Christian Didrik Nielsen och Christina Carolina Bokelund
Make Christian Didrik Nielsen 1

    Född: 15 Nov 1825 - Danmark 1
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 23 Jun 1849 2

Händelser

Christian var antecknad i en husförhörslängd tillsammans med Christina Carolina Bokelund år 1880-1884 Helsingborg, Malmöhus län.
Maka Christina Carolina Bokelund 3

    Född: 15 Jul 1817 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 4
    Döpt: 18 Jul 1817 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 4
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Johannes Christoffer Bokelund (1779-1857) 5
     Mor: Ingrid Agneta Fernström (1797-1871) 6


Händelser

Hon bodde Gränselunda mellan 1823 och 1825 i Allerum fsg, Malmöhus län. Hon bodde år 1833 i Christianstad. Hon bodde mellan Jan 1836 och Okt 1839 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon bodde Gränselunda mellan Okt 1839 och 1841 i Allerum fsg, Malmöhus län. Hon bodde efter 1841 i Helsingborg, Malmöhus län. Hon invandrade den 4 Nov 1843 till Denmark. Hon bodde år 1843 i Helsingør, Danmark. 1875-1879 blev hon antecknad i en husförhörslängd i Helsingborg, Malmöhus län.
1880-1884 blev hon antecknad i en husförhörslängd i Helsingborg, Malmöhus län.


Barn
1 K Emma Josefina Nielsen 1

    Född: 4 Mar 1856 - Helsingør, Danmark 1
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Hans Fredrik Cedergren och Christina Charlotta Bokelund
Make Hans Fredrik Cedergren

    Född: 22 Aug 1799 - Lösens Sn 7
    Döpt: 
     Död: 15 Feb 1863 - , Lund, Malmöhus län 8
   Begravd: 


     Far: Sven Cedergren (      -      ) 9
     Mor: Maria Elisabet Ruth (      -      ) 9


  Äktenskap: 8 Jan 1830 - Västra Karaby, Malmöhus Län 10

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde den 18 Nov 1835 i S:t Peters Kloster. Han arbetade som Prost den 14 Jun 1843. Han arbetade som Kontraktsprost Över Torna Härad den 7 Feb 1849.
Maka Christina Charlotta Bokelund 11

    Född: 7 Apr 1805 - Sireköpinge gård, Sireköpinge fsg, Malmöhus län 12
    Döpt: 11 Apr 1805 - Sireköpinge gård, Sireköpinge fsg, Malmöhus län
     Död: 14 Jun 1855 - S:t Peters Kloster 13
   Begravd: 


     Far: Carl Gustaf Bokelund (1775-Före 1843) 14
     Mor: Benedicta Olssen (      -      ) 15
Barn

Allmänna notiser: Make - Hans Fredrik Cedergren

SBL:
CEDERGREN, HANS FREDRIK
Cedergren, Hans Fredrik, f. 22 aug. 1799 i Lösens socken, d. 15 febr. 1863 i Lund. Föräldrar: trädgårdsmästaren Sven Cedergren och Maria Elisabet Ruth. Student i Lund 12 okt. 1816; avlade examen för inträde i teologiska seminariet 6 okt. 1821 och utexaminerades därifrån 13 dec. 1822; prästvigd 31 dec. 1823. Pastorsadjunkt; erhöll klockarlägenheten i Kiaby 12 mars 1828 och i Ivetofta 18 dec. 1833; kyrkoherde i S:t Peters Kloster 18 nov. 1835 (tillträdde 1836); prost över egna församlingar 14 juni 1843; adjungerad ledamot i Lunds domkapitel 1844-56; kontraktsprost över Torna härad 7 febr. 1849.
Gift. 8 jan. 1830 i Västra Karleby med Kristina Charlotta Bokelund, f. 7 apr. 1805 i Sireköpinge, d.14 juni 1855 i S:t Peters Kloster, dotter till inspektoren Karl Gustav Bokelund. I den samling kväden, som Paul Gabriel Ahnfelt med anledning av valet efter biskop Vilhelm Faxe samlade i den anonymt utgivna pamfletten "Biskopsvalet i lilla Salamanca", finnes också en "dikt", myntad på C. Det förevitas honom, att han opponerade mot nykterhet, bibelsällskap och mission. Huvudsaken för honom vore systemet i skolastisk form och med benhård klyftighet. Så bedömdes under stridens hetta en av de bästa församlingsprästerna på sin tid i Lunds stift. Ty utan tvivel var C. detta, om han än hade sina fel och naturligtvis sin begränsning. Efter endast tolv års prästerlig tjänstgöring blev C. 1835 kyrkoherde i S:t Peters Klosters intill Lund belägna, förnämliga pastorat. I Lund var han bosatt till sin död 1863. I de personalier, som upplästes vid hans begravning, omnämnes, karakteristiskt nog, icke det som gjorde honom till den han var. Det talas blott om att han under studietiden i Lund rönte mycken vänlighet av Henrik Schartaus förtrogne vän, professor Johan Holmbergsson. De som stått. under inflytande av Schartau ville under inga omständigheter etiketteras med lärofaderns namn. De kände sig i första hand solidariska med sin kyrka. Men det är påtagligt, att under Schartaus inflytande, särskilt efter hans död, i och genom utgivandet av hans skrifter, en särskild fromhetstyp utdanades. Såsom den förnämste målsmannen för denna typ betraktades allmänt prosten Cedergren i Lund. I sin likpredikan över C. säger biskop J. H. Thomander, att denne likt Elisa fått upptaga en Eliasmantel och att han burit den med samvetsgrannhet. "Han har i mer än ett fjärdedels århundrade på detta rum (S:t Peters Klosters kyrka) och annars i sitt ämbete sammanhållit sin närmaste, högt begåvade lärofaders församling." Han gjorde det såsom predikant, kateket och själasörjare. Under hela sin verksamhet fyllde han Klosterkyrkan med åhörare. Retorik saknas alldeles i hans predikan. Den var enkel, men grundlig, lugn, men trosvarm och allvarlig. Om hans intresse för prästens kateketiska uppgift finnas många vittnesbörd. Så samarbetade han med den trogne Schartaulärjungen professor Karl Johan Schlyter vid utgivandet av Schartaus kateketiska kvarlåtenskap. År 1873, tio år efter C:s död, utkom "Försök till underwisning i christendomskunskapen med ledning af det d:r Martin Luther, kontraktsprosten H. Schartau och d:r H. Fr. Cedergren derutinnan framstält". Under förhandlingarna vid 1858 års prästmöte om lämpligaste sättet för kristendomsundervisningens meddelande framställde C. det förslaget, att i varje pastorat skulle en dag i veckan hållas offentlig katekesundervisning eller bibelförklaring, ett förslag, som också blev av prästmötet antaget. Samarbetet med Schlyter gällde också den av bokförläggare K. V. K. Gleerup utgivna, ytterst noggranna editionen av Karl den tolftes bibel, vilken upplaga erhöll en mycket stor spridning. Han bistod Gleerup också vid utgivandet av editioner av kyrkohandboken, katekesen och psalm- och evangelieboken samt presterade här som alltid ett in i minsta detalj noggrant arbete. C:s dugande kraft togs i flitigt bruk även utom hans församling. Så var han under en följd av år (1844-56) adjungerad ledamot av Lunds domkapitel och samarbetade här både med Henrik Reuterdahl och Thomander. Den förre talar i sina memoarer om "den trygge, grundlige, faste Cedergren". Med E. G. Bring, som gärna hörde honom predika, var han ock förbunden och har utan tvivel inverkat på dennes religiösa utveckling. En karl var C. i alla avseenden, en man, som visste vad han ville samtidigt nog ett stycke autokrat. Hans manliga kynne med ett stänk av humor mitt i allvaret hade svårt att fördraga den nyevangeliska väckelsens myckna religiösa ordande. Med misstänksamhet såg han också på nyare kyrkliga arbetsformer, så beträffande nykterhetssaken och hednamissionen. Konservativ som han var till hela sin läggning ansåg han sig böra varna mot Peter Fjellstedts bibelverk. Mänskliga utläggningar finge icke insmyga sig i själva bibelboken. Det är kanske icke att undra över att de, som icke voro hans meningsfränder, bedömde honom ganska hårt. Så mycket mera uppskattades han av dem, som stodo på hans sida. Intressant och belysande är ett yttrande av Gottfrid Billing i ett brev från medlet av sextiotalet. Samtidigt som han förklarar sig stå mitt emellan schartauanerna och de nyevangeliska, skriver han: "Gruvligt vad den riktningen med trohet hänger fast vid sina lärare. Har prosten Schartau sagt ett ord, så är det lika visst som Guds ord, och det var nästan lika visst att efterfölja som Kristi exempel, att Cedergren hade handlat på torget med några, som svuro mycket, utan att säga något därom. Det är mig ej fördolt, att det är en viktig sanning, de accentuera, men jag fruktar för att de äro i fara från andra hållet. Det nästan enda muntliga vittnesbördet om Kristus inskränka de till och medgiva åt predikstolen." Den manliga fastheten hos C. innebär också en svaghet. Han saknade en gagnelig expansionsförmåga på det andliga området. Han var - därom kan icke tvivel råda - mer schartauansk än Henrik Schartau själv.

Utgiven skrift: S. Holm, Bref till en andeligen bekymrad menniska.
Tryckt efter förf:s manuscript. Lund 1845, 32 s. (Nya uppl. Lund 1850, 1865.
1878 och 1901.) - På C:s verksamhet som lärare är även grundad: Försök till underwisning i christendomskunskapen med ledning af det d:r MartinLuther, kontraktsprosten H. Schartau och d:r H. Fr. Cedergren derutinnan framstält, Örebro 1873. 12:o 105 s. - Ang. C:s samarbete med C. J. Schlyter vid utgifandet av H. Schartau's Underwisning i christendomskunskapen (trol. både uppl. "för barn", Lund 1833, och den större uppl., Lund 1835) m. m. samt medverkan i Gleerup'ska förlagets editioner se texten.
Källor: Prästmöteshandlingar i Lunds stift 1858 och 1864; H. Reuterdahl. Memoarer (1920); L. Feuk, Miniatur bilder af bemärkta prestmän i Lunds stift på 1800-talet (1893); E. Newman, Nordskånska väckelserörelser under 1800-talet, 1 (1925); H. Hägglund, Henric Schartau (1924); J. H. Thomander, Predikan hållen vid contractsprosten… H. Fr. Cedergrens jordfästning… d. 20 febr. 1863 (1863); E. Wrangel, C. W. K. Gleerup och det gleerupska förlaget (1926).


Sven Holmgren och Christina Maria Bokelund
Make Sven Holmgren 16

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 31 Mar 1811 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 17

Händelser

Han arbetade som Avskedad artillerist år 1811 i Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län.
Maka Christina Maria Bokelund 16

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn


Claes Johan Ferdinand Bokelund och Johanna Kjellander
Make Claes Johan Ferdinand Bokelund 18

    Född: 6 Jan 1838 - Virserum, Linköpings stift 19
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Gustaf Book (1800-      ) 20
     Mor: Gustafva Rudeling (1813-      )


  Äktenskap: 26 Maj 1861 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 21

Händelser

Han bodde år 1860 i , Lund, Malmöhus län. Han arbetade som Instrumentmakaregesäll år 1860-1865. Han arbetade som Chirurgisk instrumentmakare år 1869-1873 i , Malmö, Malmöhus län. Han bodde Ellenbogen N. XXXVI /145 den 20 Okt 1868-20 Okt 1874 i , Malmö, Malmöhus län. Han finns i folkräkningen år 1890 i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.
Maka Johanna Kjellander 18

    Född: 27 Dec 1833 - Höör fsg, Malmöhus län 22
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Tyke Andersson Kjellander (      -      ) 23
     Mor: 


Äktenskapshändelser

Det lystes för dem den 14 Apr 1861 i St Petri förs., Malmö, Malmöhus län.


Barn
1 M Johan Alfred Boklund 24

    Född: 4 Jun 1860 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 25
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Jenny Charlotta Norgren (1867-      ) 26
   Äktensk: Okänt


2 M Axel Ferdinand Bokelund 28

  Alt. namn: Axel Ferdinand Boklund 27
    Född: 29 Okt 1865 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 29
    Döpt: 19 Nov 1865 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 30
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Kerstin Risberg (1849-      ) 31


3 M Claes Gotthard Bokelund 32

    Född: 27 Jan 1869 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 25
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 4 K Hilda Gustafva Bokelund 33

    Född: 6 Jun 1871 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 25
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 5 K Maria Louise Bokelund 34

    Född: 25 Mar 1873 - Caroli fsg, Malmö, Malmöhus län, Sweden 25
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Uno Ernst Fredrik Lindberg och Elsa Maria Emilia Bokelund
Make Uno Ernst Fredrik Lindberg 35

    Född: 28 Aug 1894 - , Landskrona, Malmöhus län 36
    Döpt: 
     Död: 2 Jan 1972 - Stockholm( Oscar ) 36
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Major vid Kungl. Hallands regemente (I16).
Maka Elsa Maria Emilia Bokelund 37

    Född: 1 Apr 1902 - Helsingborg, Malmöhus län 38
    Döpt: 
     Död: 3 Sep 1986 - Stockholm( Oscar ) 38
   Begravd: 


     Far: *Charles* Emil Bokelund (1865-Efter 1927) 39
     Mor: Emilia Bernhardina Öhrwall (1868-1914) 40
Barn
1 M Levande (detaljer visas inte)

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Nils Edvard Ceberg och Erika Bokelund
Make Nils Edvard Ceberg 41

    Född: 2 Dec 1866 42
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
  Äktenskap: 31 Dec 1891 - Farhult fsg, Malmöhus län 43

Händelser

Han arbetade som Husar mellan 1891 och 1893. Han bodde Nr 1 och 2 Wälinge år 1891 i Wälinge fsg. Han bodde Röemölla 66. År 1893 i Helsingborgs landsfsg, Malmöhus län.
Maka Erika Bokelund 44

    Född: 21 Okt 1869 - Helsingborgs landsfsg, Malmöhus län 41
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Johannes Bokelund (1841-      )
     Mor: Maria Alqvist (1842-      )


Händelser

Hon bodde Nr 1 år 1891 i Lönhult.


Barn
1 K Ester Ceberg 45

    Född: 15 Mar 1892 - Farstorp fsg, Kristianstads län 46
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Bertha Alfrida Ceberg 47

    Född: 1 Jul 1893 - Helsingborgs landsfsg, Malmöhus län 41
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Håkan Kristian Bokelund och Anna Maria Broomé
Make Håkan Kristian Bokelund 48

    Född: 16 Aug 1783 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 49
    Döpt: 
     Död: 3 Sep 1863 - Östra Torp Fsg 50
   Begravd: 


     Far: Jonas Åkesson Bokelund (1727-1812) 51
     Mor: Christina Kraiser (1741-1822) 52


  Äktenskap: 4 Okt 1844 - Gullarp 53

Händelser

Han arbetade som Kyrkoherde mellan 1 Maj 1844 och 1863 i Östra Torp Fsg. Han arbetade som Student, Blekinge Nat. Den 13 Feb 1802.
Maka Anna Maria Broomé 54

    Född: 22 Jan 1810 - S:t Petri förs., Ystad, Malmöhus län 55
    Döpt: 
     Död: 6 Sep 1894 - Hästveda fsg, Kristianstads län 55
   Begravd: 


     Far: Michael Johan Broomé (      -      ) 56
     Mor: Beata Catharina Wåhlin (      -      ) 56


Händelser

Hon finns i folkräkningen år 1890 i Hästveda fsg, Kristianstads län.


Barn
1 K Maria Lovisa Bokelund 46

    Född: 9 Sep 1845 - Östra Torp Fsg 57
    Döpt: 
     Död: 3 Jun 1890 - St Petri förs., Malmö, Malmöhus län 57
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Gustaf Johan Rosvall (1837-1898) 58
   Äktensk: 13 Apr 1866 - Östra Torp Fsg 59
Jöns Nilsson Lindblad och Ida Maria Augusta Bokelund
Make Jöns Nilsson Lindblad 41

    Född: 1840 60
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 7 Jul 1876 - Mörarp fsg, Malmöhus län 61

Händelser

Han bodde år 1876 i Helsingborg, Malmöhus län. Han bodde Pål Ibb 5 mellan 1877 och 1882 i Helsingborg, Malmöhus län. Han arbetade som Snickare mellan 1877 och 1882.
Maka Ida Maria Augusta Bokelund 62

    Född: 2 Sep 1844 - Ljungen 6, Allerum Fsg 63
    Döpt: 12 Sep 1844 63
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Carl Gustaf Bokelund (1821-      ) 64
     Mor: Petronella Elisabeth Ryberg (1818-Före 1890) 65


Händelser

Hon bodde No 8, Mörarp före 1876 i Mörarp fsg, Malmöhus län. Hon bodde efter 2 Nov 1861 i Kropps fsg, Malmöhus län.


Barn
1 K Astrid Elisabeth Lindblad 66

    Född: 5 Maj 1877 - Helsingborg, Malmöhus län 41
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet2 K Vesta Maria Lindblad 67

    Född: 20 Sep 1882 - Helsingborg, Malmöhus län 41
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet

Johan Mauritz Bokelund och Lovisa Persson
Make Johan Mauritz Bokelund 68
    Född: 5 Dec 1865 - Helsingborg, Malmöhus län 69
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Måns Jönsson Bokelund (1826-      ) 70
     Mor: Bengta Larsdotter (1834-      )


  Äktenskap: 3 Nov 1888 - Helsingborg, Malmöhus län 71

Händelser

Han arbetade som Dräng år 1885. Han bodde efter 25 Okt 1877 i Truedstorp, Ekeby Fsg. Han bodde efter 24 Okt 1885 i , Landskrona, Malmöhus län. Han finns i Qvarteret Gamla Staden folkräkningen år 1890 i , Landskrona, Malmöhus län. Han arbetade som Slagtare år 1890 i , Landskrona, Malmöhus län.
Maka Lovisa Persson

    Född: 1 Mar 1870 - Bårslöf fsg, Malmöhus län 72
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Per Nilsson (      -      )
     Mor: Johanna Johannisdotter (Ca 1834-      ) 73
Barn
1 M Gustaf Mauritz Bokelund 74

    Född: 1889 - , Landskrona, Malmöhus län 74
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Johannes Christoffer Bokelund och Ingrid Agneta Fernström
Make Johannes Christoffer Bokelund 5

    Född: 15 Jan 1779 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 49
    Döpt: 
     Död: 27 Jun 1857 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
  Dödsorsak: Ålder
   Begravd: 3 Jul 1857 - Allerum fsg, Malmöhus län 63


     Far: Jonas Åkesson Bokelund (1727-1812) 51
     Mor: Christina Kraiser (1741-1822) 52


  Äktenskap: 1 Nov 1816 - Allerum fsg, Malmöhus län 75

 Annan maka: ? Asplund (      -      ) - 1835 (Annat)

Händelser

Han bodde Ljungen 6 mellan 22 Jan 1825 och 27 Jun 1857 i Allerum fsg, Malmöhus län. Han arbetade som Frälsebokhållare På Kulla Gunnarstorp mellan 1815 och 1823 i Allerum fsg, Malmöhus län. Han arbetade som Målare efter 1845. Han bodde Kulla Gunnarstorp mellan Jan 1815 och 22 Nov 1823 i Allerum fsg, Malmöhus län. Han bodde före 1804 i , Lund, Malmöhus län. Han bodde år 1804 i Halmstad/Sireköping, Skåne. Han bodde mellan 22 Nov 1823 och 22 Jan 1825 i Helsingborg, Malmöhus län.
Maka Ingrid Agneta Fernström 6

    Född: 24 Jul 1797 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 76
    Döpt: 25 Jul 1797 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
     Död: 6 Aug 1871 77
   Begravd: 


     Far: Johan *Petter* Fernström (1760-1848) 78
     Mor: Christina (*Stina*) Lowisa Asplund (1768-1849) 79


Äktenskapshändelser

Marriage Bann: 29 Sep 1816, Allerum fsg, Malmöhus län. [Noter]


Barn
1 M Johan Christoffer Boklund 80
    Född: 15 Jul 1817 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 81
    Döpt: 18 Jul 1817 82
     Död: 9 Dec 1880 - , Stockholm, Stockholms län 83
   Begravd: 
    Maka: Johanna *Carola* Stuttgardter (1833-1897) 84
   Äktensk: 15 Jul 1858 - München, Germany 85


2 K Avliden 86

    Född: 15 Jul 1817 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 4
    Döpt: 18 Jul 1817 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 4
     Död: 
   Begravd: 
    Make: Christian Didrik Nielsen (1825-      ) 1
   Äktensk: 23 Jun 1849 2


3 K Ulrika Hindrietta Bokelund 87

    Född: 20 Apr 1819 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 88
    Döpt: 24 Apr 1819 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
     Död: 
   Begravd: 
    Make: ? Krok (      -      ) 89


4 M Carl Gustaf Bokelund 64

    Född: 16 Apr 1821 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 88
    Döpt: 18 Apr 1821 63
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Petronella Elisabeth Ryberg (1818-Före 1890) 65
   Äktensk: 7 Nov 1843 90


5 M *Lorentz* Christian Boklund 91

    Född: 2 Feb 1823 - Kulla Gunnarstorp, Allerum fsg, Malmöhus län 88
    Döpt: 7 Feb 1823 63
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: Emelia Ebbesson (      -      ) 92


6 M Gustaf Fredrik Boklund 93

    Född: 20 Maj 1826 - Allerum fsg, Malmöhus län 88
    Döpt: 29 Maj 1826 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
     Död: 
   Begravd: 
    Maka: *Botilla* Gustafva Flinck (1825-      ) 94
   Äktensk: 14 Apr 1849 - Helsingborg, Malmöhus län 95


7 M Jonas Petter Boklund 96

    Född: 2 Apr 1828 - Allerum fsg, Malmöhus län 88
    Döpt: 7 Apr 1828 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
     Död: 16 Dec 1918 77
   Begravd: 
    Maka: *Gustafva* Cecilia Widtboldt (1831-      ) 97
   Äktensk: 14 Sep 1851 - Helsingborg, Malmöhus län 98
    Maka: Maria Elisabeth Broman (1823-1894) 99
   Äktensk: 15 Nov 1861 - Helsingborg, Malmöhus län 100
    Maka: Anna Augusta Elvira Nordström (1859-      )
   Äktensk: 19 Jul 1895 - Helsingborg, Malmöhus län 101


8 K Anna Sophia Maria Boklund 102

    Född: 13 Mar 1831 - Allerum fsg, Malmöhus län 103
    Döpt: 18 Mar 1831 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
     Död: 31 Jan 1834 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
   Begravd: 7 Feb 1834 63
Allmänna notiser för barn - Johan Christoffer Boklund

Enligt anteckningar till Fam. Lundströms Släktträd: Konstnär, Professor, och chef för Akademien för de fria konsterna, Intendent för Nationalmuseum, god vän med Karl XV.


Allmänna notiser för barn - Jonas Petter Boklund

Enl. Christer B. Kantor i Mariakyrkan, Helsingborg


Johannes Christoffer Bokelund och Benedicta Christina Ekberg
Make Johannes Christoffer Bokelund 104

    Född: 30 Nov 1808 - Allerum fsg, Malmöhus län 105
    Döpt: 4 Dec 1808 - Allerum fsg, Malmöhus län 104
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Carl Gustaf Bokelund (1775-Före 1843) 14
     Mor: Benedicta Olssen (      -      ) 15


  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Bokhållare år 1838. Han bodde Westra Karaby nr. 19 År 1838 i Västra Karaby, Malmöhus Län.
Maka Benedicta Christina Ekberg 106

    Född: 20 Maj 1806 - Sireköpinge gård, Sireköpinge fsg, Malmöhus län 107
    Döpt: 26 Maj 1806 - Sireköpinge gård, Sireköpinge fsg, Malmöhus län 108
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Jöran Ekberg (1777-1865) 109
     Mor: Ingri Johansdotter (Omkr 1776-1830) 110
     Far: Jöran Ekberg (1777-1865) 109
     Mor: Sophia Maria Bokelund (1769-1808) 111


Händelser

Hon bodde efter 31 Dec 1823 i Tågarp Fsg. Hon bodde mellan 2 Jan 1821 och 31 Dec 1823 i , Landskrona, Malmöhus län.


Barn
1 M Carl Göran August Bokelund

    Född: 17 Nov 1838 - V. Kareby 112
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 2 M Andreas Gustaf Jonas Bokelund 113

    Född: 17 Nov 1840 - Västra Karaby, Malmöhus Län 114
    Döpt: 30 Nov 1840 - Västra Karaby, Malmöhus Län 115
     Död: 
   Begravd: 

Jonas Åkesson Bokelund och Christina Kraiser
Make Jonas Åkesson Bokelund 51

    Född: Maj 1727 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 77
    Döpt: 22 Maj 1727 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 116
     Död: 21 Jan 1812 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 117
   Begravd: 1 Feb 1812 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 118


     Far: Åke Bodelson (      -      ) 119
     Mor: 


  Äktenskap: 

Händelser

Han bodde i Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län. Han arbetade som Bildhuggare i Sinclairsholm slott, Gumlösa fsg, Kristianstads län.
Maka Christina Kraiser 52

    Född: 
    Döpt: 5 Jun 1741 - Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län 120
     Död: 10 Jan 1822 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 121
   Begravd: 22 Jan 1822 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 122


     Far: Johan Christian Kraiser (      -Efter 1784) 123
     Mor: Polyxena Gutman (1720-1784) 124
Barn
1 K *Britha* Magdalena Bokelund 125

    Född: 5 Jul 1766 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 126
    Döpt: 
     Död: 11 Feb 1850 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 46
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Swen Rosvall (Omkr 1760-1818) 127
   Äktensk: 24 Nov 1798 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 128


2 K Elisabet Christina Bokelund 129

    Född: 8 Dec 1767 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 130
    Döpt: 
     Död: Okänt
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet3 K Avliden 111

    Född: 29 Jun 1769 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 131
    Döpt: 
     Död: 15 Dec 1808 - Sireköpinge gård, Sireköpinge fsg, Malmöhus län 41
  Dödsorsak: döden vållades av en i febr. mån. illa verkställd barnförlossning
   Begravd: 21 Dec 1808 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 132
   Status: född inom äktenskapet
    Make: Jöran Ekberg (1777-1865) 109
   Äktensk: 25 Jan 1805 - Sireköpinge fsg, Malmöhus län 133


4 K Carolina Catharina Bokelund 134

    Född: 22 Maj 1771 135
    Döpt: 
     Död: 14 Aug 1855 - Stoby fsg, Kristianstads Län 46
  Dödsorsak: ålderdomssvaghet
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Make: G H Bruun (      -Före 1827) 136
   Äktensk: 7 Okt 1803 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 137


5 M Johan Christoffer Bokelund 138

    Född: 10 Jan 1773 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 118
    Döpt: 
     Död: 18 Mar 1778 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 139
   Begravd: 18 Mar 1778 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 118
   Status: född inom äktenskapet6 M Carl Gustaf Bokelund 14

    Född: 4 Feb 1775 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 140
    Döpt: 
     Död: Före 1843 - Västra Karaby, Malmöhus Län 141
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Benedicta Olssen (      -      ) 15
   Äktensk: 17 Sep 1802 - Allerum fsg, Malmöhus län 142
    Maka: Benedikta Sjögren (1774-1836) 143


7 K Henrietta Charlotta Bokelund 144

    Född: 12 Mar 1777 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 130
    Döpt: 16 Mar 1777 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 130
     Död: 23 Maj 1849 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 122
   Begravd: 27 Maj 1849 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 122
   Status: född inom äktenskapet8 M Johannes Christoffer Bokelund 5

    Född: 15 Jan 1779 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 49
    Döpt: 
     Död: 27 Jun 1857 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
  Dödsorsak: Ålder
   Begravd: 3 Jul 1857 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Ingrid Agneta Fernström (1797-1871) 6
   Äktensk: 1 Nov 1816 - Allerum fsg, Malmöhus län 75
    Maka: ? Asplund (      -      )
   Äktensk: 1835. (Annat)


9 K Wendela Margareta Bokelund 118

    Född: 6 Sep 1781 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 145
    Döpt: 9 Sep 1781 - Gumlösa fsg, Kristianstads län 118
     Död: 5 Maj 1782 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 146
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet10 M Håkan Kristian Bokelund 48

    Född: 16 Aug 1783 - Gumlösa, Gumlösa fsg, Kristianstads län 49
    Döpt: 
     Död: 3 Sep 1863 - Östra Torp Fsg 50
   Begravd: 
   Status: född inom äktenskapet
    Maka: Anna Maria Broomé (1810-1894) 54
   Äktensk: 4 Okt 1844 - Gullarp 53Allmänna notiser för barn - Carl Gustaf Bokelund

From a description of Pilshult on a internet site on the Cöster family:
From the 111 road between Helsingborg and Höganäs you can see the mansion through a small beech grove which surrounds it. A pretty yellow coloured building a couple of hundred yards west of the road, right were the off-ramp is to Allerum. In the old days the main road north from downtown Helsingborg was via Pålsjö and Pihlshult before passing Allerum on its way to the next town, Höganäs.


Knut Bokelund och Märta Svensdotter
Make Knut Bokelund 147

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 7 Dec 1755 - Veinge Fsg, Höks Härad, Halland 148

Händelser

Han arbetade som Trädgårdsmästare år 1755. Han bodde år 1755 i Halmstad, Hallands län.
Maka Märta Svensdotter 147

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon bodde år 1755 i Vessinge Fsg, Höks Härad, Halland.


Barn


Lorentz Wilhelm Christopher Bokelund och Augusta Josefina Johansson
Make Lorentz Wilhelm Christopher Bokelund 149

    Född: 14 Feb 1850 - Allerum fsg, Malmöhus län 63
    Döpt: 15 Feb 1850 63
     Död: 
   Begravd: 


     Far: Carl Gustaf Bokelund (1821-      ) 64
     Mor: Petronella Elisabeth Ryberg (1818-Före 1890) 65


  Äktenskap: 

Händelser

Han finns i folkräkningen år 1890 i Skivarp, Malmöhus län. Han bodde N:17 Skifvarp år 1890. Han arbetade som Gästgifvare år 1890 i Skivarp, Malmöhus län.
Maka Augusta Josefina Johansson 150

    Född: 1851 - , Landskrona, Malmöhus län 150
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Händelser

Hon finns i folkräkningen år 1890 i Skivarp, Malmöhus län.


Barn
1 K Lovisa Sofia Elisabeth Bokelund

    Född: 1886 - Skivarp, Malmöhus län 150
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 

Magnus Bokelund
Make Magnus Bokelund 151

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 
  Äktenskap: 

Händelser

Han arbetade som Timmerman år 1754-1758 i , Karlskrona, Blekinge län, Sweden.
Maka

    Född: 
    Döpt: 
     Död: 
   Begravd: 


Barn
1 M Johannes Bokelund 152

    Född: Ca 4 Apr 1754 - , Karlskrona admiralitetsförs., Blekinge län
    Döpt: 6 Apr 1754 - , Karlskrona admiralitetsförs., Blekinge län 153
     Död: 
   Begravd: 2 K Christina Bokelund 154

    Född: Ca 29 Maj 1755 - , Karlskrona admiralitetsförs., Blekinge län
    Döpt: 31 Maj 1755 - , Karlskrona admiralitetsförs., Blekinge län 153
     Död: 
   Begravd: 3 M Carl Magnus Bokelund 155

    Född: Ca 3 Feb 1758 - , Karlskrona admiralitetsförs., Blekinge län
    Döpt: 5 Feb 1758 - , Karlskrona admiralitetsförs., Blekinge län 153
     Död: 
   Begravd: 
Källor


1 Kyrkböcker, Helsingborgs Stadsförsamling (Maria), Se Husförhör 1880-1884.

2 Kyrkböcker, Helsingborgs Stadsförsamling (Maria), Se Husförhör 1880-1884 för make och maka.

3 Kyrkböcker, Allerum, Se tvillingbroder JCB. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:34 1831-1837 2/8. 7 Roten, No: 172
Mamsell Chr. E. Bokelund 1817 15/7 Allerum, [Flyttat från] Allerum 1836. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Infl. 1839 (okt)
Christ. C. Bokelund 1817 15/7, fr. Helsingborg, till Hittarp
oäkta S. Carl Magnus 1838 2/3, ibim,ibim. .... Del av Dansk Demografisk Databas, Farums Arkiver & Museer, Immigrantmuseet, Arbejdsophold 1812 - 1924, Efternavn: Bokelund Fornavn: Christina
Fødsesldatering: 00.00.1817Civilstand:
Ankomst: 04.11.1843
Afrejse:
Oplyst næringsvej: TjenestepigeAnk. fra (land): Sverige
Ank. fra (region): Ank. fra (lokal.):
Fødeland: SverigeFøderegion:
Fødelokal.: Afr. til land: Danmark
Afr. til region: Frederiksborg AmtAfr. til lokal.: HelsingØr
Opholdsbogsdater: Opholdsbogsembede:
Tj./Op-sted(region): Frederiksborg AmtTj./Op-sted(sogn): HelsingØr
Tj./op.sted(stedn.): Tj./op.sted(art): Lodshjem
Tj./op.sted(virks.): Tj./op.sted(pr(vr): Hansen, Niels
Bipersoner (voksne): Bipersoner (børn):
Bemærkninger:. Arbejdsophold 1812 - 1924 Fremmedfødte personer, der har haft arbejdsophold i Frederiksborg Amt. Databasen omfatter 20.729 poster og bygger fra 1812-1875 (i byerne 1812-1854) på kirkebøgernes tilgangslister. Fra 1875 er hovedkilden politimestrenes protokoller over udstedte opholdbøger samt sognefogedernes tyendeprotokoller.

4 Kyrkböcker, Allerum, Se tvillingbroder.

5 Kyrkböcker, Allerum, C:3 5/7, Vigda. 1816, september, den 29 lystes för Bokhållaren J C Bokelund och Jungfru Ingrid Agneta Fernström på Kullla Gunnarstorp. Vigdes den 1 nov. .... Kyrkböcker, Allerum, C:5 3/4, döda. 1857, Juni 27, begr. Juli 3, fd Bokhållaren Joh. Chr. Boklund, Ljungen, 78, 8, orsak: ålder. .... Kyrkböcker, Allerum, A1:1 Husf. 1813-20 5/7. Kulla Gunnarstorp
Bokhål J. C. Bokelund född 1779 19/1 Gumlösa
H. Ingrid Agneta Fernström 1797 24/7 Allerum
Son Johannes
Dotter Christina. .... Kyrkböcker, Allerum, A1:2 Husf. 1820-24. Kulla Gunnarstorp
/* urval */
JCB ... kom från Z(...), flyttad till Hellsingborg 1823
IAF ... kom från We(nsö), flyttad till Hellsingborg 1823
JC
CC
UH. .... Kyrkböcker, Allerum, A1:3 Husf. 1824-31. Ljungen Nr 6, Wäder-Quarnen
/* Utdrag */
f. d. Bokh. Joh. C. Bokelund /../
H. Ingrid Agneta Fernström
Johannes Christoffer
Carl Gustaf
Lorentz Christian
Gustaf Fredrik
Jonas Petter
Christina Carolina
/* Samtliga utom JP flyttade från Hellsingborg */. .... Kyrkböcker, Allerum, A1:4 Husf. 1831-36. Ljungen nr. 6
/* Utdrag */
Son Johannes Christoffer /.../ flyttad till Lund (...), Stockholm (...)
Dotter Christina Carolina /.../ flyttad till Christianstad ( 1833 )
oäkta S. Gustaf Asplund 1836 21/10 Allerum. .... Kyrkböcker, Allerum, A1:5 Husf. 1837-45. Ljungen nr. 6
/* Utdrag */
Son Carl Gustaf /.../ flyttat till Helsingborg 1837
Son Lorentz Christian /.../ flyttat till Helsingborg 1840
Son Lorentz Christian /.../ kom från Helsingborg 1842, flyttat till Stockholm 1844
Son Gustaf Fredrik /.../ flyttat till Hborg 1842
Dotter Ulrika Henrietta /.../ flyttat till (Torrlösa) 1842
oäkta son Gustaf Asplund. .... Kyrkböcker, Allerum, A1:6 Husf. 1845-50. Ljungen nr. 6
/* Utdrag */
Inh. Målaren f. d. Bokhållaren Joh. Christoffer Boklund /.../ flyttat från Helsingborg 1825
oäkta son Gustaf Asplund /.../ flyttat till Hborg 1849
Målarmästare ( gesäll överstruket ) Carl Gustaf Boklund /.../ flyttat från Helsingborg 1843
H. Petronella E. Ryberg 1818 29/3 Barkåkra, flyttat från Helsingborg 1843
... Christopher 1850 14/2 Allerum
D. Ida Maria Birgitta 1944 2(.) /9 Allerum
(...) Elisabeth .... 1847 18/5 Allerum

... Jonas Petter Boklund /.../ flyttat från Helsingborg fl. l. 2(3)7 1847, till Hborg 1848. .... Kyrkböcker, Allerum, B:1 1/2 Flyttlängd. Utflytt. 1823 nov 22, Bokh. Bokelund med Fru och barnen Ulrika, Carl och Lorens från K. Gunnarst. till Hborg
Inflytt. 1825 jan 22, ... Bokh. J. C. Bokelund med Fru och 3:ne barn. Son Carl Gustaf och Lorents Christian och Dot. Ulrika Henrietta. Från Helsingborg till Allerum nr. 10. .... Skånes Demografiska Databas, Flyttlängder. Socken/Datum: Halmstad/Sireköpinge 1804-01-01
Namn: Joh. Christoph. Boklund
Titel: målargesäll
Till: Halmstad/Sireköpinge
Från: Lund
Maka/make:. .... Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 1/5 Födda. 1779, d. 15 Jan föddes och 24 ... Bildhuggaren Jonas Bokelunds och dess hustru Stina C...'s son .. ... Johan Christoffer.
Barnet bars af Mademoiselle Catharina Maria Radiér.
Faddrar woro herr Baronen och Capiteinen Gyllen(stierna), herr (leutnanten) Ehrenborg. (Betjänten) Hall(ström) (Crechor) Mademoiselle Sjöbeck ... Gumlösa. .... Kyrkböcker, Allerum, B:1 1/2 Flyttlängder 1819-32. Utfl. 1823 Nov. 22
Bokh. Bokelund med Fru och barnen Ulrika, Carl och Lorentz, fr. K. Gunnarstorp, till Helsingborg.
Infl. 1825 Jan 22
Fr. Bokh. J. C. Bokelund med Fru och 3:ne barn: Sön. Carl Gustaf, Lorens Christian, och Dot. Ulrika Henrietta, [fr.] Helsingborg, [till] Allerum nr. 10.

6 Kyrkböcker, Allerum, C:2 Födda. 1797, Juli, Den 25 Dito döptes ...mästaren Peter Färnströms och Stina Aspelunds vid Kulla Gunnarstorp Lilla Dotter Ingrid Agneta född 24.
Susc. ...välborn... Grefvinnan Sparre på Kulla Gunnarstorp. Test.

7 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se notes. High

8 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se notes.

9 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se notes för son HFC.

10 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se notes för make.

11 Kyrkböcker, Allerum, B:1 1/2 Flyttlängder 1819-32. Fullständigt namn.

12 Kyrkböcker, Sireköpinge, Sirköpinge Gård
April d: 7 föddes och d: 11 xstnades Inspect: C: G: Bokelunds och Dess Hustrus Benedikta Bokelund Flickebarn nom Christina. Susc: Grefvinnan (H)jertman i .(drestad). Test kamrer Borgström från Glumslöf. Bokhållaren på Sireköping Johannes Bokelund, Gästgifvaren Löf(ström) i Tågarp. Mamsell ...ox i Glumslöf.

13 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Se notes för make HFC.

14 Kyrkböcker, Allerum, AI:1 4/6 husf 1813-20. Pilshult
....
Inspekt. Carl G. Bokelund, 1775 (4)/2 Gumlösa, från Halmstad 180(8)
H. Benedikta Sjögren, 1774 11/11. .... Skånes Demografiska Databas, Flyttlängd. Socken/Datum: Halmstad/Sireköpinge 1808-07-06
Namn: C.G. Bokelund
Titel: inspect.
Till: Alrum
Från: Sirköpinge G.
Maka/make:. .... Kyrkböcker, Allerum, B:1 1/2 Flyttlängder 1819-32. Utfl. 1819 october 11.
Inspector Carl Bokelund ... fru Benedikta Sjögren, Sönerne Carles Emil, Jonas Christian och Johan Christoffer samt döttrarna Christina Charlotta och Elena Maria, [fr.] Pilshult, [till] Skartofta (Söd....) och Tulles(loo/bo) Säteri. .... Kyrkböcker, Öved och Skartofta, A1:8 2/3 Husförhör 1819-1823. 177 Tullesbo [Sätesgård]
Inspect. Carl G. Bokelund 1775 (11/2) Gumlösa, [till] Helsingborg 1822
... (benedicta) Sjögren 1774 .../11 (sch...ofta)
S. Charles Emil 1803 (19/...) Sirköpinge, [till] Öfveds Closter 1820
d. Christina Charlotta 1805 ... d.o.
S. Jonas Christian 1807 ... d.o.
S. Johan Christoffer 1808 (30)/11 Allerum
d. Elena Maria 1812 .../(7) d. o.
...
andra namn
...
Carl H(ind.) Roswall (180...) .... Gumlösa. .... (finns på rötter: http://www.genealogi.se/index.htm), Län Malmöhus län Församling Västra Karaby Sten nr 47 Förnamn C.G. Efternamn Bokelund Gård \endash Titel \endash År 1843 Noteringar \endash Fritext Till/Minne/ af/ inspector/ C G Bokelund/ och dess fru B.Sjögren/ / 1843. Fam-grav 2 Vård typ Järnkors Anmärkning \endash Hustru 1 år \endash Hustru 1 förnamn B. Hustru 1 efternamn Sjögren
RegistrerareKävlingbygdens B.Barthel o Anna-Stina Bäckström-Gustafsson

.

15 Kyrkböcker, Allerum, C:3 födda.

16 Demografisk databas för södra Sverige, Se vigsel 1811.

17 Demografisk databas för södra Sverige, Kristianstads Stadsförsamling E:3 1807-1833, vigda. Vigda i Kristianstads Stadsförsamling
1807-1894
Datum Datum avser
1811-03-31 Vigsel
Ospecificerad ort

Brudgum Brud
Namn Namn
Sven Holmgren Christina Maria Bokelund
Titel Titel
afskedad artillerist piga
Ort Ort

Ålder / födelseår Ålder / födelseår

Civilstånd Civilstånd
ej angivet ej angivet
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd

Anmärkning


--------------------------------------------------------------------------------
Källhänvisning
Arkiv Sid- / ordningsnummer
Kristianstads stadsförsamlings kyrkoarkiv E:3 6 /
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsbarhetsproblem i förlaga Mikrokort volymnr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning


--------------------------------------------------------------------------------
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Kristianstads Stadsförsamling E:3 1807-1833; 1809-1821 endast vigselbok. Häri även lysnings- och vigselbok för Vä 1834-1869. Åren 1834-1855 ej färdigregistrerade. Kristianstads Stadsförsamling E:5 1855-1869 samt Kristianstads Stads
.

18 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, se barns födelse.

19 Kyrkböcker, Malmö, Se bostad. husf. Ellesbogen. .... Kyrkböcker, Virserum, Virserum C:4 (1809-1844). Claes Johan Ferdinand; f. 6 jan; döpt 7 jan; S. of Snickaren Gustaf Book o. d. H. Maria Gustafva Rude(kling) i Triabo, X: Snickare Abraham Book i W... Christin Lovisa Tudelius i molilla, Br. Jonas (mag-...), H. Brita ... i W...:by.

20 Kyrkböcker, Virserum, Se sons födelse 1838.

21 Kyrkböcker, Malmö, Malmö S:t Petri EI:6 (1861-1880), sid 5. lysn.nr: 21; lysning: 14 april ; Instrumentmakare Gesällen Clas Johan Ferdinand Bokelund i Nr. 445 f. 1838 ; gifte nr 1
(Pigan) Johanna Kjellander å nr. 511 f. 1833 ; Gifte nr. 1
Gifta 26 Maji 1861
Hinderslöshet mm:
Nennes fader, Muraren Tyke Andersson Kjellander, lämnat skriftligt bifall.

22 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Framräknat: 35 år 1869. .... Kyrkböcker, Malmö, Se giftermål. .... Kyrkböcker, Malmö, Se husf make.

23 Kyrkböcker, Malmö, se dotters Johannas bröllop 1861.

24 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Malmö S:t Petri CI:7 födda.

Födda i Malmö S:t Petri

Datum 1860-06-04 Datum avser ej angivet

Barnets förnamn Johan Alfred efternamn
Dödfödd Kön pojke
Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd trolovningsbarn

--------------------------------------------------------------------------------
Moderns förnamn Johanna efternamn Kjellander
titel ort
ålder/födelseår 26

--------------------------------------------------------------------------------
Faderns förnamn Claes Johan Ferdinand efternamn Bokelund
titel instrumentmakaregesäll ort Lund

--------------------------------------------------------------------------------
Dopvittnen
Övrigt
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa Malmö S:t Petri CI:7..

25 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS.

26 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Se barns födelse.

27 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se folkräkning.

28 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, MALMÖ S:t Petri CI:8 födda.

Födda i Malmö S:t Petri

Datum 1865-10-29 Datum avser ej angivet

Barnets förnamn Axel Ferdinand efternamn
Dödfödd Kön pojke
Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd inom äktenskapet

--------------------------------------------------------------------------------
Moderns förnamn Johanna efternamn Kjellander
titel ort
ålder/födelseår 31

--------------------------------------------------------------------------------
Faderns förnamn Claes Johan Ferdinand efternamn Bokelund
titel instrumentmak.ges. ort 445

--------------------------------------------------------------------------------
Dopvittnen
Övrigt hsf. p. 65
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa MALMÖ S:t Petri CI:8.
. .... Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Hushåll för Boklund, Axel Ferdinand. Sveriges befolkning 1890
Sida 1
Hushåll för Boklund, Axel Ferdinand, f. 1865. 2003-11-08. SVAR & DIGDATA 2003.
Namn
Född Födelseförsamling
Yrke/titel
Civilstånd/familjest.
Boendeförsamling/plats
Boklund, Axel Ferdinand
1865
Malmö (Malmöhus län, Skåne)
Mejerist
Gift man, far i familjen
Dalby (Malmöhus län, Skåne)/Dalby N:o 28
Risberg, Kerstin
1849
Kristianstad (Kristianstads län, Skåne)

Gift kvinna, mor i familjen
Dalby (Malmöhus län, Skåne)/Dalby N:o 28
--------------------
Landgren, Erika
1869
Allerum (Malmöhus län, Skåne)
Mejerska
Ogift kvinna, ensam i familjen Dalby (Malmöhus län, Skåne)/Dalby N:o 28
--------------------
Carlsdotter, Wilhelmina
1869
Tingsås (Kronobergs län, Småland)
Piga
Ogift kvinna, ensam i familjen Dalby (Malmöhus län, Skåne)/Dalby N:o 28
--------------------
Hansson, Lars
1872
Genarp (Malmöhus län, Skåne)
Dräng
Ogift man, ensam i familjen
Dalby (Malmöhus län, Skåne)/Dalby N:o 28
--------------------
Persson, Ola
1867
Lomma (Malmöhus län, Skåne)
Dräng
Ogift man, ensam i familjen
Dalby (Malmöhus län, Skåne)/Dalby N:o 28
.

29 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS. .... Kyrkböcker, Malmö, Malmö S:t Petri C:8, sid 306. nr 202; okt 29; döpt Nov 19; man; Axel Ferdinand; Instrument mak. Ges. Claës Johan Ferdinand Bokelund och Johanna Kjellander ; husf=445 p. 65 ; moderns ålder=41
Vittnen: Instrument mak. Andersson, ... Nyman ; Kyrktagen 1/12.

30 Kyrkböcker, Malmö, Se födelse.

31 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Post 2015776

Risberg, Kerstin

f. 1849 i Kristianstad (Kristianstads län, Skåne)

h.
Gift kvinna, mor i familjen

Dalby N:o 28
Dalby (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Kristianstad
.

32 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Malmö Caroli CI:11 födda.

Födda i Malmö Caroli

Datum 1869-01-27 Datum avser födelse

Barnets förnamn Claes Gotthard efternamn
Dödfödd Kön pojke
Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd inom äktenskapet

--------------------------------------------------------------------------------
Moderns förnamn Johanna efternamn Kjellander
titel ort
ålder/födelseår 35

--------------------------------------------------------------------------------
Faderns förnamn Claes Johan Ferdinand efternamn Bokelund
titel chirurgisk instrumentmakare ort Ellenbogen N. XXXVI /145

--------------------------------------------------------------------------------
Dopvittnen
Övrigt
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa Malmö Caroli CI:11
.

33 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Malmö Caroli CI:12 födda.

Födda i Malmö Caroli

Datum 1871-06-06 Datum avser ej angivet

Barnets förnamn Hilda Gustafva efternamn
Dödfödd Kön flicka
Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd inom äktenskapet

--------------------------------------------------------------------------------
Moderns förnamn Johanna efternamn Kjellander
titel ort
ålder/födelseår 37

--------------------------------------------------------------------------------
Faderns förnamn Claës Johan Ferdinand efternamn Bokelund
titel instrumentmakare chirurgisk ort Ellenbogen XXXVI /145

--------------------------------------------------------------------------------
Dopvittnen
Övrigt
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa Malmö Caroli CI:12
.

34 Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Malmö Caroli CI:12 födda.

Födda i Malmö Caroli

Datum 1873-03-25 Datum avser ej angivet

Barnets förnamn Maria Louise efternamn
Dödfödd Kön flicka
Antal födda 1 Paritet
Äkt. börd inom äktenskapet

--------------------------------------------------------------------------------
Moderns förnamn Johanna efternamn Kjellander
titel ort
ålder/födelseår 37

--------------------------------------------------------------------------------
Faderns förnamn Klaes Johan Ferdinand efternamn Bokelund
titel chirurgiske instrumentmakare ort Ellenbogen N. XXXVI /145

--------------------------------------------------------------------------------
Dopvittnen
Övrigt
Sidnummer Årsnummer
Sida i Hfl Källa Malmö Caroli CI:12.

35 Lindberg, Bertil, Mail 22/3-2003. Uno Ernst Fredrik LINDBERG Major vid Kungl. Hallands regemente (I16).
Född augusti 28, 1894, Landskrona, Gamla Strand 5 Dog januari 2, 1972 in Oscars församl., Stockholm
. .... Lindberg, Bertil.

36 Lindberg, Bertil.

37 Lindberg, Bertil, Mail 22/3-2003. Elsa Maria Emilia BOKELUND Född 1 april 1902, Helsingborg, stadsförsaml., 2A, 3A Thabia Vigd 31 oktober 1925, Helsingborg, stadsförsaml., Maria kyrkan Dog 3 september 1986 (Oscars församl., Stockholm)
. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000), [19020401-0748]

Lindberg, Elsa Maria Emilia

Artillerig 74 1 tr
115 30 Stockholm

Död 3/9 1986.

Kyrkobokförd (1967) i Oscar, Stockholms stad, Stockholms län. Mantalsskriven (1967) på samma ort.

Född 1/4 1902 i Helsingborg (Skåne, f d Malmöhus län).

Änka (2/1 1972).
--------------
Födelseförsamling i källan:
HELSINGBORG (Malmöhus län)

Källor:
SPAR 90, RTB 86
.

38 Lindberg, Bertil. .... Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 2 (CD-skiva, År 2000).

39 Sveriges Statskalender 1927, 728. Malmöhus län,
Stadsveterinärer,
Charles Emil, f. 65; 10, Hälsingborg. .... Moje Biarner, Skånska Biografier (Bokförlaget Scania, 1940), 23. Bokelund, *Charles* Emil, Stadsveterinär, Hälsingborg
F. i Hälsingborg 24.5.65 av bagarm. Carl August B. och Bengta Amalia Nilsson. St.-ex. 85. Avlade fullständig veterinärex. 90. Stud. bakteriologi v. vet.-högsk. i Berlin samt köttbesiktning o. slakthusväsende v. Berlins offentliga slakthus 96. Stadsveterinär i Hälsingborg 94. ...
Skr.: Några ord om offentliga slakthusanläggningar (01).
G. m. Emilia Bernhardina Öhrwall, dtr till köpman Viktor Ö. o. Maria Svensson. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Födda SCB 1862-1865 2/?. 1865
106. maj 24, Charles Emil, Bagare C.A, Bokelund och h. Bengta Nilsson. Fyllt 24.

40 Lindberg, Bertil, Mail 22/3-2003. Emelia Bernhardina ÖHRWALL
Född 28 februari 1868, Helsingborg, stadsförsaml., nr. 19 Carl XI Vigd 2 september 1899, Helsingborg, stadsförsaml. (Hotel Continental) Dog 23 juni 1914, Helsingborg, stadsförsaml., nr. 19 Carl XI
. .... Moje Biarner, Skånska Biografier (Bokförlaget Scania, 1940), Se make CEB. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1868-02-28 Datum avser: f
z
Barnets namn: Emelie Bernhardina Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: k Dödfödd: e
z
Moderns namn: Maria Svensdotter ålder/födelseår: 29
titel: ort:
z
Faderns namn: J. W. Örvall ort: Hbg 67
titel: brefbärare
--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

41 Skånes Demografiska Databas.

42 Skånes Demografiska Databas, Se vigsel 1891.

43 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Farhult församling
Datum Datum avser
1891-12-31 vigsel
Ospecificerad ort

Brudgum Brud
Namn Namn
Nils Edvard Ceberg Erika Bokelund
Titel Titel
husar jungfru
Ort Ort
N-r 1 och 2 Wälinge af Wälinge församling N-r 1 Lönhult
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1866-12-02 1869-10-21
Civilstånd Civilstånd
ogift ogift
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd
259
Anmärkning
Han aflemnade hinderslöshetsbetyg från Pastors-Embetet i Wälinge. Hennes fader Smeden J. Bokelund begärde å hennes vägnar lysningen. Intet kändt hinder för äktenskapet förefinnes.
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
9 6
Arkiv Seriesignum
Farhults kyrkoarkiv E:5
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
1887 - 1894
Anmärkning.

44 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs landsförsamling

Datum:1869-10-21Datum avser:f
z
Barnets namn:Erika Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Maria Alqvist ålder/födelseår:27
titel:ort:
z
Faderns namn:Johannes Bokelundort:Senderöd 30
titel:smed
Övrigt:.

45 Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Farhult församling
Datum Datum avser
1892-03-15 Född
Barnets
Namn Kön
Ester K
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet
1
Moderns Faderns
Namn Namn
Erika Bokelund Nils E. Ceberg
Titel Titel
husar
Ort Ort
Välinge socken
Ålder/födelseår
22
Dopvittnen
Hustrun Maria Bokelund från Lönhult; Pigan Augusta Bokelund ibm Drängen Alfred Andersson ibm.
Övrigt
Fadern 25 år. Gifta 1 år.
Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
17 12
Arkiv Seriesignum
Farhults kyrkoarkiv C:7
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
259 1889 - 1894
Anmärkning Microfich volym nr.

46 Demografisk databas för södra Sverige.

47 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs landsförsamling

Datum:1893-07-01Datum avser:f
z
Barnets namn:Bertha Alfrida Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:2
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Erika Bokelund ålder/födelseår:24
titel:ort:
z
Faderns namn:Nils Edvard Cebergort:Röemölla 66
titel:husar
Övrigt:Fadern 27 år.

48 Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 1/5 Födda. 1783. Den 16 Augusti kl. (4) om morgonen föddes ... Jonas Bokelunds ... Christina ( Creihers ) gåssebarn som Den .. Trin: kalladt Håkan Christian. ... Demoiselle Catherina Lundström på Sincliersholm ... ... ... Håkan Skytte, ... Kristian ...llström ... (Stina) Boswall, .... Peter Will..gné Mademoiselle Sohrell, ... Christina Simonsdotter, Jungfruarna Margareta Böring och Sophia Grönbeck. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Östra Torp och Lilla Isie. 15. Håkan Christian Bokelund
H.B. var f. i Gumlösa 1783 16/8, son av bildhuggaren Jonas B. och Christina Kreitzer; gick i Kristianstads skola, student 1802 13/2 (blek. nat. s.d.) prv. 1809 25/8 efter kallelse av kh. G. Thulin i Allerum, ... Efter att ha stått på försl. 8 gånger blev han äntligen vid nära 60 års ålder 1842 6/4 kh. i Ö. T., tilltr. 1844 1/5 ..;död i Ö. T. 1836 3/9.
H.B. hade hos kh. Gabriel Thulin i Allerum fått sin kyrkliga uppfattning präglad och förblev alltid i nära kontakt med den herrnhutiska Brödraförs:s vänner; ... Men han ansägs mycket enfaldig och var framför allt utomordentligt långsam. "Han behövde en timme för att skriva utanskriften på ett brev och 14 dagar för att utarbeta en predikan; ofta höll han halvfärdiga predikningar. Biskop Faxe motarbetade H.B., som var oskicklig att sköta pastorsexp. Thomander lär hava skaffat honom Ö.T. Då H.B. sedan besökte Th. sade han: "Jag skall rösta på professorn till biskop". Detta löfte höll han visst 1854 och 1856"
G. i Gullarp 1844 4/10 m. Anna Maria Broomé, f. i Ystads Pe. 1810 22/1, död i Hästveda 1894 6/9, dotter av handlanden i Ystad Michael Johan B. och Beata Catharina Wåhlin. - Barn: Maria Lovisa, f. i Ö. T. 1845 9/9, död i Malmö Pe. 1890 3/6, g. i Ö.T. 1866 13/4 m. stationsskrivaren i Malmö *Gustaf* Johan Rosvall, f. i Kristianstad 1837 7/12, död i Malmö Pa. 1898 21/9.

49 Christer Boklund. .... Kyrkböcker, Gumlösa.

50 Christer Boklund, d. 3 september 1863. .... Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948).

51 Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 Döda. 1812
Den 21 Januari dödde Bildhuggaren Jonas Boklund af Ålderdom 85 år. Begrofs d. 1 febr. .... Lindberg, Bertil, Se syster Karena Åkesdotter. Då Karena Åkesdotter nämns som Jonas syster, så bör deras far heta Åke.

52 Kyrkböcker, Kristianstad, se dop.

53 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make.

54 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make HKB. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Ystad S:t Petri församling. Datum Datum avser
1810-01-22 Född
Barnet
Namn Kön
Anna Maria Kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
inom äktenskapet
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Michael Johan Broome Beata Catharina Våhlin
Titel Titel
handelsman
Ort Ort

Ålder/födelseår
33
Dopvittnen
GudMor. Fru A: S: Sjövall född Våhlin. Faddrar. Handelsman Hans Hindric Sjövall, Fendric Kökemeister i Ystad, Student J: L: Broome i Tranås, Fru Ditmer f: Hagerman Mamselle C: E: Broome i Tranås.
Övrigt

Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
174-175
Arkiv Seriesignum
Ystad S:t Petri kyrkoarkiv C:3
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1772 - 1810
Anmärkning Microfich volym nr.

55 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se make HKB.

56 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se dotter AMB's make HKB.

57 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se fadern.

58 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se maka MLB's fader.

59 Gunnar Carlqvist, Lunds Stifts Herdaminnen (Gleerups förlag, Lund, 1948), Se makas fader.

60 Demografisk databas för södra Sverige, Se vigsel 1877.

61 Demografisk databas för södra Sverige, Vigda i Mörarp församling
Datum Datum avser
1876-07-07 vigsel
Ospecificerad ort

Brudgum Brud
Namn Namn
Jöns Nilsson Lindblad Ida Maria Augusta Boklund
Titel Titel
snickare herr mamsell
Ort Ort
Helsingborg N-o 8 Mörarp
Ålder/födelseår Ålder/födelseår
1840 1844
Civilstånd Civilstånd
änkling ogift
Sida i husförhörslängd Sida i husförhörslängd
105
Anmärkning
Se Lysningsprotocollsboken N-o 3.
Källhänvisning
Sidnummer Ordningsnummer
21 3
Arkiv Seriesignum
Mörarps kyrkoarkiv E:2
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Microfich volymnr Tidsperiod
-
Anmärkning.

62 Kyrkböcker, Allerum, C:5 1/4 födda. 2/9 1844, döpt 12/9, Ida Maria Augusta, Målar Gesellen C. Gust. Bokelund o. h. Petronella Ryborg på Ljungen.
... M. J. C. Bokelunds på ..., Bokh. J. C. Bokelund på Ljungen. Dem. Amalia (Westrup) fr. (Brödra). .... Kyrkböcker, Allerum, B:3 2/2 Flyttlängder 1847-62. Utfl. 1861 2/11
Mamsell Ida Bokelund f. 1844 2/9 Allerum, [fr.] Nr. 6 Ljungen, [till] Kropp.

63 Kyrkböcker, Allerum.

64 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Hushåll för Boklund, Carl Gustaf. Sveriges befolkning 1890
Sida 1
Hushåll för Boklund, Carl Gustaf, f. 1821.
Namn
Född Födelseförsamling
Yrke/titel
Civilstånd/familjest.
Boendeförsamling/plats
Boklund, Carl Gustaf
1821
Allerum (Malmöhus län, Skåne)
målare
Änkling, far i familjen
Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6
Axel Georg
1855
Allerum (Malmöhus län, Skåne)
målare
Ogift man, barn i familjen
Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6
Josefina Christina Carolina
1857
Allerum (Malmöhus län, Skåne)

Ogift kvinna, barn i familjen
Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6
Betty Carola Sophia
1860
Allerum (Malmöhus län, Skåne)
Småskollär.
Ogift kvinna, barn i familjen
Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6
Lindblad, Astrid Elisabeth
1877
Helsingborgs stadsförs (Malmöhus län,

Flicka, barn i familjen
Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6
Skåne)
Lindblad, Vesta Maria
1882
Helsingborgs stadsförs (Malmöhus län,

Flicka, barn i familjen
Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6
Skåne)
--------------------
Troedsson, Carl Peter
1871
Vittsjö (Kristianstads län, Skåne)
dräng
Ogift man, ensam i familjen
Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6
--------------------
Pålsson, Emma Mathilda
1870
Kattarp (Malmöhus län, Skåne)
piga
Ogift kvinna, ensam i familjen Allerum (Malmöhus län, Skåne)/Ljungen nr 6. .... Kyrkböcker, Allerum, C:3 3/7. 1821, april 16, döpt 18. Frälsebokhållaren Johannes Christoffer Bokelund och Ingrid Agneta Fernströms på Kulla Gunnarstorp son Carl Gustaf.
Susc. mamsell Anna Johanna Thulin i Allerum.
Test. Ingenieuren Hallbeck i Hellsingborg, Uppsyningsman Tengvall från Grafverna, Fru Fernström, mamsell Hallberg från (Park)borg och Jungfru Kronbeck från Kulla Gunnarstorp. .... Kyrkböcker, Allerum, AI:7 Husf 1851-55. Ljungen 6.
Målarmäst. Carl Gustaf Boklund /.../
Petronella Ryberg /.../
Lorentz
Ida Maria
Emma Elisabeth
Carl Adolf 1852 28/7, Allerum ( 1852 15/3 )
( ... ) (...) , Allerum ( 1855 12/3 )
/.../
f. d. Bokhåll. Johannes C Boklund /.../
I A Fernström /.../. .... Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1843-11-07Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Carl Gustaf Bokelund ort:Helsingborg 15
titel: målaregesell sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Petronella Elisabeth Ryberg ort:Helsingborg 161
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Utfl. 1837 16/11
Gossen Carl Gustaf Bokelund 1821 16/4, fr. Ljungen nr. 6, till Helsingborg
Infl. 1843 10/11
Målaregesäll Carl G. Boklund 1821 ... Hborg, till Ljungen.

65 Kyrkböcker, Allerum, husf. AI:6. Se make CGB's fader.

66 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1877-05-05Datum avser:f
z
Barnets namn:Astrid Elisabeth Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:1
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Ida Maria Augusta Boklund ålder/födelseår:32
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Nilsson Lindbladort:Pål Ibb 6
titel:snickare
Övrigt:Fadern 36 år.

67 Skånes Demografiska Databas, Födda. Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1882-09-20Datum avser:f
z
Barnets namn:Vesta Maria Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:3
Kön:kDödfödd:e
z
Moderns namn:Ida Maria Augusta Boklund ålder/födelseår:38
titel:ort:
z
Faderns namn:Jöns Nilsson Lindbladort:Pål Ibb 5
titel:snickare
Övrigt:Fadern 42 år.

68 Skånes Demografiska Databas, Skånes Demografiska DatabasFödelsebok för Helsingborgs stadsförsamling

Datum:1865-12-05Datum avser:f
z
Barnets namn:Johan Mauritz Antal födda:1
Äktenskaplig börd:iParitet:0
Kön:mDödfödd:e
z
Moderns namn:Bengta Larsdotter ålder/födelseår:29
titel:ort:
z
Faderns namn:Måns Boklundort:Hbg 291
titel:snickare
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Flyttade. Skånes Demografiska DatabasFlyttningslängd Ekeby

Datum:1877-10-25Datum avser:

zNamn: Johan Mauritz BoklundKön: k
Titel: gosseFödelsedatum:
Flyttar från: HelsingborgFlyttar till:Truedstorp

Maka/make namn:
z
Antal flyttande: 0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Flyttning. Skånes Demografiska DatabasFlyttningslängd Ekeby

Datum:1885-10-24Datum avser:

zNamn: Johan Mauritz BoklundKön: m
Titel: drngFödelsedatum:
Flyttar från: TruedstorpFlyttar till:Landskrona stadsf.

Maka/make namn:
z
Antal flyttande: 0
Övrigt:.

69 Skånes Demografiska Databas, 1865: Se vigsel 1888. .... Skånes Demografiska Databas.

70 Kyrkböcker, Helsingborg, SCB. Se giftermål år 1860. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 9/10. Sid 450. 5:te Rot. N: 120
Gifta (Ges) Måns Jöns Boklund, f. 26 3/5, Katslösa, [från] [18]59, 136, [till] [18]60, 291, [anm:] ... ... N: 136 Lysn. till äktensk med (Bengta) ...dotter N: (284) ... wigde 13/6 60. .... Skånes Demografiska Databas, Födda. Se tvillingarnas födelse 1863.

71 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1888-11-03Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Holland 9
z
Brudgummens namn:Johan Mauritz Bokelund ort:
titel: arbetare sida i Hfl:
civilstånd:o ålder/födelseår:865
z
Brudens namn:Lovisa Persson ort:
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:o ålder/födelseår:870
Övrigt:.

72 Skånes Demografiska Databas, Se vigsel 1888. .... Folkbokföringen 1890, Se make Johan Mauritz. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Bårslövs församling
1861-1894
Datum Datum avser
1870-03-01 född
Barnet
Namn Kön
Lovisa kvinna
Äktenskaplig börd Antal födda
trolovningsbarn
Dödfödd Paritet

Fader Moder
Namn Namn
Per Nilsson Johanna Johannisdotter
Titel Titel
dräng piga fästqvinna
Ort Ort
[ uppgift saknas ]
Ålder/födelseår
36
Dopvittnen
Åboen å N-o 10 Nils Nils Hustru Ingar Rasmusd-r, som bar barnet samt Drängen i Attarp Olof Andersson och Drängen Magnus Andersson i Ödelycke.
Övrigt
Döpt af S. M. Adj. E. Th. Timelin Drängen Per Nilsson, som erkände sig vara barnets Fader.
Källhänvisning
Arkiv Sid- / Årsnummer
Bårslövs kyrkoarkiv C:3 31 / 7
Förvarande institution Sida i Hfl
Landsarkivet i Lund 136
Läsproblem i förlaga Microfiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning:
Volymen innehåller: Döda 1861-1894
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Bårslöv C:3 1861-1894.. Troligen är detta rätt Lovisa, den enda Lovisa född 1870 i Bårslöf med fader vid namn Per.

73 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotter Lovisas födelse.

74 Folkbokföringen 1890, Se fadern.

75 Kyrkböcker, Allerum, Se make.

76 Christer Boklund, född 23 juli 1797. .... Kyrkböcker, Allerum, Se make JCB.

77 Christer Boklund.

78 Kyrkböcker, Allerum, AI:1 6/6 Husf 1813 - 20. Gränselund
Scholmästatren Johan Petter Fernström f. 1760 1/11 ...
Christina ... Asplund f. 1771 1/8, Båstad
(...)
D. Ingrid Agneta /.../ ( överstruket ). .... Kyrkböcker, Allerum, AI:2 5/6 Husf 1820-24. Scholmästare /.../ , fl. fr. Köpenhavn 178.
H. C ... A /.../
Fernströms dotterbarn, tvillingarna Johannes Christoffer och Christina Carolina Boklund. .... Kyrkböcker, Allerum, AI:3 6/7 Husf 1824-31. Sch. JPF, f. 1760 1/11 Stockholm /../
H. Christina Lowisa Asplund /.../ fr. Hellsingborg 1790, anm: ... vara född 1768. .... Kyrkböcker, Allerum, AI:4 6/7 Husf 1831-36. Gränselund
JPF /.../ fr. Köpenhamn 1788
CLA /.../ anm: Skall vara född 1768. .... Kyrkböcker, Allerum, AI:5 7/9 Husf 1837-45. Gränselund
JPF
H. Christ. Lovisa Aspelund född 1768 1/1 /.../
Fosterdotter
.nk Christina Bokelund 1817 15/7 Allerum, fr. Helsingborg 1839, till Helsingborg 1841
oäkta S. Carl Magnus 1833 1/.. Helsingborg, fr. Helsingborg 1839, till Helsingborg 1841. .... Kyrkböcker, Allerum, AI:6 7/9 Husf 1846-50. Gränselund
JPF /.../ död 2/4 1848
CLA/.../ död (14/10) 1849. .... Kyrkböcker, Allerum, C:5 3/4 döda. 1848, 2/4, 9/4, F. d. Skolläraren Johan Petter Fernström på Gränselund. 87,5,1, ålderdomss.

79 Kyrkböcker, Allerum, C:5 Döda. 1(4)/8, 21/8, Enkan Christina Lovisa Aspelund på Ljungen ,81,1,..., Ålderdomss.

80 Kyrkböcker, Allerum, c:3 2/7 födda. 1817, juli 15, döpt 18, Frälse Bokhållaren Johan Bokelunds och dess hustru Ingrid Agneta Fernström 2:ne barn: Sonen Johannes Christoffer och dottren Christina Carolina.
Fru Grefvinnan Amalia Sparre på Kulla Gunnarstorp hölt Johannes Christoffer och Fru Grefvinnan Ulrika Ramel på (...)hult hölt Christina Carolina.
Test. General Liutenanten Riddaren och Commendeuren Herr Grefve Jacob De la Gardie, Herr Hammar på Sennevad och Comminister Bring i Allerum, Fröknarna (...) och de Geer från Borreby, fru Hammar, fru Tornfelt och mamsell Johanna Trudin. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Infl. 1837 29/1
Joh. Ch. Bokelund 1817 15/7, fr. Lund, till Ljungen no. 6, anm: Uppehåll/ej .... .... Henrik Ranby, Harald Boklund; Kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930 (Lund, Sweden: Arkitekturmuseet Skriftserie, 2002), Kapitel 2: sid 42. .... Henrik Ranby, Harald Boklund; Kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930 (Lund, Sweden: Arkitekturmuseet Skriftserie, 2002), Kapitel 2: sid 46.

81 Ivan Jæderlund, Fam. Lundströms släktträd. Sammanställd av Ivan Jæderlund, Nacka
Kop. o kompl. 1943 av J. Jörgensen .... Kyrkböcker, Allerum, se namn.

82 Kyrkböcker, Allerum, se namn.

83 Sv män o. kv. 1949.

84 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997), Gift 15 juli 1858 med Karola Stuttgardter, f. 5 juli 1833, d. 11 okt. 1897, dotter till grosshandlaren Stuttgardter i Fürth vid Nürnberg. .... Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se folkräkning. .... Gurli Linder, "Nekrolog Carola Boklund," Idun, v 48 Fredagen den 3 december 1897, 381 ( 1 sidan detta nr ).

85 SBL,Svenskt Biografiskt Lexikon (Band 1-28 på CD-rom utg 1997). .... Henrik Ranby, Harald Boklund; Kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930 (Lund, Sweden: Arkitekturmuseet Skriftserie, 2002), se hamn, kap 2, sid 46.

86 Kyrkböcker, Allerum, Se tvillingbroder JCB. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Helsingborgs sfs A1:34 1831-1837 2/8. 7 Roten, No: 172
Mamsell Chr. E. Bokelund 1817 15/7 Allerum, [Flyttat från] Allerum 1836. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Infl. 1839 (okt)
Christ. C. Bokelund 1817 15/7, fr. Helsingborg, till Hittarp
oäkta S. Carl Magnus 1838 2/3, ibim,ibim. .... Del av Dansk Demografisk Databas, Farums Arkiver & Museer, Immigrantmuseet, Arbejdsophold 1812 - 1924, Efternavn: Bokelund Fornavn: Christina
Fødsesldatering: 00.00.1817Civilstand:
Ankomst: 04.11.1843
Afrejse:
Oplyst næringsvej: TjenestepigeAnk. fra (land): Sverige
Ank. fra (region): Ank. fra (lokal.):
Fødeland: SverigeFøderegion:
Fødelokal.: Afr. til land: Danmark
Afr. til region: Frederiksborg AmtAfr. til lokal.: HelsingØr
Opholdsbogsdater: Opholdsbogsembede:
Tj./Op-sted(region): Frederiksborg AmtTj./Op-sted(sogn): HelsingØr
Tj./op.sted(stedn.): Tj./op.sted(art): Lodshjem
Tj./op.sted(virks.): Tj./op.sted(pr(vr): Hansen, Niels
Bipersoner (voksne): Bipersoner (børn):
Bemærkninger:.

87 Kyrkböcker, Allerum, C:3 2/7 födda. 1819, april 20, döpt 24, Bokhållaren Joh. Christoffer Bokelunds och Ingrid Agneta Fernströms på Kulla Gunnarstorp dotter Ulrika Hindrietta.
Susc. Fru Amalia Torssell på K. Gunnarstorp.
Test. Inspektor Hallberg från (Parbi)borg, Provisoren Stålhös fr. Helsingborg. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Utfl. 1842 18/7
Demois. Ulr, Boklund 1819 20/4, fr. Nr. 6 Ljungen, till Torrlösa.

88 Christer Boklund. .... Kyrkböcker, Allerum.

89 Demografisk databas för södra Sverige, Dop för Ulrikas brorson Axel Fredrik Georg. ...
Susc. Fru Ulrika Henrietta Krok född Bokelund i Helsingör
...

90 Skånes Demografiska Databas, Se make.

91 Kyrkböcker, Allerum, C:3 3/7. 1823, februari 2, döpt 7, Frälsebokhållaren Johan Bokelunds och dess hustru Ingrid Agneta Fernström på Kulla Gunnarstorp son Lorents Christian.
Susc. Inspectorskan Hallberg på (Carls)borg.
Test. (kommissarien) Olof Bosson från Åstorp, provisoren Rosenlöf och handelsbokhållaren Hallberg från Hellsingborg, Fru Olof Bosson, mamsell Oliva (Rungstedt) på K. Gunnarstorp och Jungfru Helena Lindberg från Wiken. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Utfl. 1840 2/12
mål. ... Lorentz Boklund 182... 2/2 , fr. nr. 6 Ljungen,till Helsingborg
Utfl. 1844 13/8
Målargesällen .. L. Bokelund 2/2 1823, fr. Nr. 6 Ljungen, till Stockholm.

92 Kyrkböcker, Allerum, C:5 2/4 födda. Se make LCB's broder CGB's dotter EEAB.

93 Kyrkböcker, Allerum, C:3 3/7. 1826, maj 20, döpt 29, f. d. Bokhållaren Bokelunds och Fru Agneta Fernströms i Allerum son Gustaf Fredrik.
Susc. Notarien och .. Länsm. Tornbergs fru Elisabeth (Edler) i Laröd.
Test. Inspect. ... Nilsson på K. Gstorp och Inspect. Norrman från Carls(feldt), Herr Jonas Bokelund från Helsingb., Mamsell Anna-Lena Edler i Laröd. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Utfl. 1842 7/11
Yngl. Gust. Bokelund 1826 20/5, fr. Nr. 6 Ljungen,till Hborg. .... Kyrkböcker, Helsingborg, Husförhör AI:44 1855-1861 9/10. Sid. 444. 5:te Rot. No. 119
Sadelmakare Gustaf F Boklund, f.1826 22/5, Allerum, [från] [18].9, N: 150
Hust. Botilla G. Flink, f. 25 15/1, Fleninge, [från] [18].6, n: 326.

94 Kyrkböcker, Allerum, C:5 2/4 födda. Se make GFB's broder CGB's son LWCB. .... Kyrkböcker, Helsingborg, hfl 1855. Se make Gustaf Boklund.

95 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1849-04-14Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Gustaf Fredrik Bokelund ort:Helsingborg 150
titel: sadelmakaremästare sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:22
z
Brudens namn:Botilla Gustafva Flinck ort:Helsingborg 326
titel:pigasida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:23
Övrigt:.

96 Kyrkböcker, Allerum, C:3 4/7. 1828, april 2, döpt 7, f. d. Bokh. Joh. Chr. Bokelunds och Ingrid Agneta Fernströms i ... Allerum son Jonas Peter.
Susc. Fru Norrman fr. Carlsfeldh.
Test. f. d. Inspect. P. Hallberg på Carlsborg ... .... Kyrkböcker, Allerum, B:3 1/2 Flyttlängder 1847-62. Infl 1847.
Nr. 55 14/9 Jonas Boklund,1828 2/4 Allerum, fr. Helsingborg, till Ljungen 6
Utfl. 1848
83, Skomakaregesällen Jonas P. Boklund 1828 2/4 Allerum,fr. Nr. 6 Ljungen, till Hborg
Infl. 1853
68. 26/4 ,M, Sadelmakar Mäst. Jonas P. Boklund 1828 2/4 Allerum, fr. Hborg, (...)
,Q, Dess hustru (Christin Nilsbott) 1831 19/7, ...land, ibim
,Q, Deras d. Alma Christina (Lovisa) 1852 18/12 Hborg, ibim
Utfl. 1854
8. 1/5 ,M, Sadelmakare J. P. Boklund 1828 2/4 Allerum, (Hjelmshult), Hborg
,Q, Hust. Gust. ... (Nilsb...) 1831 19/7 Malmö, ibim, ibim
,Q, D. Alma Chr. Jons... 1852 18/12 Allerum. ibim, ibim. .... Kyrkböcker, Allerum, B:2 1/2 Flyttlängder 1833-47. Utfl. 1842 28/11
Yngl. Jonas P. Bokelund 1828 2/4, fr. Nr. 6 Ljungen, till Hborg.

97 Skånes Demografiska Databas, Se dotter HILB's födelse. .... Malmö Stadsarkiv födelseböcker via DDSS, Födda i Malmö Garnisonsförsamling
Datum1831-07-19 Datum avserej angivet

Barnets förnamnGustava Cecilia efternamn
Dödfödd Könflicka
Antal födda 1Paritet
Äkt. bördinom äktenskapet
Moderns förnamnChristina efternamn Lundén
titel ort
ålder/födelseår38
Faderns förnamnJohan efternamnWidtboldt
titel kustuppsyningman ort
Dopvittnen
Övrigt
SidnummerÅrsnummer
Sida i HflKällaMalmö Garnisonsförs. C:5.

98 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1851-09-14Datum avser:v
Ospecifiserad ort:
z
Brudgummens namn:Jonas Peter Bokelund ort:Helsingborg 119
titel: sadelmakaregesell sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:23
z
Brudens namn:Gustafva Wittboldt ort:Helsingborg 104
titel:jungfrusida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:20
Övrigt:.

99 Skånes Demografiska Databas, Döda. Skånes Demografiska DatabasDödbok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1894-08-07Datum avser:d
z
Den dödes namn:Maria Elisabeth Brohmanort:Thor 15
titel:kön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:71år4mån4veckor15dagar


civilstånd:gdödsorsak:apoplexia cerebri
z
Anhörigs namn:Jonas Peter Boklundrelation:ma
titel: musiklärare ort:
Övrigt:hfl s 2916. .... Skånes Demografiska Databas, födda. Skånes Demografiska Databas Födelsebok
Helsingborgs stadsförsamling
Datum: 1823-03-22 Datum avser: f
z
Barnets namn: Maria Elisabeth Antal födda: 1
Äktenskaplig börd: i Paritet: 0
Kön: k Dödfödd: e
z
Moderns namn: Johanna Hellgren ålder/födelseår: 30
titel: ort:
z
Faderns namn: C E Broman ort: Helsingborg
titel: skomakare
--------------------------------------------------------------------------------
Övrigt:.

100 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Helsingborgs stadsförsamling
Datum:1861-11-15Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Helsingborg 186
z
Brudgummens namn:Jonas Peter Bokelund ort:
titel: kyrkosångare sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:828
z
Brudens namn:Maria Elisabeth Broman ort:
titel:sida i Hfl:
civilstånd:o ålder/födelseår:823
Övrigt:Mannens andra giftermål.

101 Kyrkböcker, Helsingborg, SCB Vigda 1892-1895 CA6249 6/8. 1895
62. Juli 19, Bokelund, Jonas Peter, Musiklärare, 15 Thor, 1828 2/4, andra giftet
Nordström, Anna Augusta Elvira, Jungfru, Ibm, 1859 18/6, 1:a gifte.

102 Kyrkböcker, Allerum, C:3 4/7. 1831, mars 13, döpt 18, f. d. Bokhållaren Herr J. C. Bokelunds och dess hustru Agneta Fernströms på Ljungen dotter Anna Sophia Maria.
Susc. Fru C. L. Fernström i Gränselanda.
Test. Frälsesk(...)ästaren J. P. Fernström, Mademoiselle G. M. C. Björck i Prestegården. .... Kyrkböcker, Allerum, C:3 7/7, döda. 1834, Jan, den 31 dog och d. 7 begrofs f. d. Bokhållaren Joh. Christoffer Bokelund på Ljungen d. Anna Sophia Maria af förkylningsfeber, 2 år, 10 m., 18 d. gl.

103 Kyrkböcker, Allerum, Christer Boklund.

104 Kyrkböcker, Allerum, Se född.

105 Kyrkböcker, Allerum, Allerum C:3. 1808
Den 30 November föddes och d: 4 December döptes Inspector Bokelunds och Bengta Olssons Son Johan Christoffer på Pilshult. Susc: Trädgårdsmästaren Sjögrens Hustru ibm: Test: drengen Per Tufvesson på Pilshult.

106 Skånes Demografiska Databas, Flyttade. Skånes Demografiska DatabasFlyttningslängd Halmstad/Sireköpinge

Datum:1821-01-02Datum avser:

zNamn: Benedicta EkbergKön: k
Titel: Födelsedatum:
Flyttar från: SireköpingeFlyttar till:Landscrona

Maka/make namn:
z
Antal flyttande: 0
Övrigt:. .... Skånes Demografiska Databas, Flyttade. Skånes Demografiska DatabasFlyttningslängd Halmstad/Sireköpinge

Datum:1823-12-31Datum avser:

zNamn: Benedicta EkbergKön: k
Titel: pigaFödelsedatum:
Flyttar från: LandskronaFlyttar till:Tågarp

Maka/make namn:
z
Antal flyttande: 0
Övrigt:. .... Kyrkböcker, Sireköpinge, se född.

107 Kyrkböcker, Västra Karaby, Malmöhus län, Se CG:s Bostad 1838, husf. .... Kyrkböcker, Sireköpinge, Sirköpinge C:1. Sirköpinge Gård
Majj 20 Föddes och d: 26 xstnades Trädgårdsmäst: Jöran Ekbergs och dess Hustru Sophia Maria Bokelunds Flickebarn nom Benedikta Christina. Susc Hushållerskan Jungfru Bjelkengren på Sirköping. Test: Bokhållaren Johan Bokelund ibm. klockaren Olof Nordberg i Halmstad samt Piga Anna PersDotter på Sirköping.

108 Kyrkböcker, Sireköpinge, se född.

109 Skånes Demografiska Databas, Se fru Sophia Bokelund. .... Skånes Demografiska Databas, Döda. Sireköpinge
Datum:1865-04-24Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Göran Ekbergort:Widelycke
titel:trädgårdsmästare, f.d.kön:m
äktensk. börd:eålder/födelseår:88år0mån0veckor17dagar

civilstånd:ädödsorsak:
z
Anhörigs:
namn: relation:ej
titel: ort:
Övrigt:. .... Kyrkböcker, Halmstad m Sireköping, Halmstad AI:1 Husförhörslängd 1809-10. Sirköpinge Socken
Sirköpinge gård.
Trägård:m. Jöran Ekberg, 8 april 1777
son (Henrik/Fredrik), 20 maj 1797
Hans Jonas, 14 april 1805
dotter Benedikta, 20 maj 1806.

110 Skånes Demografiska Databas, Döda. Sireköpinge
Datum:1830-09-12Datum avser:d
z
Den avlidnes:
namn:Ingri Johansdotterort:Sireköpinge
titel:kön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:54år10mån10veckor7dagar

civilstånd:gdödsorsak: lungsot
z
Anhörigs:
namn:Göran Ekbergrelation:ma
titel: trädgårdsmästare ort:
Övrigt:.

111 Skånes Demografiska Databas, Döda. Skånes Demografiska DatabasDödbok
Sireköpinge
Datum:1808-12-15Datum avser:d
z
Den dödes namn:Sophia Maria Bokelundort:Sireköpinge gård
titel:kön:k
äktensk. börd:eålder/födelseår:39år0mån0veckor0dagar
civilstånd:gdödsorsak:barnförlossning
z
Anhörigs namn:J. Ekborgrelation:ma
titel: trädgårdsmästare ort:
Övrigt:döden vållades av en i febr. mån. illa verkställd barnförlossning. .... Kyrkböcker, Sörby, C:3 Födda i Gumlösa. 1769
Junius 29 föddes Mäster och Bildhuggaren, /* Resten är helt blankt! */
/* Jag hävdar bestämt att detta är Sophia Marias födelse pga
1) enl. dödsbok född ca 1769
2) var 1803 på besök hos Carl Gustav vid Charles Emils födelse
3) Noterades som fadder i Gumlösa dec 1788, Jungfru, bosatt i Gumlösa
*/. .... Kyrkböcker, Halmstad m Sireköping, Halmstad B:1 1/1 Inflyttningslängd 1772 - 1823, Utflyttningslängd 1801- 1823. Infl. 1803
[från] Alrum,[nr detta år] 29, ... Soph. M. Bokelund och Son
Infl. 1804
Skatofta,25, Träd. Ges. Jöran Ekberg
Lund, 27, Målare Ges. Joh. Cristoph. Bokelund. .... Kyrkböcker, Halmstad m Sireköping, C:1 1783-1861 Döda. 1808 Sirköpinge Gård
Dec. 15 Trägårdsmästaren J. Ekbergs Hustru Sophia Maria Bokelund 39 år gl. Dess död var efter all anledning vållad af en i Febr. månad illa värkställd barnförlossning. Hon begrofs d. 21 ...

112 Kyrkböcker, Västra Karaby, Malmöhus län, Västra Karaby C:3 (1801-1845). Carl Göran August Nov. 17 ; döpt nov 21; Bokhåll. Johannes Christoffer Bokelund i W. Karaby och d. H. Benedicte Christin Ekberg.
Susc. ... Inspect. C. G. Bokelund i (Dagtorp) .... .... Anna Sophia Lilj... bar barnet.

113 Kyrkböcker, Västra Karaby, Malmöhus län, Se CG:s Bostad 1838, husf.

114 Kyrkböcker, Västra Karaby, Malmöhus län, Se CG:s Bostad 1838, husf. .... Kyrkböcker, Västra Karaby, Malmöhus län, 1840, November
Andreas Gustaf Jonas ; 17 ; 30 ;
... Bokhållare Johannes Christoffer Bokelund i ... W. Karaby och H. Benedicta Christina Ekeberg.
.... Hr ... Hans Fredric Cederberg i Lund och dess Fru Christina Charlotta Bokeund bar barnet. (Testes) Carl Gust Bokelund. ... och dess fru Anna Sophia Lilja, Quartersmäst. Charles Emil Bokelund, Helsingborg och dess fru ... ..; Trädgårdsmäst Jöran Ekeberg ... Zireköpinge ........... Demoiselle Sophia Maria Ekeberg, ibm, Dahlmans hustru ..... från Lund.
.

115 Kyrkböcker, Västra Karaby, Malmöhus län, Se född.

116 Kyrkböcker, Gumlösa, Gumlösa C:2. Festo S:S: Trinitis döptes Åke Bodelsens barn af Råröd vid namn Jon.
Nilla Pål Nilsons i Råröd bar honom. Faddr Petter Bodelson. Arna Måns Andersons hustru i Råröd. .... Demografisk databas för södra Sverige, Födda i Gumlösa församling
1649 - 1894
Datum1727-05-22Datum avserdop
ID-nr/Regler469894/DDSS
Barnet
NamnJonKönman
Äktenskaplig bördinom äktenskapetAntal födda
DödföddParitet
Fadern
NamnÅke Bodelson
Titel
OrtRåröd


Modern
Namn
Titel
Ort
Ålder/födelseår
Dopvittnen
Nilla Pål Nilsons i Råröd bar honom. Faddr Petter Bodelson. Arna Måns Andersons hustru i Råröd.
Övrigt
Festo S:S: Trinitatis

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Gumlösa kyrkoarkiv C:216 /
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlagaMicrofiche volym nr (ej obligatoriskt)
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1710-1766. Vigda 1710-1762. Med anteckning om trolovningar. Döda 1710-1765. Huvudsakligen begravningsbok. Slutar 1765-01-05.
Övrig information
Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Gumlösa C:1 1649-1709, Gumlösa C:2 1710-1766, Sörby C:3 1767-1676, Gumlösa C:3 1776-1849, Gumlösa C:4 1850-1861, Sörby C:7 1862-1882; Sörby 1862-1875 ingår. samt Gumlösa C:5 1883-1894.

117 Christer Boklund. .... Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 döda.

118 Kyrkböcker, Gumlösa.

119 Demografisk databas för södra Sverige, Se dotters dop 1724.

120 Kyrkböcker, Kristianstad, C:4 1719-1749 Födda 3/5. 1741 (föregående datum i maj, nästa den 12 juni )
25) d (5) Junii lät Brandfogden Christian Kraiser och dess hustru Polyxena Guttman christna sin dot. Christina. (Gottfrid) (Tchetors) h. hålt Barnet. (David) (Pottmakares) h. stod hoos. Testes: Jungfr (R˙ting), ... (Bagarn) ...(ström), ..ld ...(Ma)dam W... ... Christi(an) (Ba)lder .. ...frid h... (hust) (Johan Jürgen).

121 Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 Döda. 1822
Den 10 jan dödde i Gumlösa Enkan Christina Bokelund af ålderdom. Var född Krüther. 79 år gammal. Begrofs 22 jan.

122 Kyrkböcker, Gumlösa, C:3.

123 Kyrkböcker, Kristianstad, C:5. Se son f. 1752.

124 Kyrkböcker, Karlskrona, Karlskrona tyska förs. CI:1 1690-1725 4/4. 1720
No. 24) Meister Lorents Güdemann der Schlachter sein kleines Töchterlein die ist zür Weldt gebohren den 21 Octobr: ... Mittag ... 10 Uhr ... .... ... 23 dito ... zwischen 1 und 3 Uhr in ... ... ... worden Boli(x)ina ... ... sindt ... Friedrich Hertzog von M... und Meister Christoffer (Lüi)ster ... ... ... Anna Margaretha Cl(æ)rks ... ... Hauswolffs, ... ... Mathias Janzenn ... ... . .... Church of Latter Day Saints, FamilySearch Internet Site. .... The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Karlskrona, Blekinge, Sweden (Extracted records) (Vital Records Index - Scandinavia - Sweden, FamilySearch (TM) Internet Genealogy Service, 6 APR 2002), FHL Film 86272 Batch M431242. Wife in Marriage Extract for Johan Christopher KRAISER and Polyxyna GUTHMAN. .... Kyrkböcker, Kristianstad, C:5. Se son f. 1752.

125 Kyrkböcker, Gumlösa, C:2 1710-1766. Julius 1766
Den 5 juli föddes Bildhuggarens Jonas Boklund och dess Hustru Christina Kreissers lilla dotter, som d. (9) (på) Trin. döptes och kallades Brita Magdalena.
Hon bars till dopet af högvälborna fröken Elisabeth Sophia Sk˙tte och hustrun Carina Hindrics... (K)elle, berga... .
De öfriga Faddrar woro: Högvälborna Capitainen Herr Hans Jacob Sk˙tte. (Cuirete)jären Herr Jonas Wäström; Trägårdsmästaren Öberg på H(erra)gården; (Grefvinnan) Stina Wallander och Anna Beata Ahlqvist. .... Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Gumlösa församling
Datum Datum avser
1850-02-11 död
Den döde
Namn Kön
Brita Roswall K
Titel Civilstånd
enkefru inspectorska änka
Ort Äktenskaplig börd
N-o 3. Gumlösa ej angiven
Dödsorsak Ålder/födelseår
ålderdoms bräcklighet

83 år 7 mån dagar
Attest

Anhörig
Namn Ort

Titel Relation

Övrigt


Källhänvisning
Sidnummer Årsnummer
63
Arkiv Seriesignum
Gumlösa kyrkoarkiv C:4
Läsproblem Förvarande institution
N LLA
Sida i Hfl Tidsperiod
1850 - 1861
Anmärkning Microfich volym nr.

126 Kyrkböcker, Gumlösa, Framräknat från dotter CER's födelse. .... Kyrkböcker, Gumlösa, C:2 1710-1766. .... Kyrkböcker, Gumlösa.

127 Kyrkböcker, Gumlösa, Döda. 1818
Den 28 april dödde i Gumlösa Inspectoren Swen Rosval af Bröstfeber. 58 år. Begrofs den 8 maj.

128 Kyrkböcker, Gumlösa, Vigda. 1798
Den 23 sept lystes första gången ... Inspectoren Sven Rosvall på Sinklairsholm och Jungfru Britha Bokelund ibm. Vigdes den 24 nov.

129 Kyrkböcker, Sörby, C:3 Födda i Gumlösa. 1767
December d. 8 om natten föddes bildhuggaren Mäst. Boklunds och dess hustru Christina Kreisers flickebarn, ... 13- 3e sönd i advent, ... och blef kalladt Elisabet Christina.
Hon bars till dopet af Wäl: Henrietta Christina Skytte och ... ... hustru i Christianstad Bolexina Krejser ... ... och öfriga faddrar woro G... Hanna ..eppasdtr Gumlösa, Capitainen wid L...gardet Carl Gustaf Skytte, Cornetten och Baronen Carl Henric Duwall ... Wälborna Jungfrun Chatrina, Nils (Rangstedt), Daniel Ek.

130 Kyrkböcker, Sörby.

131 Skånes Demografiska Databas, Framräknat från död.

132 Kyrkböcker, Halmstad m Sireköping.

133 Skånes Demografiska Databas, Vigda. Skånes Demografiska databasVigda i Sireköpinge
Datum:1805-01-25Datum avser:v
Ospecifiserad ort:Sireköpinge gård
z
Brudgummens namn:Jöran Ekberg ort:Sireköpinge
titel: trädgårdsmästare sida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
z
Brudens namn:Sophia Maria Bokelund ort:Sireköpinge
titel:hushållerskasida i Hfl:
civilstånd:e ålder/födelseår:0
Övrigt:. .... Kyrkböcker, Halmstad m Sireköping, C:1 1783-1861 Vigda. 1805
Jan 25 Trägårdsmästaren Jöran Ekberg och Hushållerskan Sophia Maria Bokelund på Sirköpinge Gard.

134 Kyrkböcker, Stoby, AI:1 1827. Stoby 5
Gh Pastor E. Claëson ...
Hustru A. C. Rosell ...
...
Gh Enkan C. Bruun, 55 [år], 1771 22/5
son Carl Magnus, 16, 1810 1(4)/12
Dotter Margarethe, 22, 1804 19/7
Helena, 17, 1809 12/6. .... /* Jag är säker på att CC är dotter till Jonas Bokelund, trots att jag ej funnit hennes dop i kyrkoboken. Det finns en lämplig lucka i födslarna just 1771, CC fanns i samma sammanhang som alla andra Bokelundar i Gumlösa och dessutom, vems barn skulle hon annars vara? /MWJ */.. .... Kyrkböcker, Stoby, AI:1 1828. Stoby 5
samma uppgifter som året innan. .... Demografisk databas för södra Sverige, Döda i Stoby församling
Datum: 1855-08-14 Datum avser: död

Läsproblem: N
z
Den dödes namn: Carolina Bruun sida i Hfl:
titel: kön: K
ort: Stoby äktensk. börd: ej angiven
civilstånd: änka ålder/födelseår: 84 år mån dagar

dödsorsak: ålderdomssvaghet attest:
z
Anhörigs namn: relation:
titel: ort:
Övrigt:

--------------------------------------------------------------------------------
Sidnummer: 159 Årsnummer:
Arkiv: Stoby kyrkoarkiv Volymsignum: C:2 Tidsomfattning: 1833 - 1894
Förvarande intitution: LLA Volymnummer mikrofich:
Anmärkning:.

135 Kyrkböcker, Stoby, AI:1.

136 Kyrkböcker, Stoby, AI:1. Se hustru CC Bokelund.

137 Kyrkböcker, Gumlösa, Vigda. 1803
Den 4 sept. Lystes 1 gången för ... G. H. Brun från Stoby och Jungfrun Carolina Catharina Bokelund på Sincklersholm, wigdes den 7:e Oktober.

138 Kyrkböcker, Sörby, C:3 1/2 Födda i Gumlösa. 1773
Januarius d. 10 vid ... 1 af: m. föddes Bildhuggaren ... Boklunds ock dess hustru Christina Kreijsers Gåssebarn som Dom: 2 Epikan: ... kalladt Johan Christoffer.
Han bars till dopet af wälb. Fröken Hedewig Charlotta Skytte på Sinklersholm, och Trädgårdsmästaren Kjell(berg), ... Elna Lindbom ... för öfriga (Sachtrar) ... Coministeren i Sörby J. Marthin Schreil, (Skolläraren) i Gumlösa, ... Swen Lindwal. Mademoiselle Catharina Maria Radier på Sinklersholm, pigan Elna Magnusdotter i Gumlösa. Kyrkböcker, Sörby, C:3 1/2 Födda i Gumlösa, 1773
Januarius d. 10 vid ... 1 af: m. föddes Bildhuggaren Mäst. Boklunds ock dess hustru Christina Kreisers Gåssebarn som Dom: 2 Epikan: wardt kalladt Johan Christoffer.
Han bars till dopet af wälb. Fröken Hedewig Charlotta Skytte på Sinklersholm, och Trädgårdsmästaren Kjell(berg)s Hustru Elna Lindbom ... och öfriga Faddrar woro Coministeren i Sörby J. Marthin Schreil, Skomakaren i Gumlösa Mäst. Swen Lindwal. Mademoiselle Catharina Maria Radier på Sinklersholm, pigan Elna Magnusdotter i Gumlösa. .... Kyrkböcker, Gumlösa, C:3, döda. 1778
Den 18 Martii om morgonen ...
Samma natt dödde och samma dag jordfästes Bildhuggaren Boklunds son Joh: Christopher 6 år gammal. ... ... ...

139 Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 Döda.

140 Kyrkböcker, Sörby, C:3 1/2 Födda i Gumlösa. 1775
Feb 4 föddes Bildhuggaren i Gumlösa Jonas Bokelunds och hans hustru Christina (Kreufers) gåssebarn, som döptes X:la Septuagesima och blef kallad Carl Gustav.
Han bars till dopet af wälborna Fröken Britha Magdalena Skytte på Sinclairsholm.
Faddrarna woro Leutnanten wälborne herr Carl Gustav Skytte, Betjänten Wallström,Christian Wa..röm, Eric Mosberg, ... Britha Magdalena och Christina Elisabeth (S˙dow) samt Hanna Nilsdotter i Gumlösa.

141 (finns på rötter: http://www.genealogi.se/index.htm).

142 Kyrkböcker, Allerum, Allerum C:3 (1800-1836). 1802:
Jul: d. 25 lystes för Inspectoren Bokelund och Jungfrun Bengta Olsen på Pilshult.
Vigda d: 17 Sept:.

143 Kyrkböcker, Allerum, AI:1. Se make CGB. .... Kyrkböcker, Vittskövle, Se född.

144 Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 1/5 Gumlösa Födda. 1777 Martius
Den 12 Martie föddes och ...16. ... döptes BildHuggaren Jonas Bokelunds och dess hustru Christina Keisers flickebarn och ... Henrietta Charlotta. Barnet bars ... dopet: Christ: ElisabetTydell. ... Carl Mag: Braun, Trädgårdsmäst Swen Florell, Truls Hammar. ... Nils Nilsson. Jungfru Benedicta Kiepp, Jungf. Ingrid Holmdahl. (Hustr.) Elna Jönsdotter. .... Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 Gumlösa Döda. 1849
Maij 23, 27 Vid No. 3 Gumlösa Jungfru Henrietta Bokelund 72 år 2 månader 11 dar af Ålderdom.

145 Kyrkböcker, Gumlösa, C:3 1/5, Födda Gumlösa. 1781 Septembris
Den 6. Septemb. föddes och den (9) ...dem Dominica port Trinit: X111tia döptes Bildhuggaren Jonas Bokelunds och dess hustru Christina Creihers Flickebarn och kalladt Wendela Margareta.
Bars till dopet af Mademoiselle Maria Catharina Lundström på Sincklairsholm.
Faddrarna woro ... Swen (F.) Segerwall, ... Olof Ellström på (Torp), Jöns Borgström ... Åke Henrichsson samt Madame Anna Margareta Waström, Jungfru Sophia Elisabeth Grönbeck och Jungfru Margaretha Sophia Bring.
.

146 Kyrkböcker, Gumlösa, Den 5 Maij dödde Bildh. Jonas Bokelunds dotter Wendela Margareta i Gumlösa af okänd Barnn=Sjukdom, (8) mån: Gl. Begrofs Festo ... Christi.

147 Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Se vigsel 1755.

148 Vigselboksregister för Halland 1672 - 1860 (Del av Demografisk Databas Södra Sverige), Veinge C:3. Vigselregister Halland
Vigda i Veinge

Datum: 1755-12-07Datum avser:
Kommun: LaholmHärad: Hök
Ospecifiserad ort: Källa: Veinge C:3

Brudgummens förnamn: Knutcivilstånd: Ej angivet
efternamn: Bokelundsida i Hfl:
titel: Trädgårdsmästarenålder/födelseår:
ort: Halmstad

Brudens förnamn: Märtacivilstånd: Ej angivet
efternamn: Svensdottersida i Hfl:
titel: Piganålder/födelseår:
ort: Vessinge

Övrigt: Avvittring.

149 Kyrkböcker, Allerum, A:5 2/4 födda. 1850 14/2, döpt 15/2, Lorentz Wilhelm Christopher.
Målarmästaren Carl Gustaf Boklunds och dess H. Petronella Ryberg på Nr. 6 Ljungen.
Sadelmakaren Gustaf Boklunds H. Botilla Hinck från Helsingborg. Bokhållaren Carl Westrup (ibdne), ... Arvid Anderberg, Allerum, Mamsell Emma Sandberg från Lund och Mamsell Catharina Boklund från Helsingborg ....

150 Riksarkivet/Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1890 (2003), Se census.

151 Kyrkböcker, Karlskrona AM, CIA:5, se son född 1754.

152 Kyrkböcker, Karlskrona AM, CIA:5, 1/4. 1754 April
d. 6 Timmerman Magnus Bockeluns son Johannes m: f: f: (Handelsman) Hieronimus Petterson & ... Johan But F: F: F: madame Anna maria Törnbom & Jiungfru Christina Beatha Wickman.

153 Kyrkböcker, Karlskrona AM, CIA:5.

154 Kyrkböcker, Karlskrona AM, CIA:5, 2/4. ma˙us 1755
d. 31 (Hr) Magnus Bokelund dotter Christina mäster Johan (V)aletin Gröbler & Gabriel Hendrich Chron F: F: F: madame Sophia Lovisa Malmbeck & Catharina Maria Gröbler.

155 Kyrkböcker, Karlskrona AM, CIA:5, 3/4. 1758 Februarius
d. 5. Timmerman Magnus Bokeluns son Carl Magnus M.f.f. ... ... Peruqmakar mäster Johan Adolph Gröyler & Inventarie Timmerman Lars Norman Q.f.f. hustru Maria Norman & hustru Aina Har(.).


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se