,2.

20 Skånes Demografiska Databas, Döda.

21 Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Infl. 1843 10/11
Löjtnant (M.) Ståhle 1805 28/1
h. Elisabeth Sjögren 1811 31/1
d. Elisabeth Maria 1838 26/9
alla fr. Engelholm, till Hjelmsh. .... Ståhle, John (mailto:john.staahle@netman.dk), Se fadern. .... Skånes Demografiska Databas, födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1805-01-28 Datum avser: f
z
Barnets namn: Isaac Anders Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Stina Majia Ben ålder/födelseår: 0
titel: fru ort:
z
Faderns namn: A. P. Ståhle ort:
titel: rådman

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1884-12-01 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Anders Isak Ståhle ort: Svea 1,2
titel: major f. kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 79 år 10 mån 10 veckor 3 dagar

civilstånd: ä dödsorsak: organiskt hjertfel
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: hfl s 1007,2.

22 Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. .... Skånes Demografiska Databas.

23 Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Se make Löjt. Ståhle. .... Ståhle, John (mailto:john.staahle@netman.dk), Se make IA Ståhles fader. .... Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1877-05-02 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Elisabeth Sjögren ort: Svea 1
titel: kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 66 år 3 mån 3 veckor 1 dagar

civilstånd: g dödsorsak: pneumonia bilateralis
z
Anhörigs:
namn: Isak A. Ståhle relation: ma
titel: major ridd. ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: hfl s 388,2.

24 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databas Vigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum: 1837-10-12 Datum avser: v
Ospecifiserad ort: Helsingborg 13
z
Brudgummens namn: Isak Anders Ståhle ort:
titel: löjtnant,herr sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:
z
Brudens namn: Elisabeth Agneta Sjögren ort:
titel: jungfru sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Vigda i Karup. Vid Kgl. Skånska husarreg. Kvinnan benämns dygdädel.

25 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1808-04-25Datum avser:f
z
Barnets namn:Peter Fredric Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Chr. M. Béen ålder/födelseår:34
titel:fruort:
z
Faderns namn:A. P. Ståhleort:
titel:borgmästare
Övrigt:Barnet nämns ännu en gång längre fram i födelseboken. .... Skånes Demografiska Databas, döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1859-04-22 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Peter Fredrik Ståhle ort:
titel: kapten kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 50 år 11 mån 11 veckor 28 dagar

civilstånd: e dödsorsak:
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Kongl. Wendes artelleri Regimente.

26 Demografisk databas för södra Sverige, Döda. Döda i Kristianstad Garnison församling
Datum Datum avser
1859-04-22 död
Den döde
Namn Kön
P.F. Ståhle man
Titel Civilstånd
kapten och batt. chef ogift
Ort Äktenskaplig börd
ej angiven
Dödsorsak Ålder/födelseår
50 år mån dagar

Attest

Anhörig
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt
Dog och begrofs i H.borg
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
40
Arkiv Seriesignum
Kristianstads garnisonsförsamlings kyrkoarkiv F:1
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1830 - 1865
Anmärkning Microfich volym nr.

27 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). High .... Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), Tabell 4. Peter Möller (son av Jöns, 3) f ... ej länt var och när, men döpt 1771 23/12 i Hälsingborg. d 1831 20/7 på Skottoprs slott, Skummeslövs sn, sv Halland, kommerseråd, ägde Skottorps slott och Dömestorp. G ... i ... m Elisabeth Maria Béen f 1778 15/4 i Hälsingborg, d 1848 18/9 på Skottorps slott, dtr av ... och ... Adoptivson: Peter f 1809 (5), se denne. Släkten Möller från Södra Vram och Allerum med några förgreningar på spinnsidan. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1799-10-12Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Peter Möller ort:
titel: handelsman sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Elisabeth Maria Béen ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1771-12-23Datum avser:d
z
Barnets namn:Pehr Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Möllerort:
titel:hofslagare smed mäster
Övrigt:.

28 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Skånes Demografiska Databas.

29 Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), se namnet. .... Kyrkböcker, Helsingborgs Stadsförsamling (Maria), födda C:3 1752-78 Bild 248/sid 234. December
d 23 hujus döptes hofslagaren och smedmästaren Jöns Möllers lilla son af vice Pastorn Sven Tauson, och blef kallad Pehr.
....

30 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), se namnet.

31 Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), tabell 3. Jöns Möller (son av Johannes, 2) f 1744 19/1 i Allerum, d 1809 6/5 i Hälsingborg, hovslagare, grovsmed, blev 1769 i Hälsingborg borgare och hovslagaremästare, enl. resolution 1778 10/8 idkar han handel med hästar, bastrep, kvarnstenar och träskor, beviljas senare handel med grövre varor, kallas bryggare 1769, slutligen handelsman i Hälsingborg. g 1769 10/11 i Hellsingborg m Botilla Månsdotter, f 1747 5/4 i Hälsingborg, d 1825 2577 i Hälsingborg, dtr av Måns Larsson, borgare och vagnman (f 1704 enl hfl, levde 1773) och h h Elna Svensdotter (f 1708 enl hfl). .... Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), tabell 3. Barn:
Brita döpt 1769 9/12 d före 1825 1/9
Peter " 1771 (4)
Maria f 1776 (6)
Magnus 1778 4/6 levde 1825 11/9
Hedvig 1780 3/6 " 1825 1/9
Helena 1784 3/10 " 1825 1/9
Bemgt 1788 27/10 d 1817
Christian 1792 27/2 levde 1825 1/9.

32 Skånes Demografiska Databas, Se make. .... Kyrkböcker, Helsingborgs Stadsförsamling (Maria), E:1 1688-1813 Bild 106/sid 99.

33 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Hans hustru var dotter till handlanden Isaac Béen (1737-1800), som var riksdagsman 1786 och blev rådman i Helsingborg 1788. Fosterson till dem var hennes brorson sedermera ryttmästaren och riksdagsmannen Peter M, som 1860 adlades enl 37 § RF med namnet v M (se nedan).

34 Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), se maken.

35 Skånes Demografiska Databas, Se son Isaac's födelse.

36 Skånes Demografiska Databas, Se son Isaac's födelse. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1825-03-28Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Johanna Beata Beenort:Helsingborg
titel:rådmanska,änkefrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:75år0mån0veckor0dagar

civilstånd:ädödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:.

37 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), von Möller, Peter (före adl Möller), f 20 maj1809 i Helsingborg, d 28 nov 1883 i Sthlm (enl db för Skummeslöv, Hall). Föräldrar: handl Jöns Lorentz Béen o Helena Maria Zoll o adopterad av sin faster Elisabet Maria Béen o kommerserådet Peter Möller. Genomgick herrnhutarskolan i Christiansfeld,
Slesvig, 15-22, kadett vid Karlberg 9 maj 23, utex 20 nov 27, kornett vid Skånska husarreg
19 dec 27, arrendator på Skottorp, Skummeslöv, Hall, 33, ägare från 46, löjtn o andre adjutant vid Skånska husarreg 25 mars 34, avsked med ryttmästares n h o v 12 juli 39, sekr i Hallands läns hushålln:sällsk 45-59, v ordf 55, ordf från 60, led av komm ang ny bevilln:förordn maj 58-juli 59, adl 4 maj 60, deltog i riksdagarna 62-66 (led i bevilln:utsk 62-63), led av FK från 67 (led i lagutsk 67
72, i särsk utsk 67, i KU från 73), led av komm ang ny lag rör vattenrätten mars 63- nov 64, v ordf i Hallands läns landsting 63, ordf 64-68, led av komm ang ordn av förvaltn av statens fastigheter o ang upplåtande till nybyggen av mark i Norrland nov 75-maj 76. – LLA 42 (hed led 77), LVVS 58, LVA 66, LSkS 66, HedLVHAA 74. .... Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), tabell 5. Peter Möller (adoptivson till Peter, 4), f 1809 20/5 i Hälsingborg.
d 1883 28/11 i Stockholm, godsägare, riksdagsman, ryttmästare, naturlig son av Johan Lorentz Béen, handlande i Hälsingborg och Helena Zoll (dtr av kofferdikaptenen och faktorn vid Ostindiska kompaniet i Canton, Kilian Zoll och Maria Möller, bördig från Jutland), erhöll såsom adoptivson till fastern Elisabeth Maria Béen och hennes man godsen Skottorps slott och Dömestorp, 1860 adlad von Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1809-05-20Datum avser:f
z
Barnets namn:Petter Möller Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:MDödfödd:e
Z
Moderns namn:Helena Zoll ålder/födelseår:0
titel:Fruort:
Z
Faderns namn:Jöns Lorentz Béenort:
titel:hand--m.
Övrigt:.

38 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997).

39 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 1) 1 april 1838 i Helsingborg m Charlotta Birgitta Rooth, f 15 aug 1819 där, d 10 april 1842 på Skottorp, Skummeslöv, Hall, dtr till konsuln Carl Henric R o Jeanette Ulrika Hjelm;.

40 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), G 2) 31 maj 1847 i Alingsås m frih Sofia Elisabet Silfverschiöld, f 14 juli 1827 i Bo, Ör, d 1 mars 1870 på Skottorp, dtr till överstelöjtn frih Carl S o Laura Tarrass.

41 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se makas fader.

42 Skånes Demografiska Databas, Se vigsel m. Elise Marie Béen.

43 Skånes Demografiska Databas, Framräknat från vigsel m. Elise Marie Béen.

44 Kyrkböcker, Helsingborg, makan stod som änka när hon dog. .... Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se folkräkning maka.

45 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum:1854-11-25Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Erik Svitzer ort:Köpenhamn
titel: professor regementschirurg sida i Hfl:
civilstånd:ä ålder/födelseår:62
z
Brudens namn:Elise Marie Béen ort:Helsingborg
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:45
Övrigt:Äv medicine doctor och Dannebrogs Riddare.

46 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1809-10-14Datum avser:f
z
Barnets namn:Elisabeth Maria Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:28
titel:ort:
z
Faderns namn:Isac Béenort:
titel:stadsfiskal
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Elisabeth Maria måste vara samma som Elise Marie
bägge födda 1809, med nästan samma namn. .... Kyrkböcker, Helsingborg, SCB Döda 1897. 1897
82. Mars 5, Enkefru Professorskan Elisabeth Maria Svitser, född Béen, 15 Ruth, 1809 14/10, Bronchitis acuta, Mar(asmud) (se)nilis.

47 Skånes Demografiska Databas, född 1809 framräknat fr. vigsel m. Erik Svitzer.

48 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1807-03-27Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Helsingborg
z
Brudgummens namn:Isaac Béen ort:
titel: stadsfiscal sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Gustava Meisner ort:
titel:demoisellesida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1868-02-05Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Isac Beenort:53
titel:auditör f.kön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:85år6mån6veckor24dagar

civilstånd:ädödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:kvnr 53, hfl s 157,1. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1782-06-17Datum avser:f
z
Barnets namn:Isaac Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Johanna Beatha Lundström ålder/födelseår:0
titel:fruort:
z
Faderns namn:Isaac Beenort:
titel:hospitalsföreståndare
Övrigt:I.B. tituleras även handelsman herr. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:33 1831-1837 3/7. 2 Roten No 53
Auditör Isak Been, 1782 12/6 Hborg
Fru Gustafva Mejsner, 17(8)2 20/1 Landskrona
övestr: S. Magnus Isak, 1811 21/6 Hborg, [Flyttat] död 29/(7) 1836 Hborg
S. Gustaf Otto
D. Anna Beata, 1815 31/1 Hborg
D. Brita Cajsa, 1819 21/9 do. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 4/10. Sid 188. 2:dra Roten, n: 53
v. Auditören J: Been, f. 1782 12/6, Hborg
S. Gustaf Otto, f. 16 8/11, dito, [anm:] Döfstum
D. Anna Beata, f. 15 31/1, dito
D. Britta Cajsa, f. 19 2/1, dito.

49 Kyrkböcker, Landskrona, se far, hfl 1782. .... Barbro Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen (CWK Gleerup 1981), Se fadern. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1842-12-14 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Gustava Meisner ort: Helsingborg
titel: fru kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 60 år 11 mån 11 veckor 0 dagar

civilstånd: g dödsorsak: hektik
z
Anhörigs:
namn: Isak Been relation: ma
titel: auditör v. ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

50 Kyrkböcker, Helsingborg, Se tvillingars födelse 1895.

51 Kyrkböcker, Helsingborg.

52 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se folkräkning maka.

53 Kyrkböcker, Helsingborg. .... Demografisk databas för södra Sverige, Allerum C:8 1862-1891. Födda i Allerums församling
1750 - 1894
Datum Datum avser
1866-10-12 födelse
Barnet
Namn Kön
Gerda Sofia Nikolina kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
L. M. Been Chr. El. Scher
Titel Titel
klockare
Ort Ort
N-r 3 Allerums Kyrkoby
Ålder/födelseår
32
Dopvittnen
Susc. Enkefru Helena Maria Romberg från Helsingborg Testes. Inspektor B. Pettersson, Skollärare G. A. Wolter å Nellåkra samt Mamsellerna Mariana H. Efverlöf och Charlotta Olsson å Nr 1 Allerums Kyrkoby.
Övrigt
Döpt 31/10.

Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Allerums kyrkoarkiv C:8 93 / 85
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 20
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1862-1891

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Allerum C:2 1750-1799; Lucka 1750-12-26 - 1751-04-27. Häri även förteckning på pastorer 1591-1788 samt anteckningar om märkliga händelser 1768-1785. Uppehåll i registreringsarbetet 1800-1836, Allerum C:5 1837-1857; Häri även förteckning på pastorer 1591-1869, Allerum C:6 1858-1862, Allerum C:8 1862-1891 samt Allerum C:9 1892-1894.
.

54 Demografisk databas för södra Sverige, Se födsel.

55 Skånes Demografiska Databas. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1820-12-05Datum avser:f
z
Barnets namn:Lars Magnus Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Laurentia Hagelbeck ålder/födelseår:30
titel:fruort:
z
Faderns namn:Jöns Béenort:
titel:handelsman
Övrigt:.

56 Skånes Demografiska Databas, Se make LMB. .... Kyrkböcker, Allerum, C:5. Se dotter LEB. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1834-01-16Datum avser:f
z
Barnets namn:Christina Elisabeth Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Gunilda Elisabeth Bergström ålder/födelseår:33
titel:hustruort:
z
Faderns namn:N. F. Schjerort:Helsingborg
titel:bryggare
Övrigt:.

57 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se folkräkning modern.

58 Kyrkböcker, Helsingborg, SCB Födda 1894-1895. 58. Jan 26, Lars Frithiof
59. " , August Theodor
Handl. Anders August Stenström, 56 2/5
Gerda Sofia Béen, 3 Högvakten, 66 12/10, Gifta.

59 Kyrkböcker, Helsingborg, Se tvilling.

60 Skånes Demografiska Databas, Se son Axel Lorens Petter's födelse. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1862-04-23 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: J. P. Romberg ort: kv.nr 129
titel: skeppsklarerare, mäklare kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 52 år 7 mån 7 veckor 6 dagar

civilstånd: g dödsorsak: peritoneitis
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: hfl. kv.nr 129 s. 460,1.

61 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se hustru Helena Béen.

62 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databas Vigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum: 1839-05-09 Datum avser: v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn: Johan Romberg ort: Helsingborg 37
titel: handlande sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:
z
Brudens namn: Helena Maria Beén ort: Helsingborg 208
titel: jungfru sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

63 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborg
Datum:1814-04-01Datum avser:f
Z
Barnets namn:Helena Maria Antal födda:1
Äktenskaplig börd:IParitet:0
Kön:KDödfödd:e
z
Moderns namn:Laura Hagelbeck ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Lorens Béenort:
titel:handlande
Övrigt:. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 9/10. Sid 474 5:te Rot. N. 120
ägare Skeppsklareraren J. C. (Ra)mberg, f. 1809 17/9, W. Wram, [från] [18]58, N: 134
Hstr. Helena M. Been, f. 14 1/4, Hborg, [från] dito
Son Carl Anders, f. 41 7/10, dito, [från] dito, [till] 63 17/7, o. o.
" Ludvig Theodor, f. 52 3/5, döpt 25/5, dito, [från] dito
" Axel Nicolaus, f. 54 6/11, döpt 22/11, dito, [från] dito.

64 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se Peter Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda. Se vigsel 1803. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1847-02-18Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Jöns Lorentz Beenort:
titel:handlandekön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:74år10mån10veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:. .... SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se syster Elisabet Maria Béen.

65 Skånes Demografiska Databas, Se son LMB. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1873-02-14Datum avser:d
z
Den dödes namn:Laurentia Béenort:Carl XI 22
titel:enkefrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:82år1mån1veckor6dagar
civilstånd:ädödsorsak:marasmus senilis
z
Anhörigs namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:Hfl s 319,2. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 2/10. Sida nr. 65 1:a Rote Nr. 13 et 14
Enkefru Laurent: Been, f. 1791 (8)/1, Helsingborg, [från] [18].(8), N: 95, [till] [18]59, 129. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 7/10. Sid 324. 4:de Rot. N: 95 1/2
(Enkefru) Laurent Beén, 1791 8/1, Hörby, [från] [18]56, N: 138, [till] [18]58, N: 13 (et.) 14. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 9/10. Sid 475. 5:te Rot N: 129
Enkefru Laurentia Been, 1791 8/1, (Hlbg), [från] [18]59, N: 18 o. 19. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:45 1855-1861 1/9. Sid 23. 6te Roten N: 138-9
(ibm) Enkefru Laurentia Beén, f. 91 8/1, Hörby, [från] [18]55, N: 184, [till] [18]56, N: 95.

66 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1840-03-10Datum avser:f
z
Barnets namn:Axel Lorens Petter Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Helena Maria Been ålder/födelseår:25
titel:fruort:
z
Faderns namn:J. P. Rombergort:Helsingborg
titel:handelsman
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1842-02-13 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Axel Petter Lorens ort:
titel: kön: m
äktensk. börd: i ålder/födelseår: 1 år 11 mån 11 veckor 0 dagar

civilstånd: o dödsorsak: kikhosta
z
Anhörigs:
namn: J.P. Romberg relation: fa
titel: handlande ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

67 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se fadern. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1841-10-07 Datum avser: f
z
Barnets namn: Carl Anders Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Helena Maria Béen ålder/födelseår: 27
titel: fru ort:
z
Faderns namn: J. P. Romberg ort:
titel: handlande

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

68 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1845-04-18 Datum avser: f
z
Barnets namn: Ludvig Emil Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Helena Maria Beén ålder/födelseår: 31
titel: hustru ort:
z
Faderns namn: J. P. Romberg ort:
titel: handlande

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1851-03-16 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Ludvig Emil ort: Helsingborg 134
titel: kön: m
äktensk. börd: i ålder/födelseår: 5 år 11 mån 11 veckor 0 dagar

civilstånd: o dödsorsak: scharlakansfeber
z
Anhörigs:
namn: J. P. Romberg relation: fa
titel: handlande ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

69 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1848-12-12 Datum avser: f
z
Barnets namn: Laura Christina Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: k Dödfödd: e
z
Moderns namn: Helena M. Beén ålder/födelseår: 34
titel: fru ort:
z
Faderns namn: J. Romberg ort: Helsingborg
titel: handlande

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1852-12-10 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Laura Christina ort: Helsingborg 134
titel: kön: k
äktensk. börd: i ålder/födelseår: 4 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: o dödsorsak: strupsjuka
z
Anhörigs:
namn: J. P. Romberg relation: fa
titel: handlande ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

70 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se modern. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1852-05-03 Datum avser: f
z
Barnets namn: Ludvig Theodor Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Helena M. Beén ålder/födelseår: 38
titel: fru ort:
z
Faderns namn: J. P. Romberg ort: Helsingborg
titel: handlande

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1863-04-23 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Ludvig Theodor ort: kv.nr 124
titel: kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 10 år 11 mån 11 veckor 20 dagar

civilstånd: o dödsorsak: meningitis cerebralis scrophulosa
z
Anhörigs:
namn: Helena Romberg relation: ma
titel: enkefru ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: hfl. kv.nr 124 s. 460.

71 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855.

72 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se fadern. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1854-11-06 Datum avser: f
z
Barnets namn: Axel Nicolaus Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: Helena M. Béen ålder/födelseår: 40
titel: fru ort:
z
Faderns namn: J. P. Romberg ort: Helsingborg 129
titel: handlande

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

73 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se maka HPAB's fader.

74 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se fader.

75 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se fadern.

76 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Sätila Pastorat, sid 263. *Peter* Isaac Béen, 1894 - 1931. Född i Skummeslöv 51 8/2. Föräldrar: Isaac Béen, lantbruk. å Petersberg i Östra Karup, och Fredrika Charlotta Hellberg. ... Skapare av prästgymnasiet i Gbg. Prost 29 8/4. LVO 16. Död 31 30/6.
Gift 80 31/8 med Hilda Fredrika Ericson, f. i Garnisionsförs. i Gbg 58 21/1 d. 29 10/6, dotter till Eric Nikolaus Ericson, målaremäst., och Amalia Elisabeth Lake.
Barn: *Maria* Fredrika Elisabeth, f. i Tönnersjö 83 5/6, d. 33 29/11, gift 11 20/4 med Olof Fredrik Johannes Öhrwall, kyrkoh. i Tvärred.
Hilda ( *Hildur* ) Petrea Amalia, f. ibm 85 2/3, gift 11 20/4 med Elof Gerhard Ericson Gerhard, kyrkoh. i Skurup, Lunds stift, änka 17 21/6, bosatt i Gbg.
*Isaac* David, f. i Lysekil 88 6/6, kyrkoh. i Christinæ förs. i Gbg.
Gustaf *Erik* Natanael, f. ibm 94 21/4, d. 17 22/9.
*Signe* Harriet Viktoria, f. i Sätila 96 11/10, gift 26 29/12 med Iwan Scherdén, komm. i Örby.
*Ruth* Beata Davida, f. ibm 97 24/9, gift 32 15/6 med Ernst Gustaf Ludvig Johansson, kyrkoh. i Istorp.

77 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se make PIB.

78 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se son PIB.

79 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949).

80 Knut Norborg, Göteborgs Stift 1885-1949 (Pro Caritate, Meijels Bokindustri, Halmstad 1949), Se make.

81 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se dotter Elisabet Maria.

82 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum:1769-12-26Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Isaac Been ort:
titel: skiepscapitain hr sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
z
Brudens namn:Johanna Beatha Lundström ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:
Övrigt:wästindiska skiepscapitain".

83 Skånes Demografiska Databas, Framräknat från död.

84 Skånes Demografiska Databas, Måste vara Johanna Beatha Lundström.

85 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se Peter Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1812-02-02Datum avser:d
z
Den dödes namn:Helena Maria Zollort:
titel:makakön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:31år0mån0veckor0dagar


civilstånd:gdödsorsak:hektik
z
Anhörigs namn:Jöns Beénrelation:ma
titel: handelsman ort:
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Födelse. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1780-06-04 Datum avser: f
z
Barnets namn: Helena Maria Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: k Dödfödd: e
z
Moderns namn: Christina Maria Möller ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Kilian Zoll ort:
titel: orgenist hr
--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Hustrun angiven som käresta".".

86 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1803-03-11Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Helsingborg
z
Brudgummens namn:Jöns Lorentz Been ort:
titel: handelsman sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Helena Zoll ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:.

87 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), Tabell 4. Peter Möller (son av Jöns, 3) f ... ej länt var och när, men döpt 1771 23/12 i Hälsingborg. d 1831 20/7 på Skottoprs slott, Skummeslövs sn, sv Halland, kommerseråd, ägde Skottorps slott och Dömestorp. G ... i ... m Elisabeth Maria Béen f 1778 15/4 i Hälsingborg, d 1848 18/9 på Skottorps slott, dtr av ... och ... Adoptivson: Peter f 1809 (5), se denne. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1799-10-12Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Peter Möller ort:
titel: handelsman sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Elisabeth Maria Béen ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1771-12-23Datum avser:d
z
Barnets namn:Pehr Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Möllerort:
titel:hofslagare smed mäster
Övrigt:.

88 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1780-08-08Datum avser:f
z
Barnets namn:Paul Magnus Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Johanna Beatha Lundström ålder/födelseår:0
titel:fruort:
z
Faderns namn:Isaac Beenort:
titel:hospitalsföreståndare hr
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1834-05-05Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Pål Magnus Beenort:
titel:handelsmankön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:53år0mån0veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: tärsot
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Se dotter BCB.

89 Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1839-03-13 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Cecilia,Magdalena Werlin ort: Helsingborg
titel: kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 43 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: ä dödsorsak: hektik
z
Anhörigs:
namn: P.M. Been relation: ma
titel: handlare ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Den avlidna var nära 43 år.

90 Skånes Demografiska Databas, ca 1782 framräknat från död
måste vara samma som är född 1782-06-17.

91 Skånes Demografiska Databas, Se make.

92 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1783-10-29Datum avser:f
z
Barnets namn:Laurentia Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Johanna Beatha Lundström ålder/födelseår:0
titel:fruort:
z
Faderns namn:Isaac Beenort:
titel:hospitalsinspector herr
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1783-11-14 Datum avser: b
z
Den avlidnes:
namn: ort:
titel: kön: k
äktensk. börd: i ålder/födelseår: 0 år 0 mån 0 veckor 12 dagar

civilstånd: o dödsorsak: okänd barnsjuka
z
Anhörigs:
namn: Been relation: fa
titel: inspektor ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

93 Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821, Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821 bild 133/sid 154. Isaac Béen född i Helsingborg den 24 Okt 1812. Fadern stadsfiskalen härstädes.vin (?) auditeuren Herr Isaac Béen och modren Gustafva Meisner, aflade goda prof och insigt uti Christendom, Latinska Historien, Latiniteten, Historien, Geographien, Arithmetiken, Calligraphie m m. så att han antogs skicklig att upptas uti 2dra Classen efter 3ne års privat undervisning. Coll. Schol. M. Torndahl. Afgått u Scholan d. 18 aug 1823 till förenämnda privata undervisning. troligen ytterligare en son MH.

94 Kyrkböcker, Landskrona, hfl 1782. 3/4 år 1782. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:33 1831-1837 3/7. Se make IB.

95 Barbro Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen (CWK Gleerup 1981).

96 Kyrkböcker, Landskrona, AI:1 1782. Norra Roten,
40. herr Rådman Meisner, 41
Fru Anna Tönning, 32
son Jonas Daniel, 7
dito Cla(r)s, 4
D. Botilla, 8
dito Sophia, 3
dito Gustawa, 3/4. .... Barbro Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen (CWK Gleerup 1981), nr 527. Meisner, Isac Erasmi ( Erasmusson )
Skola i Hbg. Disp. i jur. fakulteten. Ausk. i G. H. 1762. Stadsnotarie i Landskrona, tullinspektor i Helsingborg.

Dpt 1742 19/6. S.t. handl. i Helsingborg Erasmus M. och Botilla Sunesson. Död i Hbg 1800 (bpt i Hbg 21/10). Vigd i Landskrona 1772 5/2 m. Anna Catharina Tönningh, f. omkr. 1750, d. i Hbg 1828 21/11, dtr t. handl. i L. Jöns Jacobsson T. och Anna Mätta Koch (d. 1807 7/4).

Barn:
Anna Botilla, f. i Landskrona 1774 8/8, d. i Hbg 1839 4/7, bpt s.å., ogift.
Jonas Daniel, f. i L. 1776 6/1, d. 1859, stadskassör, handl. i Hbg.
Sofia Christina, f. i L. 1780 11/6, d. i Hbg 1813 7/12, bpt 1814, g. m. handl. Pehr Thorsson Obel, f. i Köpenhamn 1782 9/2.
Gustafva, f. i L. 1782 20/1, d. i Hbg 1842 14/12, g. m. auditör Isak Been(bl. 1347).
Catharina Maria, f. i L. 1784 28/10, ogift (1839).
Erasmus, f. i Hbg 1787 25/9, d. 1839 21/1, handlande i Landskrona.
Jöns, f. i Hbg 1792 31/8, bruksbokhållare i Gbg (1839). .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum: 1742-06-19 Datum avser: dop
z
Barnets namn: Isack Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: inom äktenskapet Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Erasmi Meisner ort:
titel: handelsman

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:
. .... Skånes Demografiska Databas, döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1800-06-09 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Isaac Meisner ort:
titel: tullinspektor kön: m
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 57 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: e dödsorsak: lungsot
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:

.

97 Skånes Demografiska Databas, Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1828-11-21 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Anna Catharina Meisner ort: Helsingborg
titel: änkefru kön: k
äktensk. börd: e ålder/födelseår: 78 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: ä dödsorsak: ålderdom
z
Anhörigs:
namn: relation: ej
titel: ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:

. .... Kyrkböcker, Landskrona, hfl 1779. se make 1779.

98 Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1804-11-05 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Isaac Elias ort:
titel: kön: m
äktensk. börd: t ålder/födelseår: 0 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: o dödsorsak: okänd barnsjuka
z
Anhörigs:
namn: Gustafva Meisner relation: mo
titel: mamsell ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt: Modern trolovad med hr Isaac Ben.

. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1804-09-14Datum avser:f
z
Barnets namn:Isaac Elias Antal födda:1
Äktenskaplig börd:tParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Gustafva Meisner ålder/födelseår:0
titel:mamsellort:
z
Faderns namn:Isaac Beenort:
titel:auscultant
Övrigt:.

99 Skånes Demografiska Databas, Obs. Moder o. fader står som trolovade!.

100 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1808-06-05Datum avser:f
z
Barnets namn:Magnus Isac BéenAntal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn: Béenort:
titel:stadsfiskal
Övrigt:.

101 Skånes Demografiska Databas, Eftersom föräldrarna döper ytterligare ett barn till Magnus Isac i juni 1811 så måste detta barn ha dött innan.

102 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1811-06-21Datum avser:f
z
Barnets namn:Magnus Isak Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Gust. Meisner ålder/födelseår:0
titel:fruort:
z
Faderns namn:Isak Béenort:
titel:stadsfiskal auditör
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1836-07-29Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Magnus Isak Beenort:Helsingborg
titel:philologiekandidatkön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:25år0mån0veckor0dagar

civilstånd:edödsorsak: hektik
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:.

103 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborg
Datum:1815-01-31Datum avser:f
z
Barnets namn:Anna Beata Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Gustava Meisner ålder/födelseår:33
titel:fruort:
z
Faderns namn:Isak Béenort:
titel:auditor
Övrigt:Moderns förnamn och ålder enl hfl.

104 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborg
Datum:1816-11-08Datum avser:f
z
Barnets namn:Gustaf Otto Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Gustafva Meisner ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:Isak Béenort:
titel:stadsfiskal
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1864-06-02Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Gustaf Otto Beenort:53
titel:kön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:47år6mån6veckor24dagar

civilstånd:odödsorsak: hektik
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:död i Billinge kvnr 53, hfl s 178,1.

105 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1819-09-21Datum avser:f
z
Barnets namn:Brita Caisa Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Gustava Meijsner ålder/födelseår:37
titel:fruort:
z
Faderns namn:J Béenort:
titel:auditeur stadsfiscal
Övrigt:.

106 Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821, Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821 bild 130/sid 151 arkiv digital. 1820
25 Aug Magnus Isaac Béen född 21 Junii 1811. Fadern Stadsfiskal härstädes.

107 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum:1835-01-05Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Per Magnus Hultman ort:Hardeberga
titel: qvartermästare sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Julia Laurentia Béen ort:Helsingborg 31
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:.

108 Kyrkböcker, Helsingborg, Hfl 1855 7/10.

109 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborg
Datum:1815-09-26Datum avser:f
z
Barnets namn:Carl Anders Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Laura Hagelbeck ålder/födelseår:26
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns L. Béenort:
titel:handelsman
Övrigt:.

110 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1817-10-28Datum avser:f
z
Barnets namn:Anna Christina Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Laurentia Hagelbeck ålder/födelseår:27
titel:fruort:
z
Faderns namn:J. L. Béenort:
titel:handelsman
Övrigt:.

111 Skånes Demografiska Databas, Enl. Giftermålet är fadern född ca 1820. Lars Magnus föds då. Dessutom heter hans mor Laurentia. på LEB's födelse är Susc. Enkefru Laura Béen. Vsb!.

112 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1855-10-22Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Helsingborg
z
Brudgummens namn:Lars Magnus Béen ort:
titel: musikderictör agré cantor herr sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:35
z
Brudens namn:Christina Elisabeth Schär ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:21
Övrigt:LMB agré vid Kongl. Musikaliska Akademien; cantor i Allerum och Fleninge. Kvinnan benämns dygdädel.

113 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1822-11-16Datum avser:f
z
Barnets namn:Christjan Theodor Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Laurentia Hegelbeck ålder/födelseår:32
titel:fruort:
z
Faderns namn:J. Lorents Beenort:Helsingborg
titel:handelsman
Övrigt:.

114 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1824-10-10Datum avser:f
z
Barnets namn:Walfrid Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Laura Hagelbeck ålder/födelseår:33
titel:fruort:
z
Faderns namn:Jöns Lorens Beenort:Helsingborg
titel:handelsman
Övrigt:.

115 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1826-01-17Datum avser:f
z
Barnets namn:Sigrid Ingeborg Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Laura Hagelbeck ålder/födelseår:35
titel:fruort:
z
Faderns namn:F. L. Beenort:Helsingborg
titel:handelsman
Övrigt:.

116 Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Kristianstad Stads församling. Datum Datum avser
1890-06-11 död
Den döde
Herman Lang man
Titel Civilstånd
f. bok (tryckare) handlare skild
Ort Äktenskaplig börd
No 92 ej angiven
Dödsorsak Ålder/födelseår
hypertrophia prostata +pystonpheitis m.m etc. 72 år mån dagar

Attest

Anförvant
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt
Död på Lazarettet
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
14 61
Arkiv Seriesignum
Kristianstads stadsförsamlings kyrkoarkiv F:6
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
607 1890 - 1894
Anmärkning Microfich volym nr.

117 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1829-06-19Datum avser:f
z
Barnets namn:Frithiof Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Laura Hagelbeck ålder/födelseår:38
titel:fruort:
z
Faderns namn:J. L. Beenort:Helsingborg
titel:handelsman
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1831-05-15 Datum avser: d
z
Den avlidnes:
namn: Frithiof ort: Helsingborg
titel: kön: m
äktensk. börd: i ålder/födelseår: 2 år 0 mån 0 veckor 0 dagar

civilstånd: o dödsorsak: oangiven sjukdom
z
Anhörigs:
namn: J L Been relation: fa
titel: handelsman ort:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

118 Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), se Peter von Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Födelsebok Helsingborg. Datum: 1742-04-17 Datum avser: f
Barnets namn: Kilian Michael Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: m Dödfödd: e
z
Moderns namn: ålder/födelseår: 0
titel: ort:
z
Faderns namn: Johan Lorentz Zoll ort: hr
titel: organist
--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda i Helsingborgs stadsförsamling. Datum:1777-09-03Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
Brudgummens namn:Killian Zoll ort:
titel: organist hr. sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Maria Christina Möller ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1809-06-12Datum avser:d
z
Den dödes namn:K. Zollort:
titel:orgelnistkön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:68år0mån0veckor0dagar
civilstånd:edödsorsak:okänd sjukdom
z
Anhörigs namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:. .... Carl Sjöström, Skånska Nationen i Lund (AD, Tryckt litteratur Lund, 1897), s 288.

119 Gunnar Möller, Släkten Möller (Göteborg, 1954), se Peter von Möller. .... Skånes Demografiska Databas, Se dotter HMZ. .... Skånes Demografiska Databas, Dödsbok. Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1806-05-03Datum avser:d
z
Den dödes namn:Maria Christina Möllerort:
titel:hustrukön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:58år0mån0veckor0dagar
civilstånd:gdödsorsak:hektik
z
Anhörigs namn: Zollrelation:ma
titel: organist ort:
Övrigt:.

120 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1803-10-16Datum avser:f
z
Barnets namn:Isaac Kiljan Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Helena Zoll ålder/födelseår:0
titel:hustruort:
z
Faderns namn:Jöns Lorentz Beenort:
titel:handelsman
Övrigt:. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:34 1831-1837 2/8. 2 Roten, No 177
Hand. Isak (K.) Been, 1803 16/10 Hborg, [Flyttat från] Nr. 31, 1835.

121 Skånes Demografiska Databas, Döda. maka Fredrika står då som änkefru.

122 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databas Vigda i Helsingborgs stadsförsamling


Datum: 1830-11-24 Datum avser: v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn: Carl Bernhard Bee'n ort: Helsingborg 51
titel: handlande sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:
z
Brudens namn: Fredrika Helena Christina Aspelin ort: Helsingborg 138
titel: jungfru sida i Hfl:
civilstånd: e ålder/födelseår:

--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

123 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1807-03-07Datum avser:f
z
Barnets namn:Beata Maria Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Helena Zoll ålder/födelseår:0
titel:fruort:
z
Faderns namn:Jöns Lorentz Béenort:
titel:handelsman
Övrigt:.

124 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1812-01-16Datum avser:f
z
Barnets namn:Helena Maria Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Helena Zoll ålder/födelseår:31
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Béenort:
titel:handelsman
Övrigt:.

125 Skånes Demografiska Databas, 1 april 1814 döps Jöns Lorentz Béen's firsta barn med sin nya fru till Helena Maria.
Då måste detta flickebarn ha dött innan.

126 Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821, Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821 Bild 127/sid 148 arkiv digital. 1814
Februari Isaac Kilian Béen 10 år gl; son af handelsman Jöns Béen här i staden, intogs i ... gjorde framsteg under enskild undervisning i andra Classen.
Handelsman... (?).

127 Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821, Gossläroverket i Helsingborg DIa:1 1708-1821 Bild 127/sid 148 arkiv digital. 1814
Februari Carl Bern. Béen, son af handelsman Jöns Béen härstädes. Intogs i 1sta Classen. 1 (?)
Handelsman ...(?).

128 Kyrkböcker, Allerum, Se dotter LEB. .... Skånes Demografiska Databas.

129 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. se son CLS. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Se födsel av son Carl Ludvig 1841. .... Skånes Demografiska Databas, Döda.
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1864-01-17Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Nils Fredrik Scherort:228
titel:bryggarekön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:61år6mån6veckor2dagar

civilstånd:gdödsorsak: vitium org. cordis hydrops et oedem pulm.
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:kvnr 228, hfl s 3,3. .... Skånes Demografiska Databas, Födda.
Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1802-07-15Datum avser:f
z
Barnets namn:Nils Fredrich Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn: ålder/födelseår:0
titel:ort:
z
Faderns namn:A. Fr. Schjärort:
titel:gjördelmakare, bryggare
Övrigt:.

130 Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se son CLS. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Se födsel av son Carl Ludvig 1841. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1887-10-28Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Gunilla Elisabeth Bergströmort:Pål Ibb 8
titel:kön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:87år0mån0veckor6dagar

civilstånd:ädödsorsak: broncho pneumonia chronica
z
Anhörigs:
namn: Scherrelation:ma
titel: bryggare ort:
Övrigt:hfl s 1719,4.

131 Kyrkböcker, Allerum, C:5 3/4 Födda. 1856, sept 3, sept 17, Laura Elisabeth. Herr ... Cantoren Lars Béen. Hustr. C. Elsie (Schiér); (mod ålder) 22
Susc. Enkefru Laura Béen i Helsingborg.
Testes: Fru ... Bomberg ... och Mamsell Adelai de Schiér, alla från Helsingborg. .... Erland Långström och Gustaf Stern (Biografisk matrikel. Utg. i Gbg 1916 av N.P. Pehrssons förlag, Gustaf Stern.), s 175 nr958. Bör vara hennes son.
Nils Sölve Isak Nathanael Lindblom. F. i Fjelkestad 26/11 95. Föräldrar: Komm. Jakob Nathanael Lindblom & Laura Elisabeth Béen. Stud. vid GL v14. Inskr. H 8/9 14, Lund v16. TF 15.

132 Kyrkböcker, Allerum, C:5.

133 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Allerum församling. Datum Datum avser
1859-08-04 Född
Barnet
Namn Kön
Maria Beata Kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
L. M. Beén Chr. Elisabeth Schér
Titel Titel
director musices
Ort Ort
N-o 3 Allerum Kyrkoby
Ålder/födelseår
25
Dopvittnen
Susc. Fru Pastorskan M. F. T. Pommer å N. 1 Allerums kyrkoby. Testes: Snickaregesällen herr Carl Pommer ibm, Mamsell Ida Olsson från Bårslöf, Mamsell Elise Ström å N-2 Allerums Kyrkoby samt Mamsell Theodora Ulrika Scher från Helsingborg.
Övrigt
Döptes den 14 Augusti
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
22 47
Arkiv Seriesignum
Allerums kyrkoarkiv C:6
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1858 - 1862
Anmärkning Microfich volym nr.

134 Demografisk databas för södra Sverige.

135 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Allerum församling. Datum Datum avser
1861-09-29 Född
Barnet
Namn Kön
Johanna Fredrika Theodora Kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
L H Been Christina Elisabeth Scher
Titel Titel
klockare
Ort Ort
N-o 3 Allerums Kyrkoby
Ålder/födelseår
26
Dopvittnen
Susc. Fadren Testes: Postkontrollör Chr. Theodor Been i Malmö, Bokhållare Alexander Munthe i Helsingborg, Mamsell Agneta Sommer och Mamsell Alice Leth, båda i Allerums Kyrkoby
Övrigt
Döptes den 25 October
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
58 62
Arkiv Seriesignum
Allerums kyrkoarkiv C:6
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1858 - 1862
Anmärkning Microfich volym nr.

136 Demografisk databas för södra Sverige, Allerum C:8 1862-1891. Födda i Allerums församling
1750 - 1894
Datum Datum avser
1869-04-21 födelse
Barnet
Namn Kön
Carl Isaak Waldemar man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fadern Modern
Namn Namn
L. M. Beén Christina Elisabeth Scher
Titel Titel
direktör
Ort Ort
Kyrkobyn N-o 3
Ålder/födelseår
34
Dopvittnen
Susc. Majoren och Riddaren I. A. Ståhle å Ringstorp. Testes: Kammaherr och Riddaren Hr Baron C. von Platen å Christinelund. Handl. Carl Scher i Helsingborg. Studeranden Otto Witt från d-o, Apothekaren Carl Romberg i Malmö.
Övrigt
Döptes 19/5

Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Allerums kyrkoarkiv C:8 143 / 38
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 20
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1862-1891

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Allerum C:2 1750-1799; Lucka 1750-12-26 - 1751-04-27. Häri även förteckning på pastorer 1591-1788 samt anteckningar om märkliga händelser 1768-1785. Uppehåll i registreringsarbetet 1800-1836, Allerum C:5 1837-1857; Häri även förteckning på pastorer 1591-1869, Allerum C:6 1858-1862, Allerum C:8 1862-1891 samt Allerum C:9 1892-1894.
.

137 Demografisk databas för södra Sverige, Allerum C:8 1862-1891. Födda i Allerums församling
1750 - 1894
Datum Datum avser
1872-03-16 födelse
Barnet
Namn Kön
Lorentz Theodor man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet
7
Fadern Modern
Namn Namn
L.M. Been Chr. Elisabeth Scher
Titel Titel
klockare, direktör
Ort Ort
Allerums Kyrkoby N-o 3
Ålder/födelseår
38
Dopvittnen
Susc. Enkefru Maria Fr. Körner från Helsingborg. Testes: Mamsell Emelie Witting i Allerums Prestgård, PostInspektor Theodor Been i Mariestad (ställföreträdd af Bokhållare G. Cedervall från Helsingborg). Löjtnant Johan Högfeldt i Stockholm (företrädd af Bokhållare M. Sandberg fr. Helsingborg) Studerande Axel Romberg och Bokhållare M. Rydmark fr. Helsingborg.
Övrigt
Fadern 51 år. Döptes 14/4. Gifta i 16 ½ år. [ Prästens parenteser ]

Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Allerums kyrkoarkiv C:8 186 / 21
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 21
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1862-1891

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Allerum C:2 1750-1799; Lucka 1750-12-26 - 1751-04-27. Häri även förteckning på pastorer 1591-1788 samt anteckningar om märkliga händelser 1768-1785. Uppehåll i registreringsarbetet 1800-1836, Allerum C:5 1837-1857; Häri även förteckning på pastorer 1591-1869, Allerum C:6 1858-1862, Allerum C:8 1862-1891 samt Allerum C:9 1892-1894. .

138 Demografisk databas för södra Sverige, Se födelse.

139 Demografisk databas för södra Sverige, Allerum C:2 1750-1799. Födda i Allerums församling
1750 - 1894
Datum Datum avser
1875-02-16 födelse
Barnet
Namn Kön
Magnus Fredrik man
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet
8
Fadern Modern
Namn Namn
Lars Magnus Been Christina Elisabeth Scher
Titel Titel
direktör
Ort Ort
Kyrkobyn N-o 2.
Ålder/födelseår
41
Dopvittnen
Hölls till dopet af sin Fader, Direktör L, M, Been. Dopvittnen Landtbruks. Eleven Göran August Wetting i Allerums Prestgård, och Mamsell Laura Elisabeth Been å N-o 3 Kyrkobyn, samt Mamsell Theodora Scher fr. Helsingborg
Övrigt
Fadern 54 år. Gifta 19 år.

Källhänvisning
Arkiv Sid-/årsnummer
Allerums kyrkoarkiv C:8 244 / 18
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 21
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1862-1891

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Allerum C:2 1750-1799; Lucka 1750-12-26 - 1751-04-27. Häri även förteckning på pastorer 1591-1788 samt anteckningar om märkliga händelser 1768-1785. Uppehåll i registreringsarbetet 1800-1836, Allerum C:5 1837-1857; Häri även förteckning på pastorer 1591-1869, Allerum C:6 1858-1862, Allerum C:8 1862-1891 samt Allerum C:9 1892-1894. .


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se